Kirkko­nummen Urhei­lijat ry käytännöt korona­vi­ruse­pi­demian aikana seuran toimin­nassa

Ryhmä-ja lajikoh­tai­sesti ohjaajat/valmentajat ohjeis­tavat lisäoh­jeita mm eri toimi­paik­kojen käytän­teistä.

YLEISIÄ OHJEITA

Covid-19 tautia on edelleen liikkeellä. Liikun­ta­ryh­missä on muistettava seuraavat ohjeet:

 • Liikun­ta­ryhmän harjoi­tuksiin ei voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Jokainen liikkuja ja perhe tekee itse päätöksen osallis­tu­mi­sesta liikun­ta­ryhmän toimintaan. Mikäli perheessä on riski­ryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii ryhmään osallis­tu­mista. Jokainen liikkuja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan, alaikäinen huoltajan vastuulla.
 • Ennen harjoi­tuksiin osallis­tu­mista tulee pestä kädet huolella liikun­ta­pai­kalla mahdol­li­suuksien mukaan ja kädet on hyvä pestä myös liikun­ta­tunnin jälkeen liikun­ta­pai­kalla tai viimeistään kotona. Paikoissa, joissa ei ole käsien­pe­su­mah­dol­li­suutta, on käytössä käsihuuhdetta/ desin­fioin­tiai­netta. Omaa desin­fioin­tiai­netta on hyvä myös pitää mukana.
 • Pidä 1,5–2 m etäisyys toisiin.
 • Tarpee­tonta fyysistä koske­tusta vältetään (esimer­kiksi kättely, halaa­minen).
 • Mikäli seuramme tunneilla on yhteisiä välineitä käytössä, desin­fioidaan ne jokaisen käytön jälkeen. Tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdis­ta­mi­selle.
 • Jos joudut yskimään tai aivas­tamaan, yski tai aivasta nenäliinaan, hihaasi tai paitasi sisään.
 • Mikäli perheessä on jollakin koronae­päily, liikun­ta­ryhmän toimintaan ei ole suotavaa osallistua ennen testin tuloksen saamista.
 • Jos olet matkus­tanut ulkomaille, pidä omaeh­toinen kahden viikon karan­teeni ennen kuin osallistut taas seuramme toimintaan.
 • Mikäli tunnilla liikkuvana huomaat itselläsi korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, poistu harjoi­tuk­sista mahdol­li­semman pian. Ilmoita oireistasi ja mahdol­li­sesta positii­vi­sesta korona­vi­rus­tar­tun­nasta seuraan, jotta seurassa ollaan tietoisia tilan­teesta ja altis­tuneet jäsenet voidaan tarvit­taessa jäljittää ja asettaa karan­teeniin.
 • Mikäli seuran tunneilla havaitaan jollakin korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, tulee henkilö ohjata poistumaan tunnilta ja hänen tulee hakeutua viiveettä korona­vi­rus­testiin. Mikäli korona­vi­rus­tar­tunta todetaan, tulee altis­tuneet jäljittää ja asettaa karan­teeniin. Seuran vastuulla on tarvit­taessa, aluehal­lin­to­vi­raston niin ohjeis­taessa, tiedottaa jäsenis­töään asiasta. Seuran tulee olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­deista vastaavaan yksikköön lisäoh­jeiden saami­seksi.
 • Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jälji­tetään positii­vinen korona­vi­rus­tar­tunta ja seuran jäsenis­töllä on mahdol­linen altistus viruk­selle, on seuran velvol­li­suutena olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omaiseen lisäoh­jeiden saami­seksi.
 • Tartun­ta­tau­ti­ta­pauk­sessa mahdol­li­sesti altis­tu­neiden henki­löiden kontak­tointi ja selvi­tystyön vastuu on kunnan ja sairaan­hoi­to­piirin tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­silla. Viran­omaisten pyynnöstä ja tartun­ta­jäl­ji­tyksen helpot­ta­mi­seksi seura antaa selvi­tyksen kysei­sessä toimin­nassa osallis­tu­neista henki­löistä ja mahdol­li­sista altis­tu­neista sekä heidän yhteys­tie­tonsa viran­omaisten käyttöön.
 • Kirkko­nummen kunnan ohjeistus tartun­tae­päi­lyjen kohdalla:  https://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Jokainen voi omalla toimin­nallaan hidastaa korona­vi­ruksen leviä­mistä.

MUITA TOIMEN­PI­TEITÄ

Toimintaa järjes­tetään siten, että etäisyydet 1,5 ‑2 m pystytään säilyt­tämään:  harjoit­telua ulkona, toimintaa pidetään riittävän suurissa saleissa, tarvit­taessa osallis­tu­ja­määrän rajaus.

Toimin­ta­ryhmät eivät ole keskenään tekemi­sissä:  Tämän vuoksi liikun­ta­paik­kojen ja koulujen liikun­ta­salien pukuhuo­neissa ei saa oleskella ennen tai  jälkeen liikun­ta­tunnin tai tunnin aikana. Omalle tunnille tullaan juuri tunnin alkaessa, tunnin alkamista odotetaan tarvit­taessa ulkona sisään­käynnin edessä ja ohjaaja tulee laskemaan ryhmän osallis­tujat sisään tunnin alkaessa. Ryhmän toiminnan päätyttyä, liikun­ta­ti­lasta on poistuttava viipy­mättä.

Lasten ryhmissä rajataan vanhempien saatta­mista paikasta ja toimin­ta­ryh­mästä riippuen. Ryhmä­koh­taiset ohjeet valmentajalta/ ohjaa­jalta.

Tunti voidaan lopettaa joitakin minuutteja ennen ilmoi­tettua aikaa, jotta tilasta poistut­taessa ei synny ruuhkaa seuraavan käyttä­jä­ryhmän kanssa.

Pukuhuo­neiden käyttöä ei suosi­tella, mieluummin pue liikun­ta­vaatteet ulkovaat­teiden alle, täytä juoma­pullo kotona valmiiksi, pidä tarvit­taessa ulkovaatteet repussa/ kassissa tunnin aikana.

KirkU:n liikun­ta­ryhmien ohjaajien osalta toivomme, että etäisyys ohjaajan ja muiden ihmisten välillä on 1,5–2 metriä mahdol­li­suuksien mukaan. Ohjaa­jamme ohjaavat monessa tapauk­sessa useampaa ryhmää ja on tärkeää, että he eivät altistu korona­vi­ruk­selle ja levitä tautia edelleen.

Aikuisten ryhmissä jokai­sella liikku­jalla on oma jumppa-alusta mukana. Saleissa ei ole mahdol­lista lainata jumppa-alustaa.