PELISSÄ YHTEINEN URHEI­LUSEURA2020-04-20T07:02:08+00:00

PELISSÄ YHTEINEN URHEI­LUSEURA

Hanke kestävän kehityksen edistä­mi­seksi KirkU:ssa 1.9.2019–31.8.2020 Avoimia liikun­ta­ta­pah­tumia ja ‑tilai­suuksia, seura­toi­mi­joiden koulut­ta­minen, ympäristöä huomioivat teot ja toimet seurassa, yhtei­söl­li­syyden vahvis­ta­minen.

Tähän toimintaan olemme saaneet Opetus-ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön jakamaa seura­tukea.

Load More Posts
Go to Top