COVID-19

TIETOA TURVA­TOI­MISTA 

Rajoi­tukset 30.11.–20.12.2020
 • harjoi­tuksia järjes­tetään ulkona, etänä ja omatoi­mi­sesti
 • sisähar­joit­teluun palataan, kun tartun­ta­ti­lanne sen sallii turval­li­sesti
 • ulkona lähihar­joit­te­lussa nouda­tetaan kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia ja muita annettuja suosi­tuksia
 • tapah­tumia ei järjestetä
Kuinka toimia sairas­tuessa Covid-19 ‑virukseen?

Mikäli suoja­toi­mista huoli­matta voimistelijalla/valmentajalla todetaan covid-19 ‑virus testillä, tulee välit­tö­mästi ottaa yhteys jaostoon (puh. 040 7515476, joukkuevoimistelu@kirku.fi). Tämän jälkeen toimitaan terveys­vi­ran­omaisten ohjeis­tuksen mukai­sesti. 

Maski­suo­situs yli 15-vuotiaille (ei koske liikuntaa)
 • KVS:llä oleskel­lessa
 • Kilpai­luissa ja muissa yleisö­ta­pah­tu­missa
 • Valmen­ta­jille suosi­tellaan maksin käyttöä erityi­sesti, kun 2 metrin turva­väliä ei ole mahdol­lista säilyttää
Ohjeis­tusta perheisiin ja harjoi­tuksiin saapu­misen käytän­teisiin
 • Harjoi­tuksiin vain terveenä
 • Epäilessä altis­tu­mista tai sairas­tu­mista korona­vi­rukseen, tulee merkitä Nimen­huutoon OUT ja on hyvä tiedottaa asiasta vastuu­val­men­tajaa
 • Hiukset tulee olla hyvin kiinni, minimoi­dakseen koske­tukset kasvoihin harjoi­tusten aikana
 • Omat välineet ja varusteet 
 • Pukuhuo­neissa säily­tetään päällys­takkeja, ei varus­teita
 • Pukuhuo­neissa ei oleskellä yli 5 minutia.
 • Kädet pestään ohjeis­tuksen mukaan vähintään ennen ja jälkeen harjoi­tusten
 • Vältetään turhia kontakteja, esim. halailua ja kättelyä
 • Harjoi­tuksiin saavutaan muutama minuutti ennen niiden alkua ja poistutaan välit­tö­mästi harjoi­tusten jälkeen
Tietoa käytän­teistä harjoi­tuk­sissa
 • Valmentaja huolehtii joukkueen saapu­mi­sesta tiloihin ja käsihy­gienian noudat­ta­mi­sesta
 • pukuhuo­neisiin vaan yksi joukkue kerrallaan, ohjeis­tetaan voimis­te­li­joille paikka, jossa odottaa harjoi­tusten alkua
 • Laukut ja vaatteet/varusteet kulkee harjoi­tuk­sessa mukana, pukkariin vain ulkovaatteet.
 • Välttä­mät­tömät lähikon­taktit vain oman joukkueen kanssa, muihin joukkueisiin tulee säilyttää yli 2 metrin suojaväli
 • Harjoit­te­lussa vältetään pariliik­keitä ja välineiden vaihtoa
 • Jaoston välineiden puhdistus on valmen­tajien vastuulla
Porras­malli pandemian kiihtyessä

Jaostossa on varau­duttu toiminnan keven­tä­miseen pandemian kiihty­misen varalta. Porras­tetut toimin­ta­mallit eri asteisen tartun­ta­ti­lan­teiden varalta. Tässä toimin­ta­mallien pääpiirteet. Toimin­ta­mallit noudat­tavat sen hetkistä terveys­vi­ran­omaisten linjauksia ja valtio­neu­voston määräämiä rajoi­tuksia kokoon­tu­mi­sista ja hygie­niaoh­jeis­tuk­sista. Lisäksi huomioidaan katto­jär­jes­töjen linjaukset.

1. Porras (kiihty­mis­vaihe, käytössä)

Aloitus/lopetusaikoja porras­tetaan niin, että joukkueet eivät joudu kohtaamaan toisiaan lähie­täi­syy­dellä harjoi­tusten alkaessa/päättyessä. Harjoi­tukset toteu­tetaan joukkueiden välisillä turvae­täi­syyk­sillä, ohjel­ma­har­joit­telua jatketaan niin kauan kun kisoja järjes­tetään. Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia nouda­tetaan.

2. Porras (leviä­mis­vaihe, lasten liikuntaan rajoi­tuksia)

Joukkueiden harjoitus aikataulu muutetaan niin, että jokai­selle joukku­eelle on tarjota 1–4 sisähar­joittelu vuoroa, riippuen joukkueen nykyi­sestä harjoit­te­lu­mää­rästä ja tavoi­te­ta­sosta. Muut harjoi­tus­kerrat voidaan toteuttaa ulkona ja/tai etänä. Tämä vaihe vaatii harjoi­tus­vuo­rojen ja ‑päivien vaihtu­mista. Hallilla max 2 joukkuetta kerrallaan.

3. Porras (toimintaa on rajoi­tettu ja tapah­tumat peruttu)

Kausi keskeytyy sisähar­joit­telun suhteen ja jatkuu kun turval­lista, kun rajoi­tukset sallivat. Joukkueet jatkavat toimintaa turva­välit huomioiden ulkona ja etänä.

Maksuihin liitty­vistä käytän­teistä lisää täältä.