COVID-19

TIETOA TURVA­TOI­MISTA 

Toiminta sisällä jatkuu 9.8.2021 noudattaen sen hetkisiä yleisiä hygienia- ja turval­li­suus­oh­jeis­tuksia. Salilla käsihy­gieniaa on tehos­tettu, saavuthan harjoi­tuksiin vain terveenä!

Toimin­nassa ei yhtään tartuntaa tai tartun­ta­ketjua havaittu. (8.11.2021)

Kuinka toimia sairas­tuessa Covid-19 ‑virukseen?

Mikäli suoja­toi­mista huoli­matta voimistelijalla/valmentajalla todetaan covid-19 ‑virus testillä, tulee välit­tö­mästi ottaa yhteys joukkueen vastuu­val­men­tajaan. Tämän jälkeen toimitaan valmentaja kontaktoi jaostoa ja seuraa ja edetään terveys­vi­ran­omaisten ohjeis­tuksen mukai­sesti. 

Ohjeis­tusta perheisiin ja harjoi­tuksiin saapu­misen käytän­teisiin
  • Harjoi­tuksiin vain terveenä
  • Epäilessä altis­tu­mista tai sairas­tu­mista korona­vi­rukseen, tulee merkitä Nimen­huutoon OUT ja on hyvä tiedottaa asiasta vastuu­val­men­tajaa
  • Hiukset tulee olla hyvin kiinni, minimoi­dakseen koske­tukset kasvoihin harjoi­tusten aikana
  • Omat välineet ja varusteet suosi­tel­tavia
  • Pukuhuoneet vain ulkovaa­te­säi­ly­tykseen
  • Kädet pestään ohjeis­tuksen mukaan vähintään ennen ja jälkeen harjoi­tusten
Tietoa käytän­teistä harjoi­tuk­sissa
  • Valmentaja huolehtii joukkueen saapu­mi­sesta tiloihin ja käsihy­gienian noudat­ta­mi­sesta
  • Varusteet kulkee harjoi­tuk­sessa mukana

Maksuihin liitty­vistä käytän­teistä lisää täältä.