COVID-19

TIETOA TURVA­TOI­MISTA 

Toiminta sisällä on keskey­tetty ja jatkuu kun viran­omaiset luokit­te­levat sen turval­li­seksi. Kauden tavoit­teena alkaa sisällä 11.1.2021. Joukkueet aloit­tavat toiminnan viimeistään tällä päivä­mää­rällä ja tarvit­taessa turvau­tuvat etä- ja ulkohar­joit­teluun.

Toimin­nassa ei yhtään tartuntaa tai tartun­ta­ketjua havaittu. (1.1.2021)

Kuinka toimia sairas­tuessa Covid-19 ‑virukseen?

Mikäli suoja­toi­mista huoli­matta voimistelijalla/valmentajalla todetaan covid-19 ‑virus testillä, tulee välit­tö­mästi ottaa yhteys jaostoon (puh. 040 7515476, joukkuevoimistelu@kirku.fi). Tämän jälkeen toimitaan terveys­vi­ran­omaisten ohjeis­tuksen mukai­sesti. 

Maski­suo­situs yli 15-vuotiaille (ei koske liikuntaa)
 • KVS:llä oleskel­lessa
 • Kilpai­luissa ja muissa yleisö­ta­pah­tu­missa
 • Valmen­ta­jille suosi­tellaan maksin käyttöä erityi­sesti, kun 2 metrin turva­väliä ei ole mahdol­lista säilyttää
Ohjeis­tusta perheisiin ja harjoi­tuksiin saapu­misen käytän­teisiin
 • Harjoi­tuksiin vain terveenä
 • Epäilessä altis­tu­mista tai sairas­tu­mista korona­vi­rukseen, tulee merkitä Nimen­huutoon OUT ja on hyvä tiedottaa asiasta vastuu­val­men­tajaa
 • Hiukset tulee olla hyvin kiinni, minimoi­dakseen koske­tukset kasvoihin harjoi­tusten aikana
 • Omat välineet ja varusteet 
 • Pukuhuo­neissa säily­tetään päällys­takkeja, ei varus­teita
 • Pukuhuo­neissa ei oleskellä yli 5 minutia.
 • Kädet pestään ohjeis­tuksen mukaan vähintään ennen ja jälkeen harjoi­tusten
 • Vältetään turhia kontakteja, esim. halailua ja kättelyä
 • Harjoi­tuksiin saavutaan muutama minuutti ennen niiden alkua ja poistutaan välit­tö­mästi harjoi­tusten jälkeen
Tietoa käytän­teistä harjoi­tuk­sissa
 • Valmentaja huolehtii joukkueen saapu­mi­sesta tiloihin ja käsihy­gienian noudat­ta­mi­sesta
 • pukuhuo­neisiin vaan yksi joukkue kerrallaan, ohjeis­tetaan voimis­te­li­joille paikka, jossa odottaa harjoi­tusten alkua
 • Laukut ja vaatteet/varusteet kulkee harjoi­tuk­sessa mukana, pukkariin vain ulkovaatteet.
 • Välttä­mät­tömät lähikon­taktit vain oman joukkueen kanssa, muihin joukkueisiin tulee säilyttää yli 2 metrin suojaväli
 • Harjoit­te­lussa vältetään pariliik­keitä ja välineiden vaihtoa
 • Jaoston välineiden puhdistus on valmen­tajien vastuulla

Maksuihin liitty­vistä käytän­teistä lisää täältä.