VOIMIS­TELUN ILOA HARRASTAEN

Sopivat tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

H‑joukkueet ovat suunnattu lajia aloit­ta­ville voimis­te­li­joille sekä heille, jotka haluavat harjoi­tella muutaman kerran viikossa. Joukkueet kaikille avoimia. H‑joukkueet esiin­tyvät ainoastaan, eivät kilpaile.

KH- joukkueet ovat kilpai­lemaan tähtäävia tai harras­te­sar­jassa kilpai­levia joukkueita. Joukkueisiin pääsee, kun omaa riittävät voimis­te­lul­liset ja liikun­nal­liset taidot.

Harras­te­sarjan joukkueissa harjoi­tellaan 2–3 kertaa viikossa 1–2 tuntia kerralla. Joukkueet esiin­tyvät 12-ikävuoteen asti stara­ta­pah­tu­missa, jonka jälkeen kilpai­levat oman ikäluok­kansa harras­te­sar­joissa. Harras­te­sarja eroaa kilpa­sar­jasta fyysi­siltä vaati­muk­siltaan liikku­vuuden, voiman ja nopeuden osalta. Lajiliik­keiden hallit­se­minen ja lajin­omainen liike­kieli kuuluvat  kuitenkin molempiin sarjoihin ja vaativat harjoit­telua.

Harras­te­jouk­kueissa pääsee aloit­tamaan 7‑vuoden iässä ja harrastaa voi vielä aikui­se­nakin. Laji luo usein elämän­mit­taisia ihmis­suh­teita ja rakkauden lajiin.

Tavoit­teena on saada hyvä yhteis­henki ja jatkuvuus joukku­eessa. Yhteiset pelisäännöt, tavoitteet ja tapah­tumat kaudelle luovat yhtei­söl­li­syyttä. On siis tärkeää että myös harras­te­jouk­keuiden perheet ja voimis­te­lijat osallis­tuvat aktii­vi­sesti harjoi­tuksiin ja toimintaan.

Mukaan joukkueisiin

H — joukkueisiin ilmoit­tau­tu­minen syksylle 2020 Myclu­bissa huhti­kuussa. Mukaan pääsee, jos vain joukku­eessa on tilaa.

KH — joukkueisiin pääsee mukaan tulemalla kokei­lemaan harjoi­tuksiin. Kysy lisää Veralta.

Lisätietoa harras­te­vas­taa­valta: vera.forsten@kirku.fi

JOUKKUEET
CELEA H
2012–2013
Harjoi­tukset keski­viik­koisin klo 17–18
Valmentaja: Sara Raitanen
Myöhemmin stara­ta­pah­tumat
CELINA H
2011–2012
Harjoi­tukset 2 krt viikko
Valmen­tajat: Sara Raitanen
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CIRENA H
2009–2010
Harjoi­tukset kahdesti viikossa
Valmentaja: Vera Forsten
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CORALIET H
2007–2008
Harjoi­tukset kahdesti viikossa
Valmen­tajat: Vera Forsten
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CELINA KH
2011–2012
Harjoi­tukset 3 krt viikko
Valmen­tajat: Vera Forsten
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CIRENA KH
2009–2010
Harjoi­tukset 3 kertaa viikossa
Vastuu­val­mentaja: Vera Forsten
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CLARETIT KH
2004–2006
Harjoi­tukset 3 kertaa viikossa
Valmen­tajat: Vera Forsten
Kilpailee 14–16v harras­te­sar­jassa