TAVOIT­TEE­LINEN KILPA­SARJA

Yhteiset tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

Kilpa­sarjan joukkueissa tavoit­teena on 9 vuoden iässä aloittaa kilpai­le­minen ja ennen tätä osallistua näytös­esi­tyksiin. Kilpai­lemaan nousu vaatii joukku­eelta hyvää liikku­vuutta, nopeutta, kette­ryyttä sekä lajiliik­keiden hallit­se­mista. Tätä kaikkea harjoi­tellaan ennen kilpai­le­mista ahkerasti 2–3 kertaa viikossa.

Kilpa­sarja on Suomessa kovata­soinen sarja ja vaatii  liikku­vuutta, kette­ryyttä, motoriikkaa, nopeutta, räjäh­tävää voimaa, rytmi­tajua sekä sulavaa liike­kieltä. Harjoi­tus­määrä yli 12v kilpa­sarjan joukkueilla on yleensä n. 10 tuntia viikossa.

Tiivis joukkue ja yhteiset tavoitteet vaativat myös voimis­te­lijan perheeltä sitou­tu­mista kuskaa­miseen, kustan­ta­miseen ja kannus­ta­miseen. Joukkueilla useim­miten vapaata koulujen lomapäivinä. Joukkue­har­joit­te­lussa korostuu kaikkien läsnäolo harjoi­tuk­sissa sekä tapah­tu­missa, erityi­sesti kun kyseessä on esiintyvä laji.

Kilpa­sarjan joukkueet voivat hakea mukaan liiton valmen­nus­toi­mintaan 9–14 ‑vuoden iässä. Joukkueet kilpai­levat kansal­li­sissa kilpai­luissa.

Kilpa­sar­jojen joukkueista lisätietoa: Viveca Lindgren, joukkuevoimistelu@kirku.fi

KILPA­SARJAN JOUKKUEET
Celea Kilpa
2013–2014 synty­neille
Harjoit­telee 2 kertaa viikossa
Esiintyy stara­ta­pah­tu­missa
CELINA 11
2011–2012
Harjoi­tukset 3x 2 t /vko
Valmentaja Tinja Leisso ja Roosa Pasanen
Kilpailee 8–10v
CIRENA 09
2009–2010
Harjoi­tukset 4x 2 t /vko
Valmentaja Aada Mäkelä
Kilpailee 10–12v sarjassa
CLARETIT 06
2005–2006
Harjoi­tukset 4x 2,5 t /vko
Valmentaja Viveca Lindgren, Sara Raitanen ja Aada Mäkelä
Kilpailee 12–14v kilpa­sar­jassa
CLARETIT 04
2004–2006
Harjoi­tukset 3x 2 t / vko
Valmentaja: Viveca Lindgren ja Sara Raitanen
Kilpailee 14–16v sarjassa