Päivi­tetty 14.1.2022. Tätä ohjetta päivi­tetään ohjeis­tusten ja/tai tilan­teiden muuttuessa.

 
Harras­tus­toi­mintaan liittyvät rajoi­tukset 10.1.–24.1.2022 välillä:
 • 2003 ja myöhemmin synty­neiden ryhmät: Toiminta pidetään lähihar­joit­teluna alla olevia ohjeita noudattaen.
 • Aikuisten toiminta/perheliikunta: toiminta  tapahtuu ulkona tai aloittaa aikai­sintaan 25.2.2022

Tartun­tojen leviä­misen ehkäi­se­minen

Seuraavat ohjeet koskevat 2003 ja myöhemmin synty­neiden lasten ja nuorten harras­te­ryh­miämme. Toivomme kaikkien osallis­tujien noudat­tavan muutamia perus­oh­jeita, jotta harras­ta­minen on kaikille turval­lista ja turhilta altis­tu­mi­silta vältytään.

Ennen tuntia

 • Ryhmään on tehty ilmoit­tau­tu­minen myClub-jäsen­pal­velun kautta ennen ryhmään  tuloa.
 • Tunnille voi tulla ainoastaan terveenä (edes lievä­oi­reisena  EI voi  tulla). Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia.
 • Noudata aina viran­omaisten karan­tee­ni­suo­si­tuksia, etenkin ulkomailta palatessasi ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Tunnille saavut­taessa

 • Liikun­ta­vaatteet puetaan päälle jo kotona, puku- ja pesuti­lojen käyttöä on vältettävä.
 • Suosit­te­lemme saapumaan liikun­ta­pai­kalle vasta juuri ennen tuntia. Ohjaajat ottavat lapset vastaan liikun­ta­salin ovilla tunnin alkaessa, saattajia ei päästetä toistai­seksi käytäviin tai pukuti­loihin. Suosit­te­lemme maskin käyttöä saatta­jille myös ulkona.
 • Edelly­tämme kaikilta 12 vuotta täyttä­neiltä kasvo­maskin käyttöä muutoin kuin urhei­lusuo­ri­tuksen ajan. Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia.
 • Kädet pestään/desinfioidaan huolel­li­sesti saavut­taessa liikun­ta­pai­kalle. Pienten lasten ryhmissä ohjaaja valvoo käsien pesua. Omaa käsidesiä  voi pitää halutessa mukana.

Tunnin aikana

 • Tunnit suunni­tellaan niin, että turva­välejä voi pitää aina kun se on mahdol­lista.
 • Noudat­takaa  ohjeis­tusta tiloihin ja tiloissa liikku­misen osalta. Minimoimme eri ryhmien kohtaa­miset liikku­misten ja tilojen käytön osalta.
 • Käytä omaa mattoa/pehmustetta tunnilla (mikäli käytetään) ja juo aina omasta vesipul­lostasi.

Tunnin jälkeen

 • Kädet pestään/desinfioidaan huolel­li­sesti tunnin jälkeen. Pienten lasten ryhmissä ohjaaja valvoo käsien pesua.
 • Vanhemmat ottavat lapset vastaan joko liikun­ta­salin ulkopuo­lella tai ulko-ovilla.
 • Mikäli saat positii­visen korona­tes­ti­tu­lokset tunnille osallis­tu­misen jälkeen, ilmoi­tathan siitä välit­tö­mästi seura­työn­te­ki­jälle toimisto@kirku.fi.
Seurana olemme sitou­tu­neita tekemään harras­ta­mi­sesta niin turval­lista kuin mahdol­lista muun muassa näiden käytän­töjen avulla:
 • Ohjaa­jamme tulevat paikalle vain terveenä.
 • Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja.
 • Ohjaa­jamme pitävät kirjaa tuntien osallis­tu­jista, ja altis­tu­mis­ta­pauk­sessa kaikki osallis­tujat tavoi­tetaan nopealla aikatau­lulla.
 • Ryhmäkoot on suunni­teltu niin, että tunneilla on mahdol­lista pitää etäisyyttä muihin osallis­tujiin.
 • Käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan ennen tuntia sen jälkeen, ohjaajat auttavat pieniä lapsia käsien pesussa ja desin­fioi­mi­sessa.
 • Liikun­ta­vä­li­neitä puhdis­tetaan ja desin­fioidaan tiuhaan.