RYHMÄ­LII­KUNTA SYKSY  2020

KirkUn ryhmä­lii­kun­nassa on osaavat ohjaajat, monipuo­liset tunnit ja iloinen ilmapiiri.

Yksit­täi­sille tunneille ei tarvitse ilmoit­tautua erikseen, vaan voit käydä joka viikko omiin aikatau­luihisi sopivilla tunneilla sopivan kortin lunas­tet­tuasi.

Tiedote kasvo­maskin käytöstä sisälii­kun­ta­pai­koilla 1.10.2020

Tiedote 12.8.2020 Käytännöt koronae­pi­demian aikana

SYKSYN OHJELMA 17.8. 2020 alkaen :

MAANANTAI klo 18- 19 Fascia­Method Kehon­huoltoa ja- hallintaa Gesterbyn koulu 

Fascia­Method soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suori­tus­kykyä ja edistää hyvin­voin­tiaan. Tunnilla tehdään liikku­vuus­har­joit­telua, dynaa­misia täsmä­ve­nyt­telyjä sekä liike­hal­lin­ta­har­joit­telua. Lopuksi rentou­dutaan. Ohjaaja: Pia

TIISTAI klo 9–10 Aamujumppa Uimahallin yläsali 

Koko kehoa venyttävä ja vahvistava aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Ohjaaja: Susanna

TIISTAI  klo 18–19 KokoBody Gesterbyn koulun jumppasali

Voimaa ja kestä­vyyttä. Tunti sisältää valmis­tavan alkuver­ryt­telyn, koko vartalon lihas­kun­tot­reenin sekä loppu­ve­nyt­telyt. Tunnilla käytetään mm painoja ja voima­tankoja tuomaan haastetta ja vaihtelua harjoit­teluun. Ohjaaja: Sinttu

KESKI­VIIKKO KLO 18–19 Toimin­nal­linen treeni Laaja­kallion koulu 

Monipuo­linen lihas­kuntoa, tasapainoa, liikku­vuutta, räjäh­tä­vyyttä ja hapen­ottoa kehittävä tunti. Tunti sopii kaikille ja harjoitteet on mahdol­lista muokata kullekin sopivaksi. Ohjaaja: Sinttu

KESKI­VIIKKO klo 19.45 — 20.45 Pilates Uimahallin alasali

Pilates keski­tason tunti. Suosittuun kehon­hal­lin­ta­me­ne­telmään perustuva tunti, joka kehittää keski­var­talon syviä lihaksia, tasapainoa ja liikku­vuutta. Ohjaaja: Karita

TORSTAI klo 18.15–19.15 UlkoBody Gesterbyn koulun piha 

Ulkolii­kun­ta­tunti, jossa hyödyn­netään koulun pihan telineitä, portaita ja lähiluontoa. Tunnin kulku pääpiir­teissään: alkuläm­mittely ja liikkuvuus-osio, lihas­kun­to­liik­keitä ja loppu­verkka. Tunti pidetään joka säällä niin pitkälle syksyyn kuin osallis­tujia riittää. Ohjaaja: Pia

PERJANTAI klo 8.30 — 9.30  Aamujumppa/Pilates Uimahallin yläsali   

Koko kehoa venyttävä ja vahvistava aamuhar­joitus tuo hyvän mielen päivään. Osa kauden tunneista pidetään pilates-tunteina (Karitan ohjaus­vuoro) Ohjaajina vuorot­te­levat Susanna/Karita

LAUANTAI klo 11.15–12.15  Kirkko­harjun koulu D‑sali tai pihalla 

Koko vartalon lihas­kun­to­har­joi­tuksia sisältävä tunti, jossa painopiste keski­var­talon lihak­sissa. Ohjaaja: Teija

SUNNUNTAI klo 18–19 Toimin­nal­linen treeni Gesterbyn koulu

Monipuo­linen lihas­kuntoa, tasapainoa, liikku­vuutta, räjäh­tä­vyyttä ja hapen­ottoa kehittävä tunti. Tunti sopii kaikille ja harjoitteet on mahdol­lista muokata kullekin sopivaksi. Ohjaaja: Ville Kima

Pidätämme oikeuden muutoksiin ohjel­massa, mikäli esim osallis­tu­ja­mää­rä­ta­voite ei toteudu.

OSTA ITSELLESI SOPIVA JUMPPA­KORTTI

Syyskauden kortit voimassa 17.8.- 31.12.2020 saakka.

Kortin lunas­tet­tuasi, käyt tunneilla miten itsellesi parhaiten sopii. Tunneille ei tarvitse erikseen ilmoit­tautua. Ohjaaja antaa ryhmässä kortin, pidä kortti mukana tunneilla. Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.

Kausi­kor­tilla SYKSY 2020  liikut koko kauden halua­millasi tunneilla.

10 ‑kortilla liikut tämän määrän halua­millasi tunneilla.

MAKSU­TAVAT

Kortin voi maksaa taval­lisen tilisiirron lisäksi kokonaan tai osittain seuraa­villa maksu­ta­voilla:

Smartum setelit voi luovuttaa ohjaa­jalle suoraan tai ne voi lähettää KirkU Munkin­mäentie 19 02400 Kirkko­nummi.

Jos maksat jollakin maksu­ta­pa­vaih­toeh­dolla sähköi­sesti, laitathan kuitin suori­te­tusta maksusta os. toimisto@kirku.fi

LIIKUN­TA­KORTTI OHJAA­JALTA

Saat ohjaa­jalta ostamasi liikun­ta­kortin, kun maksu on suori­tettu. Voit näyttää halutessasi maksu­vah­vis­tetta.

JÄSEN­MAKSU

Kausi­maksun lisäksi maksetaan 30 € jäsen­maksu kerran / kalen­te­ri­vuosi. Jäsen­maksun osuus on maksettava aina tilisiirtona saaduilla maksu­tie­doilla.

PERUUTUS

Paikan voi peruuttaa ennen laskun eräpäivää. Jo maksettua kausi­maksua ei palauteta,jos päätätkin perua paikan kesken kauden. Pidem­missä sairas­ta­pauk­sissa osa kausi­mak­susta voidaan palauttaa lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.  Tee ilmoit­tau­tu­misen peruutus sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi

Huomio: Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.

Mikäli ryhmän toiminta keskeytyy seurasta riippu­mat­to­masta syystä:
1) jos ryhmän kautta on käyty alle puolet, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
2) mikäli ryhmän toiminta keskeytyy kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Kaudella tarkoi­tetaan syyskautta 2020 ja kevät­kautta 2021 erillisinä lukukausina.
Syyskauden 2020 osalta puolet kausi­mak­susta palau­tetaan, mikäli toiminta keskeytyy ennen tai päiväyk­sellä 11.10. Tämän jälkeen kausi­maksua ei palauteta.
Mikäli kauden aikana tulee satun­naisia peruu­tuksia ‚näitä tunteja ei hyvitetä.
Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.