Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

LASTEN HARRAS­TE­LII­KUNTA

LASTEN HARRAS­TE­LII­KUNTA2022-08-01T08:01:21+00:00

Terve­tuloa iloisiin ja monipuo­lisiin lasten liikun­ta­ryh­miimme

Laajasta lasten harras­te­lii­kunnan tunti­va­li­koi­mas­tamme löytyy liikuntaa monen­laiseen makuun: jumppaa, voimis­te­lu­koulua, perhe­lii­kuntaa, pallo­kerhoa, nassik­ka­painia, parkouria, teline­jumppaa. Tutustu tunti­tar­jontaan ja ryhmiin- terve­tuloa mukaan!

UUSI RYHMÄ: SIRKUS­KERHO 7–13 v   Keski­viik­koisin 14.10–15.50 KVS-sali Munkin­mäentie  7  ilmoit­taudu

Sirkus­ker­hossa tutus­tutaan erilaisiin sirkus­la­jeihin. Kerhossa harjoi­tellaan kokeneen ja turval­lisen ohjaajan johdolla akrobatiaa,jongleerausta, ilmaisua. Kerho­tu­neilla harjaantuu lapsen ryhmätyö- ja esiin­ty­mis­taidot niin tekniikan harjoit­telun kuin leikkien ja pelien kautta.
Sirkus kehittää lapsen motorisia taitoja, keskit­ty­mistä, pitkä­jän­tei­syyttä ja luovuutta. Sirkuksen työtavat kehit­tävät lasten
sosiaa­lisia taitoja ja ohjaavat vastuul­liseen toimintaan ryhmässä. Ohjaajana Tuire Bäckman   Hinta: 150 € syyskausi 2022 ja lapsen jäsen­maksu KirkU ry 15 € / vuodelle 2022 (Maksetaan kerran /vuosi)

Lapsen perus­lii­kun­taidot kehit­tyvät

Tuntien tavoit­teena on antaa onnis­tu­misen elämyksiä ja liikunnan iloa sekä kehittää lapsen liikun­nal­lisia perus­taitoja. Lapsi saa ryhmistä hyvän pohjan liikun­ta­tai­doilleen minkä tahansa lajin harjoit­teluun. Ohjaa­jil­lamme on vankka kokemus lasten ohjaa­mi­sesta ja ohjaa­jamme ovat tehtä­viinsä koulut­tau­tuneet ammatil­li­sesti sekä  lajiliit­tojen koulu­tuk­sissa. Ohjaajien innos­tunut ja ammat­ti­tai­toinen ote toimintaan takaavat tuntien korkean laadun sekä luovat tunneille turval­lisen ympäristön liikkua ja oppia.

Toiminta ryhmis­sämme on suunni­teltu lapsen liikun­nal­liset kehitys­vaiheet huomioiden. Tunnit ovat vaihte­levia ja aiheet monipuo­lisia sekä lasta liikkumaan innos­tavia.

Ilmoit­tau­tu­minen ryhmiin tehdään myClub-jäsen­pal­velun kautta, halutun ryhmän kohdalta ryhmään tulevan lapsen nimellä. Kaikki lasten liikun­ta­ryhmä asiat ja tiedus­telut: toimisto@kirku.fi . Tutustu harras­tusinfoon TÄSTÄ 

Go to Top