TALENT

Talent — ryhmät erityis­tukea tarvit­se­ville lapsille ja nuorille

Syksyllä 2020 Talent ryhmiä on kahdelle eri ikäluo­kalle.

Ryhmissä liikutaan monipuo­li­sesti. Ryhmissä tehtävät  harjoitteet vahvis­tavat erityi­sesti kehon­hal­lintaa, kette­ryyttä, liikku­vuutta, voima, kooor­di­naa­tiota.

7–11 vuotiaiden  Talent- tunti rakentuu alkuver­ryt­te­lystä, taito- ja harjoi­teo­siosta sekä ratahar­joit­te­lusta teeman mukai­silla telineillä ja välineillä.Tunneilla voidaan mm riippua renkaissa, tasapai­noilla erilai­silla telineillä ja harjoi­tella erilaisia hyppy­taitoja.
Tavoit­teena on saada antoisa ja kiva liikun­ta­har­ras­tus­hetki lapselle.

yli 12 vuotiaiden nuorten Talent ‑tunti rakentuu vaihte­le­vista liikun­ta­har­joit­teista musiikkia, telineitä tai välineitä käyttäen, tunnilla voidaan tehdä kierto­har­joit­telua tai piste­har­joit­telua. Näissä treeneissä syke voi nousta, hiki saa tulla pintaan ja hauskaakin on!  Lopuksi pidetään suosittu, rauhoittava venytys-ja rentou­tus­hetki. Tavoit­teena on tarjota nuorelle mielekäs ja innostava liikun­ta­har­ras­tus­hetki.

Mikäli lapsi tai nuori osaa toimia ryhmässä itsenäi­sesti, avustajaa ei tarvita. Oman avustajan mukanaolon toivotaan olevan mahdol­lista, mikäli ryhmässä toimi­minen on itsenäi­sesti haastavaa.

Ryhmät ovat osallis­tu­jille maksut­tomia.
Ryhmät järjes­tetään yhteis­työssä Kirkko­nummen kunnan liikunta-ja nuori­so­pal­ve­luiden kanssa.

Osallis­tu­jille lähetetään vielä ennen kauden alkua tarkempia toimin­taoh­jeita tunnille saapu­mi­sesta mm korona­ti­lanne huomioiden.
Varusteet: sisälii­kuntaan sopivat liikun­ta­vaatteet esim: t‑paita, verkkarit/trikoot, paljaat varpaat tai sisätossut halutessa.