PERHE­LII­KUNTA 

Perhe­lii­kunta on lapsen ja vanhemman yhteistä aikaa. Perhe­lii­kunta tarjoaa iloa ja virkis­ty­mistä aikui­selle ja lapselle. Tunneilla lapsi pääsee liikkumaan oman aikuisen kanssa temppuillen, telmien, leikkien, musiikin ja mieli­kuvien siivit­tämänä. Tuntien tavoit­teena on myös lapsen liikun­nal­listen valmiuksien kehit­tä­minen turval­li­sessa ilmapii­rissä. Perhe­lii­kunta on myös oiva keino tutus­tuttaa hieman ujompi lapsi ryhmässä liikku­miseen oman tutun ja turval­lisen vanhemman kanssa. Perhe­lii­kuntaan voi ilmoit­tautua omaan toimin­ta­ryhmään tai mukaan voi osallistua avoimille touhu­tun­neille ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mista.

 

AVOIMET TOUHU­PERHIS-TUNNIT

Touhu­perhis ei kokoonnu toistai­seksi korona­ra­joit­teiden vuoksi. Kevät­kauden Touhu-perhis­tun­neista ilmoi­tetaan erikseen täällä.

Terve­tuloa liikun­ta­saliin peuhaamaan, pallot­te­lemaan, temppui­lemaan. Ohjaajan vetämän yhteisen alkuläm­mit­telyn jälkeen perheet voivat puuhas­tella oman kiinnos­tuksen mukaan teline­ra­doilla ja käytössä on erilaisia liikun­ta­vä­li­neitä. Mukaan tunnille voi tulla eri-ikäisten, alle koului­käisten lasten kanssa. Touhu­perhis- tunneille ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista, kerta­maksu 7 € (käteis­maksu) 

Terve­tuloa mukaan tunneille oman aikataulun mukaan. Ratoja, touhua telineille ja välineillä, yhteisiä pieniä leikki­hetkiä.

TAAPE­RO­JUMPPA 1–2 v ja aikuinen

Pienempien lasten perhe­lii­kun­ta­ryh­mässä leikitään juoksu-ja liikun­ta­leikkejä, lorutellaan, körötellään, peuhataan, lauletaan, temppuillaan,tutustutaan erilaisiin liikun­ta­vä­li­neisiin. Leikin­omainen liikku­minen harjaan­nuttaa pienen lapsen perus­lii­kun­ta­taitoja; tasapainoa, reaktio­kykyä, rytmikykyä,kehontuntemusta-ja hallintaa.


PERHE­TEMPPU 3–6 v ja aikuinen

Perhe­temp­pu­tun­nilla harjoi­tellaan erilaisia teline‑, akrobatia- ja temppui­lu­liik­keitä. Oman aikuisen avustuk­sella temppuja on mukava harjoi­tella. Kehon­hal­linta ja liikun­nal­liset taidot kehit­tyvät lapsella ja aikui­nenkin voi oppia uutta!  Ryhmässä puretaan alkuun energiaa juosten, temmeltäen ja leikkien. Taito-osiossa harjoi­tellaan temppua/taitoa sekä vahvis­tetaan taitoa monipuo­li­sella ratao­suu­della.


PERHE­PARKOUR

Perhe­parkour on 4–7‑vuotiaille lapsille ja heidän vanhem­milleen. Ryhmässä lapsi ja vanhempi harjoit­te­levat yhdessä  parkourin erilaisia perus­taitoja: ylityksiä, alituksia, hyppyjä, alastuloja.Haastetta riittää niin lapselle kuin aikui­sel­lekin.

Kevät­kauden perhe­parkour-tunti on vielä avoin.