VOIMIS­TE­LU­KOULUT

Voimis­te­lu­koulu on  Voimis­te­lu­liiton suunnit­telema 3–12-vuotiaille lapsille suunnattu toiminta, jossa voi opetella liikku­misen ja voimis­telun perus­asioita ikäta­solle sopivalla tavalla.

Voimis­te­lu­koulu on myös loistava pohja voimis­te­lu­tai­tojen kehit­tä­miseen. Voimis­te­lu­kou­lusta lapsella on hyvät eväät jatkaa mitä tahansa liikuntaa tai voimis­telun lajeista halua­maansa esim. joukkue‑, teline- tai rytmistä voimis­telua.

Lapsi saa tavoit­tei­densa ja taito­jensa mukaista ohjausta – oli hän sitten halukas harras­tamaan tai tähtäämään kilpai­luihin. Tärkeää on, että ryhmässä liikutaan ilon kautta.

VOIMIS­TE­LU­KOULUN TUTUS­TU­MIS­KURSSI  3–4 v  Sunnun­taisin 15–15.50 1.11.–13.12.2020

Voimis­te­lu­koulun tutus­tu­mis­kurssi pienim­mille voimis­te­li­joille. Voimis­te­lu­koulun 6 kerran tutus­tu­mis­kurs­silla lapsi pääsee kokei­lemaan erilaisia voimis­telun taitoja perman­nolla ja telineillä, harjoi­tellaan notkeutta, perus­voimaa, perus­liik­ku­mis­taitoja. Voimis­te­lu­kou­lussa on iloista ja monipuo­lista jumppaa lapselle!