HARRA­TUSINFO 

VARUSTEET TUNNILLE

Sisälii­kun­ta­vaatteet: t‑paita , shortsit/ verkkarit, paini­tossut tai muut painiin sovel­tuvat pehmeä­reu­naiset sisätossut, juoma­pullo. Suihkussa käyntiä varten pyyhe ja puhtaat vaihto­vaatteet.

KÄYTÄNTEET HARJOI­TUK­SISSA

Koronae­pi­demian aikana käytän­teissä on erityisiä huomioita, joista infor­moidaan osallis­tujia erikseen.

Vaatteet vaihdetaan pukuhuo­neessa, joka sijaitsee uimahallin alaker­rassa. Paini­saliin kuljetaan uimahallin aulan kautta kierre­por­taita ylös. Ulkokengät jätetään joko alas pukuhuo­neeseen tai salin ulkopuo­lelle. Kengistä voi tulla paini­maton päälle kiviä tai hiekkaa. Saliin tultaessa kaikki pesevät vielä kädet joko alakerran pukuhuo­neessa tai paini­salin vessassa. Puhtaus ja hyvä hygienia ovat tärkeää kontak­ti­la­jissa. Harjoi­tusten jälkeen kaikki käyvät suihkussa hallilla, näin varmis­tetaan jälleen hyvä hygienia.

Lapsen vanhemman toivotaan jäävän paini­saliin seuraamaan harjoi­tuksia. Painin harjoitteet ja erilaisten painiot­teiden harjoittelu yhdessä toisten osallis­tujien kanssa voi yllättää varsinkin alkuun joitakin lapsia. Näin oma aikuinen on lapsen tukena tarvit­taessa.

Tuntiin sisältyy lämmit­telyä, voima- ja notkeusosio sekä taito-osio. Lopuksi loppu­ver­ryt­telyä tai leikkiä. Tunti päättyy loppu­ren­tou­tu­miseen.

KAUSI­MAKSUT  

Paini­kerho 105 € /syyskausi 2021. (toimin­ta­maksu 90 € + 15 € lisenssin osuus)

Nassik­ka­paini 75 € /syyskausi 2021   ( nassik­ka­pai­ni­joiden kausi­maksuun sisältyy seuran alle 18 v tapatur­ma­va­kuutus harjoi­tuksen ajaksi)

Kausi­maksun lisäksi maksetaan KirkU:n jäsen­maksu 15 € kerran /kalenterivuosi v 2021.

Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse.  Oikeudet pidetään hintojen muutokseen kausien vaihtuessa.

TAPATURMA , VAKUUTUS JA LISENSSI

Lapsi on vakuu­tettu seuran puolesta harjoi­tusten ajan LähiTa­pio­lassa. Tapaturman sattuessa harjoi­tuk­sissa kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­taessa ensiapua. Mikäli on tarvetta käydä lääkä­rissä, mahdol­liset aiheu­tuneet kulut maksaa perhe ensin itse. Vakuu­tusta varten yhteys kurssi­vas­taavaan os toimisto(at)kirku.fi.

Paini­kil­pai­luihin osallis­tu­valla on oltava hankittuna lisenssi, lisätietoja sopivasta lisens­sistä valmen­ta­jilta. Lisens­siostot  paini­liitto lisenssit