HARRAS­TUSINFO 

OHJEITA TUNNILLE TULEVILLE COVID ‑19 HUOMIOIDEN:

Saapu­mis­ohjeet ja koronan huomioi­minen:
‑Sisään­käynti saliin ennakko infossa annetusta ovesta/ pukuhuo­neesta. Ryhmille on osoitettu tietyt sisään­käynnit, jotta ryhmät eivät sekoitu keskenään.
‑Alle koului­käisiä lapsiaan saattavat ja hakevat huoltajat sekä kaikki 15 v täyttäneet käyttävät maskia liikun­ta­ti­lojen sisäti­loissa ja pukuhuo­neessa ollessaan.

-Koului­käisiä lapsia ei saateta sisäti­loihin, ainoastaan salin/pukuhuoneen ulko-ovelle.

- Sali,-pukuhuone-ja aulati­loissa ei saa oleskella tuntien aikana.

-Hyvästä käsihy­gie­niasta huoleh­ti­minen: käsienpesu tunnille lähdet­täessä, saavut­taessa koululle ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Aikuinen huolehtii alle koului­käisen lapsen käsien­pe­susta salille saavut­taessa ja lähtiessä.
‑Ryhmien välillä käytetyt välineet desin­fioidaan mm kiinni­pi­to­kohdat, alustat ja patjat.
‑Vain täysin terveenä toimintaan mukaan, pidä riittävä etäisyys.

Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.
PARKOURIN HARRAS­TA­JALLE

Huolehdin siitä, että minulla on parkour­tun­nille sopivat varusteet ja juoma­pullo mukana harjoi­tuk­sissa. Odotan pukuhuo­neessa rauhal­li­sesti, että ohjaaja hakee ryhmän saliin. En riehu koulun muissa tiloissa. Korut ja kellot jäävät kotiin tai pukuhuo­neeseen. Purkka roskikseen. Olen motivoi­tunut, kokeilen kaikkia harjoit­teita ja yritän parhaani. En arvostele muiden suori­tuksia. Kannustan ryhmä­läi­siäni. Kuuntelen ohjaajaa ja noudatan ohjeita. En mene ilman lupaa telineille ja esteille. Kerron ohjaa­jalle, jos loukkaan itseni tunnin aikana tai jos minun tulee poistua harjoi­tus­ti­lasta harjoi­tusten aikana, esim. käydä WC:ssä.

OHJEITA HUOLTA­JILLE

Huolehdin, että lapseni tulee terveenä tunnille. Ilmoitan mahdol­li­sista sairauk­sista, vammoista tai muista lapsen terveyteen vaikut­ta­vista tekijöistä heti kauden alussa tai harjoi­tus­koh­tai­sesti. Huolehdin, että lapsi on syönyt hyvin ja tarpeeksi ajoissa ennen harjoi­tusten alkua. Ilmoitan pidem­piai­kai­sista poissao­loista ohjaa­jalle / kurssi­vas­taa­valle sähkö­pos­titse toimisto(at)kirku.fi. Annan parkour­tun­neille harjoitus-ja valmen­nus­rauhan ohjaa­jalle ja harras­ta­jille. Ohjaa­jalle voi esittää kysymyksiä ennen tuntia, sen jälkeen tai sähkö­pos­titse kurssi­vas­taavan kautta toimisto(at)kirku.fi. Tuon lapsen ajoissa tunnille. Olen häntä vastassa, kun tunti päättyy. Lapsi on huoltajan vastuulla siihen saakka kunnes ohjaaja ottaa ryhmän haltuun ja jälleen tunnin päättyessä. Kannustan lasta harras­tuk­sessa ja tuen häntä monipuo­liseen liikuntaan.

HUOM! Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.

KAUSI JA HARJOI­TUKSET

Harjoi­tukset koostuvat alkuläm­mit­te­lystä esim leikkien ja verry­tellen, lajihar­joit­teista, rata-ja vapaa­har­joit­te­luo­siosta sekä lopuksi ikäta­solle sopivasta loppu­ver­ryt­te­lystä. Kullakin harjoi­tus­ker­ralla on pääpaino jollakin tietyllä parkour­har­joit­teella, jonka ympärille on raken­nettu ominai­suuksia ja tekniikkaa hiova telinerata ja oheis­pis­teitä. Kauden aikana liikutaan sekä salissa raken­ne­tussa ympäris­tössä, että ulkona aidoissa este-ja harjoi­tus­mil­jöissä.

LEIRIT JA LOMA-AJAT

KirkU järjestää parkour­toi­mintaa myös varsi­naisen kausi­har­joit­telun ulkopuo­lella. Esimer­kiksi koulujen loma-aikoina pidetään parkour­leirejä tai lyhyt­kursseja.

OLOSUHTEET

KirkUn parkour­ryh­missä on hyvät olosuhteet parkourin harras­ta­miseen. Koulujen liikun­ta­sa­leista ja seuralta löytyy runsaasti erilaisia telineitä ja välineitä monipuo­liseen parkour­har­joit­teluun: pukkeja,boxeja, arkkuja, nojapuut, rekit,puomeja, patjoja, trampo­liineja, puolapuut, pehmo­mo­duulit, köydet, renkaat, airtrack ‑ilmavolt­tirata. Ulkona hyödyn­nämme monipuo­li­sesti koulujen piha-alueita, raken­nusten ja raken­netun ympäristön tarjoamia harjoi­tus­mah­dol­li­suuksia.

KAUSI-JA JÄSEN­MAKSUT

Perus-ja jatko­ryhmät  108€

Junnu-ja perhe­ryhmät ryhmät  103 €

Lisäksi maksetaan kalen­te­ri­vuo­sittain 15 € lapsen jäsen­maksu. Laskut lähetetään sähkö­pos­titse kauden alettua.

MAKSU-JA PERUU­TUSEHDOT

Lapsi voi käydä kokei­le­massa koko kauden kestä­vässä ryhmässä kaksi kertaa maksutta.

PERUUTUS:
Lapsen on mahdol­lista käydä tutus­tu­massa ryhmässä kaksi kertaa veloi­tuk­setta. Mikäli lapsi ei jatka ryhmässä, ryhmä­paikan peruutus on tehtävä heti toisen tutus­tu­mis­kerran jälkeen kirjal­lisena sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi . Mikäli ryhmä­paikkaa ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan. Peruu­tusta ei voi tehdä ilmoit­ta­malla ohjaa­jalle.

Pidem­piai­kai­sessa sairas­ta­pauk­sessa voimme palauttaa osan maksusta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.

HUOMIOI MAKSUISSA:
Mikäli ryhmän toiminta keskeytyy seurasta riippu­mat­to­masta syystä:
1) jos ryhmän kautta on käyty alle puolet, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
2) mikäli ryhmän toiminta keskeytyy kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Kaudella tarkoi­tetaan syyskautta 2020 ja kevät­kautta 2021 erillisinä lukukausina. Yhdessä lukukau­dessa on 15–18 kokoon­tu­mis­kertaa.
Syyskauden 2020 osalta puolet kausi­mak­susta palau­tetaan, mikäli toiminta keskeytyy ennen tai päiväyk­sellä 11.10. Tämän jälkeen kausi­maksua ei palauteta.
Mikäli kauden aikana tulee satun­naisia peruu­tuksia ‚näitä tunteja ei hyvitetä.
Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.

TAPATURMA JA VAKUUTUS

Parkour­har­ras­ta­jamme on vakuu­tettu seuran puolesta harjoi­tusten aikana LähiTa­pio­lassa. Tapaturmia sattuu tunneilla joskus. Tyypil­li­simmin vamma on jalan kolhaisu  tai nyrjähdys alastu­lossa. Harras­ta­jille kerrotaan kauden alkaessa, että ohjaa­jalle täytyy kertoa, mikäli jotain sattuu tunnin aikana. Tapahtuma on helpompi selvittää, kun ohjaaja heti tietää mitä on käynyt ja missä tilan­teessa. Mikäli käy ilmi, että harjoi­tuk­sissa on sattunut jotakin ohjaajan huomaa­matta, tulee vanhemman ilmoittaa ohjaa­jalle tai toimis­tolle asia viipy­mättä os toimisto(at)kirku.fi.

Tapaturman sattuessa harjoi­tuk­sissa kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­taessa ensiapua. Tilanteen mukaan vanhempia infor­moidaan tapah­tu­neesta jo harjoi­tusten aikana tai harjoi­tusten päätyttyä. Ohjaaja tekee aina ilmoi­tuksen kurssi­vas­taa­valle tunnilla sattu­neesta tapatur­masta. Mikäli tapaturma vaatii lääkärin hoitoa, lääkä­ri­käynnit maksetaan ensin aina itse. Perhe saa ohjeet vakuu­tuksen osalta kurssi­vas­taa­valta os toimisto(at)kirku.fi. Huoltaja tekee tapatur­mail­moi­tuksen vakuu­tus­yh­ti­öön­kor­vauksen hakua varten.

VARUSTEET TUNNILLE

Parkour­tun­nille sisälle varus­teeksi sopivat mukavat, joustavat liikun­ta­vaatteet. Esimer­kiksi t‑paita, verkkarit, shortsit. Tunnilla voi olla paljaat varpaat tai parkouriin sopivat pehmeä­poh­jaiset ja taipuisat tossut. Juoma­pullo myös mukaan.Ulkotunneille sään mukai­sesti ulkolii­kuntaan sopivat vaatteet sekä liikuntaan sopivat, jalassa kunnolla pysyvät ulkojal­kineet.

KIRKUN SEURA­VAATTEET

KirkU:n parkour­har­ras­ta­jilla on mahdol­lisuus tilata seura­vaat­teita KirkU:n seura­kau­pasta.

Seura­kauppa myClu­bissa on auki tammi- ja syyskuisin. Seura­kau­pasta voit hankkia mm. seura­hup­parit, t‑paidat ja jumppa­pussit.

Tutustu seura­kauppaan TÄSTÄ