PARKOUR­RYHMÄT

Kevät­kauden 2021 ryhmiin ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä.

Järjes­tämmme parkour­ryhmiä niin aloit­ta­valle kuin lajia jo pitkäänkin harras­ta­neille. Taso-ja ikäjaot antavat suuntaa ryhmästä, lisäksi jokai­sessa ryhmässä toimintaa pyritään miettimään niin, että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita. Aloit­tavien kanssa pereh­dytään perus­tek­nii­koihin ja harjoit­teisiin, kokeneempien kanssa löydetään uusia puolia teknii­koista ja kehitetään uusia haasteita. KirkU:n parkour­tunnit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja ulkona mm koulujen telineillä. Parkour­tun­neilla tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen. Parkour­har­joit­teluun kuuluu kunnol­linen alkulä­mittely sekä harjoi­tellaan lihas­kuntoa ja sitä kautta paran­netaan koko kehon motoriikkaa ja perus­kuntoa.

UUDET HARRAS­TAJAT: Parkourin aloit­ta­ville ja hieman harras­ta­neille suosi­tellaan alkeis­ryhmää. KIRKUssa on  myös perhe­parkour tunti 4–8 v lapsille vanhem­pineen, jossa lajiin on mukava tutustua yhdessä oman aikuisen kanssa.

JATKO­TASON HARRAS­TAJAT: Lajia entuu­destaan harras­ta­neille on eri tasoisia jatko­ryhmiä tarjolla.

Ilmoit­tau­tu­minen tehdään myClub-jäsen­pal­velun kautta, halutun ryhmän kohdalta ryhmään tulevan lapsen nimellä.

PARKOUR 4–9vPARKOUR YLI 8v