Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

TELINE­VOI­MISTELU

TELINE­VOI­MISTELU2021-07-07T17:03:13+00:00

Terve­tuloa KIRKUn teline­voi­mistelu-ja akroryhmiin

KIRKUssa on teline­voi­mis­te­lu­ryhmiä 4‑vuotiaasta ylöspäin eri ikä-ja tasoryh­missä. Akrobatia-painot­teisia ryhmiä olemme järjes­täneet keväästä 2021 alkaen ja syksyllä 2021 lisäämme akroryhmiä niiden saatua kiinnos­tuneen vastaanoton. 

Ryhmät ja ilmoit­tau­tu­minen

 

Teline­voi­mistelu on monipuo­linen harrastus, joka kehittää kehon­hal­lintaa, koordi­naa­tio­kykyä, lihas­kuntoa, liikku­vuutta ja tasapainoa. Teline­voi­mis­te­lu­tuntien harjoitteet kehit­tävät nopeutta, kimmoi­suutta ja kestä­vyyttä. Myös ryhmässä toimi­minen, keskit­ty­miskyky ja esiin­ty­mis­taito kehit­tyvät teline­voi­mis­telun harras­ta­jilla. Teline­voi­mistelu tarjoaa hyvän perustan moneen eri lajiin.

Tyttöjen telineitä ovat hyppy, erita­so­no­japuut, puomi ja permanto. Poikien telineitä ovat permanto, renkaat, hevonen, hyppy, nojapuut ja rekki. Miesten ja naisten teline­voi­mis­telut ovat omia lajejaan, mutta ominai­suus­vaa­ti­muk­siltaan hyvin saman­kal­taisia lajeja keskenään. KirkUssa on tällä hetkellä mahdol­lista harrastaa teline­voi­mis­telua harras­te­ta­solla sekä alkeis­kil­pa­ta­solla (merkki­suo­ri­tukset) ,  Lajia voi harrastaa 1–3 kertaa viikossa. KirkUssa teline­voi­mis­telun harras­te­ryh­missä harjoi­tellaan valmen­tajan tekemien kausi- ja tunti­suun­ni­telmien mukai­sesti, joten mielekäs ja tavoit­teel­linen harjoittelu pienil­läkin harjoi­tus­mää­rillä on mahdol­lista. 

Akroba­tia­voi­mistelu on uusi lajimme ja lajia harjoit­te­lemme harras­te­ta­solla. Akrohar­joi­tuk­sissa lähdetään aluksi harjoit­te­lemaan voimis­telun perus­liik­keitä mm kuperkeikat,kärrynpöyrä, päällä-ja käsillä seisonta. Taitojen karttuessa edetään harjoit­te­lemaan vaikeampia liikkeitä mm silta­kaatoja, käsin­sei­son­ta­ku­per­keikka, arabia­lainen kärryn­pyörä. Ja edelleen edetään vaati­vampiin liikkeisiin ja liike­sar­joihin kuten flikki, arabia­lainen, voltit sekä juoksevia sarjoja.  Akroba­tia­voi­mis­te­lussa kehit­tyvät erityi­sesti  liikkuvuus, ketteryys, tasapaino- ja koordi­naa­tiokyky ja voima. 

KESÄLEIRIT 2022

12.3.2022|

Terve­tuloa mukaan kesän liikun­nal­li­sille päiväleirei.lemme. Järjes­tämme erilaisia liikun­ta­leirejä Gesterbyn koulun jumppa­sa­lissa ja KVS-voimis­te­lusa­lil­lamme Munkin­mäessä. LIIKUN­TA­LEIRIT  […]

Load More Posts
Go to Top