TELINE­VOI­MISTELU

Huhti-touko­kuussa jatkamme telinet­reenejä seuran omalla KVS ‑salilla Munkin­mäessä ja Gesterbyn koululla pienryh­missä.

Korona­ra­joi­tukset ovat vaikut­taneet teline­ryhmien toimintaan koko alkuvuoden, kunnan ajankoh­taiset korona­ra­joi­tukset voit lukea täältä 

Nyt voimme pitää saleissa toimintaa  12 vuotiaille ja nuorem­mille. Ennen ryhmään tuloa, tutus­tut­tehan huolella koronaoh­jeisiin.

Lue koronaohjeet 

Ilmoit­taudu ryhmään:


 

 

Teline­voi­mis­te­lussa löytyy ryhmiä niin vasta-alkajille kuin jo aiemmin lajia harras­ta­neille. KIRKUssa teline­voi­mis­telun voi aloittaa jo 4‑vuotiaana napero­ryh­mässä. Ryhmiin ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu myClubin kautta, jossa myös lisätietoa yksit­täi­sistä ryhmistä.

LÖYDÄ SOPIVA RYHMÄ

Jokainen voimis­telija kehittyy omaa tahtiaan, ryhmät jaetaan kauden alussa taito­tason ja iän mukai­sesti. Sopivan ryhmän löytä­mi­seksi kannattaa olla yhtey­dessä ohjaajiin. Ryhmä­vaih­dok­sista sovitaan aina ohjaajan kanssa sopivan ryhmän löytä­mi­seksi. Harjoi­tukset pyritään järjes­tämään kunkin ryhmän taito­tasoon nähden sopivaksi, joten on tärkeää, että ryhmän jäsenet ovat keskenään mahdol­li­simman saman tasoisia. Näin harjoittelu on turval­lista ja miele­kästä. Kaveri­suh­teita huomioidaan mahdol­li­suuksien mukaan ryhmiä jaettaessa, mutta aina samaan ryhmään pääse­minen sisaruksen tai kaverin kanssa ei ole mahdol­lista.

ALKEET

Alkeis­tason ryhmissä keski­tytään teline­voi­mis­telun osa-alueiden alkeisiin monipuo­li­sesti eri telineillä. Harjoi­tukset sisäl­tävät leikkejä ja teline­tai­tojen oppimi­sessa hyödyn­netään mieli­kuvia ja temppu­ratoja. Käytössä on voimis­te­lu­passi, johon saa tarran jokai­sesta osallis­tu­mis­ker­rasta. Isompien lasten alkeis­ryh­missä toteu­tetaan harjoit­telua ikä- ja taitotaso huomioiden.

JATKO­RYHMÄT

Jatko­ryh­missä huomiota kiinni­tetään entisestään tekniikkaan ja liikkeiden esteet­ti­syyteen, myös voiman ja liikku­vuuden merkitys koros­tuvat. Mukana on edelleen leikin­omaisia elementtejä. Jatko­tason ryhmissä on käytössä voimis­te­lu­liiton jumppa­passit, joko alkeis­jatko tai teline­lajien passi. Jatko­ryh­missä voimis­te­le­ville saattaa tulla kotiteh­täviä.

EDISTYNEET JA LISÄT­REENI

Edisty­neiden ryhmissä harjoi­tellaan liikkeitä, jotka lähes­tyvät kilpa­voi­mis­telun vaati­muksia. Liikkeet pyritään opette­lemaan tekni­sesti oikeaop­pi­sesti. Vaativien liikkeiden opettelun ohella fyysisten ominai­suuksien harjoit­telun rooli korostuu, joten liikkuvuus- ja voima­har­joit­telua tehdään edisty­neiden ryhmissä paljon.

Lisät­reeni on tarkoi­tettu jatko­tason voimis­te­li­joille, jotka haluavat toisen tai kolmannen teline­voi­mis­telun harjoi­tus­kerran viikossa. Lisät­reenin lisäksi voimis­te­lijan tulee osallistua myös johonkin muuhun teline­voi­mis­te­lu­ryhmään. Lisät­ree­nissä harjoi­tellaan saman­kal­tai­sesti, kuin edisty­neiden ryhmässä. Lisät­ree­nissä saatetaan keskittyä lajihar­joit­telun ohella myös spesi­fimmin tietyn liikkeen tai ominai­suuden hallintaan. Lisät­reeniin osallis­tu­vilta toivotaan motivoi­tu­nei­suutta harjoit­teluun.