Näin aloitat joukkue­voi­mis­te­lussa

HOX! Uutta 14–16v harras­te­sarjan joukkuetta kasataan parhaillaan, katso lisää!

Ota yhteyttä meihin sähkö­pos­tilla joukkuevoimistelu@kirku.fi, jos..

  • Lapsi tai nuori on  kiinnos­tunut kilpa­pai­not­tei­sesta voimis­te­lusta
  • Lapsi tai nuori haluaa harjoi­tella enemmän kuin kerran viikossa

Joukkue­ko­kei­lussa lapsi pääsee kokei­lemaan oman ikäkauden joukkueen harjoi­tuksiin. Ennak­ko­tie­tojen pohjalta lapselle ehdotetaan kokeiluun sopivaa tavoi­te­tasoa ja kokeilun jälkeen ehdotetaan sopivaa joukkuetta aloittaa voimistelu.

Tammi­kuussa alkaa kevät­kausi ja marras-joulu­kuussa on sopiva hetki tulla kokei­lemaan joukkueisiin!

ALLA OLEVIIN RYHMIIN VOIT ILMOIT­TAUTUA SUORAAN MYCLUB KAUTTA

Joukkueet harjoit­te­levat 1–2 krt viikossa ja esiin­tyvät seuran näytök­sissä ja mahdol­li­sesti stara­ta­pah­tu­missa. Joukkueissa pääset tutus­tumaan joukkue­voi­mis­telun alkeisiin.


MEIDÄN VOIMIS­TE­LUSA­LILLA HARJOIT­TELEE 100% KAIKKI JOUKKUEET KANVEE­SILLA

KVS Kirkun voimis­te­lusali
Munkin­mäentie 7, Kirkko­nummi
Sisään­käynti SAKA-autotalon puolelta, olemme Into CluB talossa. 

TUTUSTU HARRAS­TAJAN INFOSI­VUIHIN TÄÄLLÄ

Heräsikö kysymyksiä? Ota yhteyttä:

Viveca Lindgren
joukkuevoimistelu@kirku.fi