Kirkko­nummen Urhei­lijat ry käytännöt korona­vi­ruse­pi­demian aikana seuran toimin­nassa

Ryhmä-ja lajikoh­tai­sesti ohjaajat/valmentajat ohjeis­tavat lisäoh­jeita mm eri toimi­paik­kojen käytän­teistä.

YLEISIÄ OHJEITA 13.8.2020 , täyden­netty 1.10.2020 maski­suo­si­tuk­sella

Lisäys toimin­taoh­jeisiin 1.10.2020:
Suositus maskin käytöstä Covid ‑19 tartun­tojen hillit­se­mi­seksi
THL on päivit­tänyt maski­suo­si­tusta. Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n kaikessa toimin­nassa on vahva
suositus maskin käytöstä sisälii­kun­ta­pai­koilla toimit­taessa. Maskin käyttö koskee kaikkia 15 vuotta
täyttä­neitä, jotka ovat mukana KirkU:n järjes­tä­mässä toimin­nassa: liikkujat, liikun­ta­ti­loissa lapsia
saattavat ja noutavat vanhemmat, seuran ohjaajat ja valmen­tajat. Ohjeistus on voimassa heti.
• ‑Maskia käytetään liikut­taessa sisälii­kun­ta­pai­koilla salissa, pukuhuo­neissa, käytä­vissä, aulassa ja
muissa yleisissä tiloissa.
• ‑Liikun­ta­har­joitteen aikana maskia käytetään, jos se on mahdol­lista. Lajijaostot ‑ja toimijat infoavat
tarvit­taessa lisää lajikoh­tai­sesti käytän­teistä harjoi­tuk­sissa, leiri­tyk­sissä, kilpai­luissa.
• ‑Lapsiaan saattavat ja hakevat huoltajat käyttävät maskia sisäti­loissa ollessaan. Sisäti­loissa ei saa
oleskella tuntien aikana.
• ‑Liikkujat ja lasten huoltajat hankkivat kasvo­maskit omalla kustan­nuk­sellaan. Seuran ohjaajat ja
valmen­tajat saavat maskeja käyttöönsä seuralta.
• ‑Edelleen on hyvä huolehtia tutuista perus­oh­jeista: hyvä käsihy­gienia, vain täysin terveenä
toimintaan mukaan, pidä riittävä etäisyys.

14.8.2020 Covid-19 tautia on edelleen liikkeellä. Liikun­ta­ryh­mis­sämme nouda­tetaan seuraavia
toimin­taoh­jeita:
• Liikun­ta­ryhmän harjoi­tuksiin ei voi osallistua, mikäli tuntee olonsa vähänkään sairaaksi. Jokainen
tekee itse päätöksen osallis­tu­mi­sesta liikun­ta­ryhmän toimintaan. Mikäli perheessä on
riski­ryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii ryhmään osallis­tu­mista.
Jokainen liikkuja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan, alaikäinen huoltajan vastuulla.
• Ennen harjoi­tuksiin osallis­tu­mista tulee pestä kädet huolella liikun­ta­pai­kalla mahdol­li­suuksien
mukaan ja kädet on hyvä pestä myös liikun­ta­tunnin jälkeen liikun­ta­pai­kalla tai viimeistään kotona.
Paikoissa, joissa ei ole käsien­pe­su­mah­dol­li­suutta, on käytössä käsihuuhdetta/ desin­fioin­tiai­netta.
Omaa desin­fioin­tiai­netta voi myös pitää mukana.
• Tarpee­tonta fyysistä koske­tusta on hyvä välttää (esimer­kiksi kättely, halaa­minen).
• Mikäli seuramme tunneilla on yhteisiä välineitä käytössä, desin­fioidaan ne ryhmien välissä käytön
jälkeen. Tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdis­ta­mi­selle.
• Jos joudut yskimään tai aivas­tamaan, yski tai aivasta nenäliinaan, hihaasi tai paitasi sisään.
• Mikäli perheessä on jollakin koronae­päily, liikun­ta­ryhmän toimintaan ei ole suotavaa osallistua
ennen testin tuloksen saamista.
• Jos olet matkus­tanut ulkomaille, pidä omaeh­toinen kahden viikon karan­teeni ennen kuin osallistut
taas seuramme toimintaan.
• Mikäli tunnilla liikkuvana huomaat itselläsi korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, poistu
harjoi­tuk­sista mahdol­li­semman pian. Ilmoita oireistasi ja mahdol­li­sesta positii­vi­sesta
korona­vi­rus­tar­tun­nasta seuraan, jotta seurassa ollaan tietoisia tilan­teesta ja altis­tuneet jäsenet
voidaan tarvit­taessa jäljittää ja asettaa karan­teeniin.
• Mikäli seuran tunneilla havaitaan jollakin korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, tulee henkilö ohjata
poistumaan tunnilta ja hänen tulee hakeutua viiveettä korona­vi­rus­testiin. Mikäli
korona­vi­rus­tar­tunta todetaan, tulee altis­tuneet jäljittää ja asettaa karan­teeniin. Seuran vastuulla on
tarvit­taessa, tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omaisen niin ohjeis­taessa, tiedottaa jäsenis­töään asiasta. Seuran
tulee olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­deista vastaavaan yksikköön lisäoh­jeiden
saami­seksi.
• Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jälji­tetään positii­vinen korona­vi­rus­tar­tunta ja seuran
jäsenellä /toimintaryhmän osallis­tu­jalla on mahdol­linen altistus viruk­selle, on seuran
velvol­li­suutena olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omaiseen lisäoh­jeiden saami­seksi.
• Tartun­ta­tau­ti­ta­pauk­sessa mahdol­li­sesti altis­tu­neiden henki­löiden kontak­tointi ja selvi­tystyön
vastuu on kunnan ja sairaan­hoi­to­piirin tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­silla. Viran­omaisten pyynnöstä ja
tartun­ta­jäl­ji­tyksen helpot­ta­mi­seksi seura antaa selvi­tyksen kysei­sessä toimin­nassa osallis­tu­neista
henki­löistä ja mahdol­li­sista altis­tu­neista sekä heidän yhteys­tie­tonsa viran­omaisten käyttöön.
• Kirkko­nummen kunnan ohjeistus tartun­tae­päi­lyjen
kohdalla: https://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Jokainen voi omalla toimin­nallaan hidastaa korona­vi­ruksen leviä­mistä. Arkie­lä­mässä tartuntoja voi
ehkäistä huoleh­ti­malla käsihy­gie­niasta ja välttä­mällä ylimää­räisiä lähikon­takteja muihin ihmisiin.
MUITA TOIMEN­PI­TEITÄ
• Pyrimme järjes­tämään toimintaa mahdol­li­suuksien mukaan ulkona ja isommissa saleissa, joissa
etäisyydet on helpompi säilyttää.
• Pyrimme estämään eri toimin­ta­ryhmien sekoit­tu­mista keskenään liikun­ta­pai­koilla.
Liikun­ta­paik­kojen ja koulujen liikun­ta­salien pukuhuo­neissa ei saa oleskella ennen tai jälkeen
liikun­ta­tunnin tai tunnin aikana. Omalle tunnille tullaan juuri tunnin alkaessa, tunnin alkamista
odotetaan tarvit­taessa ulkona sisään­käynnin edessä ja ohjaaja tulee laskemaan ryhmän
osallis­tujat sisään tunnin alkaessa. Ryhmän toiminnan päätyttyä, liikun­ta­ti­lasta on poistuttava
viipy­mättä.
Tunti voidaan lopettaa joitakin minuutteja ennen ilmoi­tettua aikaa, jotta tilasta poistut­taessa ei
synny ruuhkaa seuraavan käyttä­jä­ryhmän kanssa.
Pukuhuoneen käyttöä on harkittava, mieluummin pue liikun­ta­vaatteet ulkovaat­teiden alle, täytä
juoma­pullo kotona valmiiksi, pidä ulkovaatteet repussa/ kassissa tunnin aikana.
• KirkU:n liikun­ta­ryhmien ohjaajien osalta toivomme, että etäisyys ohjaajan ja muiden ihmisten
välillä on 1–2 metriä mahdol­li­suuksien mukaan. Ohjaa­jamme ohjaavat monessa tapauk­sessa
useampaa ryhmää ja on tärkeää, että he eivät altistu korona­vi­ruk­selle.
• Eri toimin­ta­ryhmät pyrkivät pysymään toisistaan erillään odotta­malla oman vuoron alkamista
ulkona ja käyttä­mällä toimipaikan/ jumppa­sa­li­ra­ken­nuksen mahdol­lisia eri sisään­kul­ku­reittejä ja/tai
pukuhuo­ne­tiloja. Tunnin jälkeen ei jäädä sisälii­kun­ta­pai­koilla sisälle jutus­te­lemaan vaan siirrytään
mahdol­li­simman nopeasti ulos ja rupat­telut ulkona.

 

 

Aikuisten ryhmissä jokai­sella liikku­jalla on oma jumppa-alusta mukana. Saleissa ei ole mahdol­lista lainata jumppa-alustaa.