Vähäva­raisten lasten ja nuorten 7- 15 v liikun­ta­har­ras­tuksen tukemi­seksi tarkoi­tettu avustus

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry yhdessä Kirkko­nummen kunnan sivistys ‑ja vapaa-aikapal­ve­luiden kanssa tukee heikom­massa talou­del­li­sessa tilan­teessa olevia lapsia ja nuoria liikun­ta­har­ras­tuksen kustan­nuk­sissa. Tukea voidaan myöntää minkä tahansa seuramme lajin harras­ta­jalle niin harraste-kuin kilpa­ta­solla. Tukea voi hakea tulossa oleviin kevät­kauden 2021  toimin­ta­mak­suihin, ei jo erään­ty­neisiin maksuihin.

KEVÄT­KAUDEN  2021 HAKU: Avustuksia voi hakea  31.1.2021 saakka.

Myönnet­tävän tuen määrä arvioidaan liikku­ja­koh­tai­sesti, kuitenkin siten, että tuki ei ylitä 50 € /kk yhtä lasta tai nuorta kohti. Tuen suuruuteen vaikut­tavat onko lapsi /nuori mukana harraste-vai kilpa­toi­min­nassa (maksut suure­nevat siirryt­täessä kilpa­toi­mintaan), sekä perheen koko ja talou­del­linen tilanne. Tukea on mahdol­lista hakea 7–15 vuotiaan lapsen tai nuoren liikun­ta­har­ras­tuksen perus­toi­minnan kuluihin, ei esim leiri­tyksiin, kilpai­lu­mat­koihin, varus­teisiin.

Tukea haetaan vapaa­muo­toi­sella hakemuk­sella ja mukaan liitetään hakemus­lomake. Hakemuk­sessa tulee olla mukana riittävät perus­telut ja lisätiedot, jonka avulla voimme poissulkea mahdol­liset väärin­käy­tökset. Hakemukset käsitellään luotta­muk­sel­li­sesti  ja päätök­sestä ilmoi­tetaan hakijalle henki­lö­koh­tai­sesti.

Hakemus toimi­tetaan viimeistään määrä­aikaan mennessä sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi tai postitse Kirkko­nummen Urhei­lijat ry Munkin­mäentie 19 02400 Kirkko­nummi.

Vähäva­raisten perheiden liikun­ta­har­ras­tuksen tuen seuramme liikku­jille mahdol­listaa Kirkko­nummen Kunnan Sivistys-ja vapaa-aikapal­velut.

Liitteet: Hakemus­lomake