KORONA­TIE­DOTTEET:

Päivi­tetty 26.2.2021

Korona­ra­joi­tukset saavat jatkoa ja rajoi­tukset jatkuvat ajanjakson 1.–31.3. Kirkko­nummen kunnan tiedotteen voi lukea täältä https://www.kirkkonummi.fi/koronarajoitukset-kirkkonummella-13–3132021   Nämä rajoi­tukset vaikut­tavat toimin­taamme edellisten lisäksi siten, että 12 v vanhempien ryhmä­har­ras­tus­toi­minta on keskey­tettävä. Tiedo­tamme ryhmä-ja lajikoh­tai­sesti toiminnan jatku­mi­sesta tai mahdol­li­sesta keskey­ty­mi­sestä.

Korona­ra­joi­tukset ovat voimassa edelleen 28.2. saakka https://www.kirkkonummi.fi/koronarajoitukset-jatkuvat-kirkkonummella-ennallaan-2822021-saakka. Tämä vaikuttaa toimin­taamme siten, että koulujen ja uimahallin liikun­ta­salit ovat ja emme pysty käynnis­tämään kaikkien ryhmiemme toimintaa vielä. Osa lajeis­tamme jatkaa harjoit­telua ulkona .

Korona­ra­joi­tukset jatkuvat 31.1.2021 saakka https://www.kirkkonummi.fi/koronavirusepidemia-on-leviamisvaiheessa-koko-uudellamaalla-rajoitukset-ja-suositukset-jatkuvat-kirkkonummella-311-asti

Kirkko­nummen kunnassa otetaan korona­ra­joi­tukset käyttöön 30.11.2020 alkaen
https://www.kirkkonummi.fi/koronavirusepidemia-leviamisvaiheessa-koko-uudellamaalla-uusia-rajoituksia-ja-suosituksia-myos-kirkkonummelle

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n toimin­nassa otamme rajoi­tukset käyttöön heti 27.11.2020 alkaen ja rajoi­tukset ovat voimassa 10.1.2021 saakka.

Tämä tarkoittaa toimin­nas­samme:
— Aikuisten ryhmä­lii­kuntaa, peliryhmiä, perhe­lii­kun­ta­ryhmiä tai muuta aikuisten toimintaa ei järjestetä. Tunteja voidaan pitää ryhmä­lii­kun­nassa etänä.
Ryhmä­lii­kunnan osallis­tujia tiedo­tetaan erikseen.
— Sisälii­kuntaa missään muodoissa ei järjestetä koulujen tai uimahallin liikun­ta­sa­leissa. KVS ‑salin toimin­nasta on tiedo­tettu erikseen siellä harjoit­te­levia voimis­te­li­joita.
— Alle 20 vuotiaiden liikun­ta­har­joi­tuksia voidaan jatkaa edelleen ulkoti­loissa koronaoh­jeita noudattaen tai osa alle 20 vuotiaiden toimin­noista tullaan keskeyt­tämään.
‑Alle 20 vuotiaiden toiminnan osalta jaostomme paini, yleisur­heilu, joukkue­voi­mistelu sekä liikunta ‑ja voimis­te­lu­jaosto tiedot­tavat erikseen omia liikku­jiaan ja infoavat tarkemmin toiminnan jatkosta.

KORONAOHJEET :

Liikun­ta­ryh­mis­sämme nouda­tetaan seuraavia toimin­taoh­jeita koronae­pi­demian aikana:
 • Liikun­ta­ryhmän harjoi­tuksiin voi osallistua vain täysin terveenä.
 • Noudata erikseen annettuja ryhmä­koh­taisia ohjeita tunnille saapu­mi­sessa ja toimin­ta­ta­voissa liikun­ta­pai­kalla.  Toimin­ta­pai­kasta riippuen odota ryhmäsi alkamista ulkona, tietyssä paikassa käytävää, jätä varusteet minne ne on pyydetty jättämään jne.
 • Vanhempia ei päästetä toistai­seksi liikun­ta­paikan tiloihin saattamaan/ noutamaan.
 • Pese tai desinfioi kädet huolella liikun­ta­pai­kalla ennen ja jälkeen harjoi­tuksen.
 • Muista pitää etäisyyttä toisiin, liikkuessasi harjoi­tus­pai­kalla.
 • Kaikki 12 v täyttäneet pitävät maskia liikkuessaan liikun­ta­paikan tiloissa, varsi­naisen liikun­ta­har­joi­tuksen aikana maskia ei käytetä.
 • Mikäli seuramme tunneilla on yhteisiä välineitä käytössä, desin­fioidaan ne ryhmien välissä käytön jälkeen. Tuntien lopussa on varattu aikaa välineiden puhdis­ta­mi­selle.
 • Jos joudut yskimään tai aivas­tamaan, yski tai aivasta nenäliinaan, hihaasi tai paitasi sisään.
 • Mikäli perheessä on jollakin koronae­päily, liikun­ta­ryhmän toimintaan ei ole suotavaa osallistua ennen testin tuloksen saamista.
 • Jos olet matkus­tanut ulkomaille, pidä omaeh­toinen kahden viikon karan­teeni ennen kuin osallistut taas seuramme toimintaan.
 • Mikäli tunnilla liikkuvana huomaat itselläsi korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, poistu harjoi­tuk­sista mahdol­li­semman pian. Ilmoita oireistasi ja mahdol­li­sesta positii­vi­sesta korona­vi­rus­tar­tun­nasta seuraan, jotta seurassa ollaan tietoisia tilan­teesta ja altis­tuneet jäsenet voidaan tarvit­taessa jäljittää ja asettaa karan­teeniin.
 • Jokainen tekee itse päätöksen osallis­tu­mi­sesta liikun­ta­ryhmän toimintaan. Mikäli perheessä on riski­ryhmään kuuluvia, niin tämä tulee ottaa huomioon, kun pohtii ryhmään osallis­tu­mista. Jokainen liikkuja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan, alaikäinen huoltajan vastuulla.
 • Liikkujat ja lasten huoltajat hankkivat kasvo­maskit omalla kustan­nuk­sellaan. Seuran ohjaajat ja valmen­tajat saavat maskeja käyttöönsä seuralta.
 • Mikäli seuran tunneilla havaitaan jollakin korona­vi­rusin­fek­tioon sopivia oireita, tulee henkilö ohjata poistumaan tunnilta ja hänen tulee hakeutua viiveettä korona­vi­rus­testiin. Mikäli korona­vi­rus­tar­tunta todetaan, tulee altis­tuneet jäljittää ja asettaa karan­teeniin. Seuran vastuulla on tarvit­taessa, tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omaisen niin ohjeis­taessa, tiedottaa jäsenis­töään asiasta. Seuran tulee olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­deista vastaavaan yksikköön lisäoh­jeiden saami­seksi.
 • Mikäli seuran tiloihin tai toimintaan liittyen jälji­tetään positii­vinen korona­vi­rus­tar­tunta ja seuran jäsenellä /toimintaryhmän osallis­tu­jalla on mahdol­linen altistus viruk­selle, on seuran velvol­li­suutena olla yhtey­dessä paikal­liseen tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omaiseen lisäoh­jeiden saami­seksi.
 • Tartun­ta­tau­ti­ta­pauk­sessa mahdol­li­sesti altis­tu­neiden henki­löiden kontak­tointi ja selvi­tystyön vastuu on kunnan ja sairaan­hoi­to­piirin tartun­ta­tau­ti­vi­ran­omai­silla. Viran­omaisten pyynnöstä ja tartun­ta­jäl­ji­tyksen helpot­ta­mi­seksi seura antaa selvi­tyksen kysei­sessä toimin­nassa osallis­tu­neista henki­löistä ja mahdol­li­sista altis­tu­neista sekä heidän yhteys­tie­tonsa viran­omaisten käyttöön.
 • Kirkko­nummen kunnan ohjeistus tartun­tae­päi­lyjen kohdalla:  https://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kiitos hyvästä, vastuul­li­sesta toimin­nasta epidemian aikana! Jokainen voi omalla toimin­nallaan hidastaa korona­vi­ruksen leviä­mistä. Arkie­lä­mässä tartuntoja voi ehkäistä huoleh­ti­malla käsihy­gie­niasta ja välttä­mällä ylimää­räisiä lähikon­takteja muihin ihmisiin.

 

MUITA TOIMEN­PI­TEITÄ (kun toiminnan järjes­tä­minen on mahdol­lista) 

 • Pyrimme järjes­tämään toimintaa mahdol­li­suuksien mukaan ulkona ja isommissa saleissa, joissa etäisyydet on helpompi säilyttää.
 • Pyrimme estämään eri toimin­ta­ryhmien sekoit­tu­mista keskenään liikun­ta­pai­koilla.

Liikun­ta­paik­kojen ja koulujen liikun­ta­salien pukuhuo­neissa ei saa oleskella ennen tai jälkeen liikun­ta­tunnin tai tunnin aikana. Omalle tunnille tullaan juuri tunnin alkaessa, tunnin alkamista odotetaan tarvit­taessa ulkona sisään­käynnin edessä ja ohjaaja tulee laskemaan ryhmän osallis­tujat sisään tunnin alkaessa. Ryhmän toiminnan päätyttyä, liikun­ta­ti­lasta on poistuttava viipy­mättä.

Tunti voidaan lopettaa joitakin minuutteja ennen ilmoi­tettua aikaa, jotta tilasta poistut­taessa ei synny ruuhkaa seuraavan käyttä­jä­ryhmän kanssa.

Pukuhuoneen käyttöä on harkittava, mieluummin pue liikun­ta­vaatteet ulkovaat­teiden alle, täytä juoma­pullo kotona valmiiksi, pidä ulkovaatteet repussa/ kassissa tunnin aikana.

 • KirkU:n liikun­ta­ryhmien ohjaajien osalta toivomme, että etäisyys ohjaajan ja muiden ihmisten välillä on 1–2 metriä mahdol­li­suuksien mukaan. Ohjaa­jamme ohjaavat monessa tapauk­sessa useampaa ryhmää ja on tärkeää, että he eivät altistu korona­vi­ruk­selle.
 • Eri toimin­ta­ryhmät pyrkivät pysymään toisistaan erillään odotta­malla oman vuoron alkamista ulkona ja käyttä­mällä toimipaikan/ jumppa­sa­li­ra­ken­nuksen mahdol­lisia eri sisään­kul­ku­reittejä ja/tai pukuhuo­ne­tiloja. Tunnin jälkeen ei jäädä sisälii­kun­ta­pai­koilla sisälle jutus­te­lemaan vaan siirrytään mahdol­li­simman nopeasti ulos ja rupat­telut ulkona.