Kehuja, kannusta, kehitä tai kritisoi — raken­tavaa palau­tetta tarvitaan aina

Positii­vistä palau­tetta on aina ihana saada ja se vie eteenpäin sekä kannustaa kehit­tämään lisää! Oli sitten kyse yksit­täisen valmen­tajan onnis­tu­mi­sesta, hyvästä tapah­tu­masta tai muusta jaoston toimintaan liitty­västä voit kirjoittaa palautteen alla olevaan lomak­keeseen ja välitämme sen oikealle henki­lölle.

Raken­tavaa kriit­tistä tai kehit­tävää palau­tetta on myös tärkeää saada, jotta osaamme viedä toimintaa jatkos­sakin oikeaan suuntaan ja tarvit­taessa muuntautua. Anna palau­tetta samai­sella lomak­keella ja tiedämme missä olla jatkossa parempia!