KirkU — Maski yhteis­työssä järjestämä cooperin testi to 17.8. klo 19.00 Kirkko­nummen yleisur­hei­lu­ken­tälllä.

Yhteinen alkuver­ryttely klo 19 , testi alkaa klo 19.10.

Terve­tuloa kaikki aikuis­liik­kujat juoksemaan perin­teinen cooperin testi.

Cooperin testi on yksi parhaista aerobisen kunnon mitta­reista. Se on todella yksin­ker­tainen tehdä: tarvitsee vain juosta mahdol­li­simman pitkä matka 12 minuutissa.Tuloksen perus­teella laskettava arvo kertoo kuntotason.12 minuu­tissa juostun matkan lisäksi testissä otetaan huomioon ikä ja sukupuoli.

Cooperin testin Kunto­tason arvioinnin taulukko löytyy täältä http://lekiyu.net/home/files/Cooper-taulukko.pdf

Tiedoksi Cooperin testiin tulevalle:

Seura ei ole vakuut­tanut osallis­tujia.

Valmis­tau­tu­minen testiin:
— vältä testausta edeltävän kahden vuoro­kauden aikana kovaa fyysistä ponnis­telua
— vältä fyysistä rasitusta testi­päivänä
— älä nauti alkoholia testausta edeltävän 24 tunnin aikana
— hyvä yöuni on eduksi testauksen onnis­tu­mi­selle
— vältä testi­päivänä raskasta ateriaa vähintään 3−5 tuntia ennen testausta
— vältä tupakointia, kahvin, teen tai virkis­ty­sai­neita sisäl­tävien virvoi­tus­juomien nautti­mista neljä tuntia ennen testiä
— olosuh­teisiin ja vuoden­aikaan sopiva liikun­ta­va­rustus.

Suoritus on keskey­tettävä välit­tö­mästi, mikäli tunnet jonkin seuraa­vista oireista

- lisääntyvä rintakipu
— voimakas henge­nah­distus
— epäta­val­lisen voimakas väsymys
— huimaus, pyörryttävä olo tai
— kova lihaskipu
— muu hälyttävä taval­li­suu­desta poikkeava oire.

Jokaisen testat­tavan on myös ilmoi­tettava testaa­jalle, mikäli havaitsee muissa testat­ta­vissa, jonkin seuraa­vista oireista:

- sekavuus
— horju­minen, hoipertelu
— muun hätäti­lan­teeseen viittaavan merkin, esimer­kiksi poikkeuk­sel­linen kalpeus tai siner­tävät huulet.