Liikun­nalla on keskeinen rooli edistää kestävää kehitystä luomalla terveyttä ja hyvin­vointia.

Meillä seuroilla on merkittävä rooli asenne­kas­vat­tajina ja ihmisten osallis­tajina. KirkU:ssa haluamme herättää keskus­telua ympäris­tö­vas­tuul­li­sem­masta liikunnan harras­ta­mi­sesta. Onneksi työtä ympäris­tö­vai­ku­tusten minimoi­mi­seksi voi tehdä helpoilla arjen pienillä teoilla ja valin­noilla. Ja yhteis­vai­ku­tukset koko harras­tus­kentän mitta­kaa­vassa ovat huomat­tavat.

Keinoja vähentää urheilun ja liikunnan ympäris­tö­vai­ku­tuksia:

  • Ympäristöä kuormit­tavien toimin­ta­ta­pojen tunnis­ta­minen ja kysee­na­lais­ta­minen sekä vaihtoeh­toisten toimin­ta­ta­pojen etsiminen.
  • Ympäris­tö­nä­kö­kulmien huomioi­minen päätök­sen­teossa.
  • Ympäris­tö­kas­va­tuksen ja ‑viestinnän avulla voidaan edistää ympäris­tö­vas­tuuta laajemmin yhteis­kun­nassa.

Lisää ympäristöä huomioi­vista teoista KirkU:ssa tiedossa tammikuu 2020.

Lue myös lisää https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/