Mitä lapsi ja nuori voi harrastaa Kirkko­num­mella?
Harras­tuspop up-tapah­tu­missa seurat, yhdis­tykset ja eri toimijat esitte­levät harras­tus­mah­dol­li­suuksia. KirkU mukana tapah­tu­missa:
14.8. keskusta klo 17.30–19.30, Kirkko­laakson puisto
15.8. Masala klo 17.30–19.30, Frami ​(lähilii­kun­ta­paikka)
Harras­tupop-tapah­tumia koordinoi Kirkko­nummen kunnan vapaa-aikapal­velut.
Terve­tuloa mukaan!