TULE MUKAAN VOIMIS­TE­LEMAAN

Tällä sivulla kerrotaan miten pääset mukaan jaoston toimintaan.

MUKAAN JOUKKUE­VOI­MIS­TELUUN

Joukkue­voi­mis­telua on mahdol­lista harjoi­tella seuras­samme monella eri tasolla. Lue lisää täältä.

Kilpai­leviin joukkueisiin haetaan mukaan erillisten haku kertojen kautta. Keväällä 2020 järjes­tämme haut KH — joukkueisiin, Kilpa­sarjan joukkueisiin sekä SM-sarjan joukkueisiin.  Joukkueisiin pääset hakeu­tumaan täyttä­mällä alla olevan lomakkeen, haku järjes­tetään joukkueiden harjoi­tusten yhtey­dessä.

H- joukkueisiin saa ilmoit­tautua vapaasti mukaan lajista innos­tuneet. Ilmoit­tau­tu­minen kaudelle 2020–2021 alkaa huhti­kuussa.

Uusi ikäkausi 2013–2014 synty­neille luodaan touko­kuussa 2020. Ikäkauteen tehdään kilpa- ja harras­te­jouk­kueet. Harras­te­jouk­ku­eeseen otetaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä mukaan halukkaan. Kilpa­jouk­ku­eeseen valikoi­dutaan osallis­tu­malla valin­ta­har­joi­tuksiin ja osoit­ta­malla kiinnos­tusta voimis­teluun ja harjoit­teluun.

Uuden ikäkauden kilpa­jouk­kueen valin­ta­har­joi­tukset pe 17.4. klo 18–18.45 ja to 23.4. klo 17.15–18.00. Ilmoit­tau­tu­minen MyClu­bissa

Valin­ta­har­joi­tuk­sissa keski­tytään perus­voi­mis­te­lu­tai­toihin lapsi­läh­töi­sesti. Valin­ta­har­joi­tuksiin osallis­tu­malla perhe osoittaa kiinnos­tuk­sensa uutta kilpa­jouk­kuetta kohtaan. Valinnat tehdään vuoro­vai­ku­tuk­sessa perheiden kanssa.

HAE JOUKKUEISIIN

    MUKAAN RYTMISEEN VOIMIS­TELUUN

    Päivi­tetään maaliskuun aikana syksylle 2020..