HARRAS­TUSINFO 

Tutustu viestin­täämme täältä.

Tutustu seura­vaat­teisiin täältä.


Harjoi­tus­paikka

Kaikki joukku­eemme harjoit­te­levat omissa tiloissa osoit­teessa Munkin­mäentie 7, Kirkko­nummi. KirkUn voimis­te­lusa­lilla (KVS) on käytössä 400 neliötä jousto­kan­veesia ja erilaisia voimis­te­lu­vä­li­neitä ja ‑telineitä.

KVS Pelisäännöt

 • Jätetään kengät eteiseen hyllyyn ja ulkovaatteet pukuhuo­neeseen
 • Pestään kädet ja huoleh­ditaan käsihy­gie­niasta koko harjoi­tuksen ajan
 • Odotellaan harjoi­tusten alkua sovitussa paikassa
 • Pidetään hiukset hyvin kiinni
 • Salilla annetaan työrauha voimis­te­li­joille kuin valmen­ta­jille
 • omat roskat roskiin ja sotkujen siivous

Joukkue­voi­mis­telun maksuehdot ja tietoa kustan­nuk­sista

Jäsen sitoutuu joukkueen toimintaan aina kaudeksi kerrallaan. Alta löydät ehdot maksuihin liittyen. Sitou­tu­minen tapahtuu osallis­tu­malla joukkueen toimintaan. 

Mikäli lapsi ei jatka joukku­eessa, osallis­tu­misen peruutus on tehtävä 14 vrk ennen kauden alkami­sesta kirjal­lisena sähkö­pos­titse joukkuevoimistelu@kirku.fi . Mikäli osallis­tu­mista ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan. 

Kauden jo ollessa käynnissä, uusilla jäsenillä on 14 vrk oikeus tutustua joukkueen toimintaan ja tarvit­taessa perua osallis­tu­minen kirjal­li­sesti. 

Kaikki poisjää­mi­sestä, peruu­tukset ja lääkä­rin­to­dis­tukset tulee sopia ja toimittaa kirjal­li­sesti sähkö­pos­tilla joukkuevoimistelu@kirku.fi 

Seura pidättää oikeudet harjoi­tusai­kojen ja ‑paikkojen muutoksiin koko kauden aikana. 

Ehdot, jos joukkueen toiminta keskeytyy seurasta tai jäsenestä riippu­mat­to­masta syystä: 

 1. jos joukkueen toiminta keskeytyy kokonaan ennen kauden puoli­väliä, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
 2. mikäli joukkueen toiminta keskeytyy kokonaan kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Ehdot, jos joukkueen jäsen­määrä kauden aikana laskee alle 6, joudutaan joukkueen toiminta keskeyt­tämään:

 1. Mikäli voimis­te­li­jalle löydetään uusi joukkue, tehdään hänelle loppu­kau­delle uusi lasku koskemaan uuden joukkueen kuluja.
 2. Mikäli voimis­telija lopet­tamaan joutuen joukkueen muiden jäsenten poisjää­mi­sestä, lasku­tetaan kausi siihen asti kuin se on kestänyt.

Ehdot, jos joukkueen jäsen loukkaantuu/sairastuu, eikä pysty osallis­tumaan harjoit­teluun:

 1. Omavas­tuuaika 20 vrk, jonka jälkeen ylittävä aika lääkä­rin­to­dis­tuk­sella palau­tetaan jäsenelle.
 2. Tapah­tu­missa nouda­tetaan tapah­tuman peruu­tusehtoja.
 3. Ilman lääkä­rin­to­dis­tusta maksuja ei palauteta.

Ehdot, jos jäsen jää pois omaeh­toi­sesti:

 1. Joukkueen toimin­nasta pois jääminen kesken kauden, velvoittaa maksamaan kuluvan kauden kausi­maksun.
 2. Tapah­tu­missa nouda­tetaan tapah­tuman peruu­tusehtoja.

Kaudella tarkoi­tetaan syyskautta ja kevät­kautta erillisinä lukukausina.  Kevät­kausi on tammi-toukokuu, syyskausi elo-joulukuu ja kesäkausi kesäkuussa. Kaikki joukkueet lomai­lemat heinäkuun.

Lisäehdot kauden keskey­dyttyä seurasta riippu­mat­to­masta syystä: 

Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.

Mikäli joukkueen toiminta jatkuu ulko- tai etähar­joit­teluna, ei seura ole velvol­linen palaut­tamaan kausi­maksua. Etähar­joit­telua ovat harjoit­te­luoh­jelmat, etäyh­teyden kautta toteu­tetut harjoi­tukset, yhtey­denpito valmen­tajan ja voimis­te­lijan välillä.


Joukkue­voi­mistelu maksut

Kustan­nukset
 • kausi­maksu (harjoit­te­lu­kus­tan­nukset)
 • Jäsen­maksu seuralle
 • esiin­ty­mis­kulut (stara­ta­pah­tu­mista tai kilpai­luista)
 • Esiin­ty­misasu n. 70–250€ (käytössä vuoden)
 • Väline­han­kinnat
 • Seura­vaa­te­han­kinnat
 • Liiton stara- ja kilpa­li­senssi (voimassa syys- ja kevät­kauden)
 • Mahdol­liset kilpai­lu­matkat, majoi­tukset ja ruokailut

KAUSI­MAKSUT (MÄÄRI­TELLÄÄN JOUKKUE­KOH­TAI­SESTI)

1 tuntia viikossa = 160€ /kausi
1,5 tuntia viikossa = 200€ /kausi
2–3 tuntia viikossa = 220–280€ /kausi

3–5 tuntia viikossa = 300–450€ /kausi
5–7 tuntia viikossa = 450–650€ /kausi
8–10 tuntia viikossa = 600–750€ /kausi
11–13 tuntia viikossa = 750–900€ /kausi
14- tuntia viikossa= 900‑1100€ /kausi

Kaikki harras­ta­ja­kulut perus­tuvat joukkueen menoihin. Kuluja voi huojentaa joukkueen hankki­malla sponso­reita ja varain­ke­ruulla.

harjoi­tus­määrät riippuvat joukkueen ikä- ja tavoi­te­ta­sosta. Harjoi­tus­määrät perus­tuvat voimis­te­lu­liiton linjauksiin.

Muut ryhmät ja toiminnot

Muiden ryhmien ja toimin­tojen maksut määräy­tyvät ryhmän toiminnan mukaan ja niistä on erikseen tiedo­tettu ryhmän tiedoissa.


Varain­keruu ja sponso­rointi

Joukkueiden on mahdol­lista huojentaa kustan­nuksia varain­ke­ruulla tai hankki­malla sponso­reita. Joukkueen varain­ke­ruusta ja sponso­reista vastaa joukkueen johtaja.

Varain­keruun pelisäännöt

 • Varain­keruun tulee olla vapaa­eh­toista ja satun­naista
 • Saadut varat jaetaan tasan joukkueen kaikille jäsenille
 • Varat tulee käyttää viimeistään seuraavan kauden aikana
 • Kerätyt varat ovat joukkueen (ja näin ollen jaoston) varoja, joten ne eivät siirry voimis­te­lijan mukana joukkueiden välillä
 • Mikäli joukkue päättää toimin­tansa, tulee jäljellä olevat varat käyttää ennen kauden loppua tai ne siirtyvät jaostolle
 • Mikäli joukkue jakaantuu uusiin joukkueisiin, jakaan­tuvat myös varat tasan uusien joukkueiden kesken, riippu­matta voimis­te­li­joiden määrästä

Sponso­roinnin pelisäännöt

 • Sponsorin kanssa tehdään kirjal­linen sopimus
 • Sponsori tulee vahvistaa ennen sopimusta Kirkun halli­tuk­selta, jotta ei tule päällek­käi­syyksiä
 • Sponsori voi tukea toimintaa rahal­li­sesti tai tuotteilla
 • Sponso­rituki tulee kohdistua joukkueen yhteisiin toimin­toihin tai kustan­nuksiin