TIETOA TERVEYS­TUR­VAL­LI­SUU­DESTA JOUKKUE­VOI­MIS­TE­LUSSA

Päivi­tetty 22.3.2022
Mikäli voimis­te­li­jalla todetaan korona­vi­rus­tar­tunta, tulee noudattaa tervey­den­huol­lo­nam­mat­ti­laisten antamia ohjeis­tuksia. Harjoi­tuksiin osallis­tu­minen tulee arvioida kotona ja viran­omaisten karan­tee­nioh­jeis­tuksia noudattaen.
Ohjeis­tusta perheisiin ja harjoi­tuksiin saapu­misen käytän­teisiin
  • Harjoi­tuksiin vain terveenä
  • Hiukset tulee olla hyvin kiinni, minimoi­dakseen koske­tukset kasvoihin harjoi­tusten aikana
  • Omat välineet ja varusteet suosi­tel­tavia
  • Kädet pestään ohjeis­tuksen mukaan vähintään ennen ja jälkeen harjoi­tusten
Tietoa käytän­teistä harjoi­tuk­sissa
  • Valmentaja huolehtii joukkueen saapu­mi­sesta tiloihin ja käsihy­gienian noudat­ta­mi­sesta
  • Varusteet kulkee harjoi­tuk­sessa mukana

Maksuihin liitty­vistä käytän­teistä lisää täältä.