MAKSUT

Kustan­nukset
 • kausi­maksu (harjoit­te­lu­kus­tan­nukset, jaosto­maksun, esiin­ty­mis­kulut ja etukäteen tiedossa olevat oheis­toi­minnot)
 • Jäsen­maksu seuralle
 • Esiin­ty­misasu n. 60–70€ alle 10v / alk. 90€ yli 10v (käytössä vuoden)
 • Väline­han­kinnat
 • Seura­vaa­te­han­kinnat
 • Liiton stara- ja kilpa­li­senssi (voimassa syys- ja kevät­kauden)
 • Mahdol­liset kilpai­lu­matkat, majoi­tukset ja ruokailut
Sitou­tu­minen kustan­nuksiin

Voimis­telija ja perhe sitou­tuvat aina kaudeksi kerrallaan. Syyskau­delle tulee kilpa­ryh­missä sitoutua touko­kuussa ja kevät­kau­delle marras­kuussa. Harras­te­jouk­kueisiin sitou­dutaan ilmoit­tau­tuessa tai ilmoit­taessa jatkon valmen­ta­jalle. Sitou­tu­malla tulevaan kauteen, sitou­dutaan osallis­tumaan myös joukkueen maksuihin.

Hyvitykset kausi­mak­susta
 • Kausi­maksu tulee maksaa kokonai­suu­des­saaan, jos voimis­telija päättää lopettaa kesken kauden
 • Kausi­mak­susta on mahdol­lista saada hyvitystä väliin jäävistä harjoi­tuk­sista, jos
  • voimis­telija muuttaa pois paikka­kun­nalta
  • voimis­telija joutuu jäämään yli kuukau­deksi sairas­lo­malle loukkaan­tu­misen tai sairas­tu­misen vuoksi

Jokainen hyvitys katsotaan tapaus­koh­tai­sesti, kausi­mak­susta hyvitetään enintään 50%. Kausi­maksun hyvityksiin liitty­vissä kysymyk­sissä olkaa yhtey­dessä lajivas­taavaan joukkuevoimistelu@kirku.fi

Poisjää­minen tulee ilmoittaa joukkueen valmen­ta­jalle sekä lajivas­taa­valle.

Arviot kausi­mak­suista

Harras­te­jouk­kueet:
(7–9v) 1–1,5 tuntia viikossa + esiin­ty­minen stara­ta­pah­tu­massa = arvio 120–150€ /kausi
(9–11v, yli 16) 2–2,5 tuntia viikossa + kaksi esiin­ty­mistä stara­ta­pah­tu­missa= arvio 190–250€ /kausi
(H 12–16v) 3–4 tuntia viikossa + kolmet kilpailut = arvio 250–350€ /kausi
(KH 12–16v) 4–6 tuntia viikossa + kolmet kilpailut = arvio 350–500€ /kausi

Kilpa­jouk­kueet:
(7–8v) 2,5–3 tuntia viikossa = 230€-300€ /kausi
(8–9v) 3–5 tuntia viikossa = 300€-450€ /kausi
(9–10v ja yli 16v) 5–7 tuntia viikossa = 450€-600€ /kausi
(10–11) 7–10 tuntia viikossa = 550€-700€ /kausi
(11–16v) tuntia viikossa = 650€-750€ /kausi

SM-joukkueet:
(7–8v) 3–5 tuntia viikossa = 300€-450€ /kausi
(8–9v) 5–7 tuntia viikossa = 450€-600€ /kausi
(9–10v) ‑10 tuntia viikossa = 550€-700€ /kausi
(10–11v) 10–12 tuntia viikossa = 650€-750€ /kausi
(11–12v) 11–13 tuntia viikossa = 750–900€ /kausi
(12v-14v) 12–16 tuntia viikossa= 900‑1100€ /kausi
(jr) 14–18 tuntia viikosssa = 1100–1300 € /kausi
(sr) 16–20 tuntia viikossa = 1200–1500 € /kausi

Kaikki harras­ta­ja­kulut perus­tuvat joukkueen menoihin. Kuluja voi huojentaa joukkueen hankki­malla sponso­reita ja varain­ke­ruulla.

Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse MyClu­bissa ilmoi­tettuun osoit­teeseen. Lasku­tukseen liitty­vissä kysymyk­sissä vastaa toimisto@kirku.fi

harjoi­tus­määrät riippuvat joukkueen ikä- ja tavoi­te­ta­sosta. Harjoi­tus­määrät perus­tuvat voimis­te­lu­liiton linjauksiin.

Varain­keruu ja sponso­rointi

Joukkueiden on mahdol­lista huojentaa kustan­nuksia varain­ke­ruulla tai hankki­malla sponso­reita. Joukkueen varain­ke­ruusta ja sponso­reista vastaa joukkueen johtaja.

Varain­keruun pelisäännöt

 • Varain­keruun tulee olla vapaa­eh­toista ja satun­naista
 • Saadut varat jaetaan tasan joukkueen kaikille jäsenille
 • Varat tulee käyttää viimeistään seuraavan kauden aikana
 • Kerätyt varat ovat joukkueen (ja näin ollen jaoston) varoja, joten ne eivät siirry voimis­te­lijan mukana joukkueiden välillä
 • Mikäli joukkue päättää toimin­tansa, tulee jäljellä olevat varat käyttää ennen kauden loppua tai ne siirtyvät jaostolle
 • Mikäli joukkue jakaantuu uusiin joukkueisiin, jakaan­tuvat myös varat tasan uusien joukkueiden kesken, riippu­matta voimis­te­li­joiden määrästä

Sponso­roinnin pelisäännöt

 • Sponsorin kanssa tehdään kirjal­linen sopimus
 • Sponsori tulee vahvistaa ennen sopimusta Kirkun halli­tuk­selta, jotta ei tule päällek­käi­syyksiä
 • Sponsori voi tukea toimintaa rahal­li­sesti tai tuotteilla
 • Sponso­rituki tulee kohdistua joukkueen yhteisiin toimin­toihin tai kustan­nuksiin