VIESTINTÄ JA SOME

VIESTIN­TÄ­KA­NAVAT
MyClub ‑jäsen­re­kisteri
 • Seura­tie­dotteet
 • Jaosto­tie­dotteet
 • Laskutus
Nimen­huuto
 • Joukkueen tapah­tumat ja harjoi­tukset
 • Joukkueen ajankoh­taiset tiedotteet
 • Joukkueen yhteys­tiedot
 • Poissaolot ja läsnäolot harjoi­tuk­sissa
Whatsapp (epävi­ral­linen)
 • Vanhem­milla voi olla oma whatsappryhmä
  • Jojon hallin­noima
  • Ryhmässä akuutit joukkueen yhteiset asiat ja kysymykset
  • Hyvän hengen nimissä viesti­tellään klo 08:00–21:00 välillä
  • Pidetään keskustelu asial­lisena ja kunnioit­tavan
 • Joukkueen Whastappryhmät
  • Valmen­tajan halli­noima
  • Voimis­te­li­joiden ja valmen­tajien viestin­tä­kanava
  • harjoi­tuksiin ja joukkueen toimintaan liittyvät asiat
  • viesti­tellään klo 08.00–21.00 välillä
  • Asial­lista ja kunnioit­tavaa keskus­telua
SOME
INSTAGRAM

Joukkue­voi­mis­te­lulla on oma instagram-tili: @kirku.joukkuevoimistelu. Sinne päivi­tetään kuulu­misia joukku­voi­mis­telun tapah­tumien osalta. Tili on jaoston hallin­noima.

Joukkueilla voi olla myös omat tilit, joita hallinnoi valmentaja tai jojo alle 12-vuotiaiden sarjoissa. Joukkueiden omille tileillä julkaistaan joukkueen kuulu­misia harjoi­tuk­sista sekä tapah­tu­mista. Tileillä saatetaan julkaistaan voimis­te­li­joiden etunimi kuvan yhtey­dessä, mikäli tähän on tullut lupa vanhem­milta. Joukkue­tilien tarkoitus on tuoda seuralle tunnet­ta­vuutta ja hyvää mainetta lajin keskuu­dessa. Joukkueiden tilit ovat nimellä @kirku_joukkue

FACEBOOK

Joukkue­voi­mis­te­lulla ja seuralla on omat facebook­sivut, jonne päivi­tetään kuulu­misia ja tietoa tapah­tu­mista. Sivut ovat seuran ja jaoston hallin­noimat.

TOIMINTA SOMESSA

Seura toivoo välit­tä­vänsä positii­vista ilmapiiriä sosiaa­li­sessa mediassa, on mukava nähdä iloisia ja kivoja päivi­tyksiä voimis­te­luar­jesta.

Sosiaa­lisen median asial­li­sesta käytöstä on hyvä keskus­tella vanhemman ja lapsen välillä. Aina on syytä käyttää harkintaa, kun päivittää jotakin sosiaa­liseen mediaan.

Seura­toi­mi­joita, voimis­te­lu­ka­ve­reita tai seuraa ei arvos­tella sosiaa­li­sessa mediassa. Mieti minkä­laisia kuvia haluat jakaa, muista pyytää ystäviltäsi lupa kuvan jakamiseen, jos he esiin­tyvät kuvassa. Älä osallistu kiusaa­miseen, jos havaitset kiusaa­mista, ilmoita vanhem­malle tai seura­toi­mi­jalle.

VALOKUVAT

Kuvauslupa merkitään MyClubiin omiin tietoihin.

Tapah­tumat

Avoimissa yleisö­ti­lai­suuk­sissa, kuten seuran näytök­sissä tai kilpai­luissa, otetaan kuvia joukkueiden suori­tuk­sista. Yleisö­ti­lai­suuksien kuvia käytetään seuran markki­noi­nissa ja uutisoin­nissa. Kilpai­luissa otettuja kuvia julkaistaan yleensä järjes­täjän tai kuvaajan toimesta netissä. Kuvat sisäl­tävät kuvaajan tekijä­noi­keuden eli käyttäessä toisten kuvia tulee mainita kuvaajan nimi.

Harjoi­tukset

Harjoi­tukset ovat suljettu tilaisuus, jolloin kuvauslupa varmis­tetaan kuvia käyttäessä henki­löiltä, jotka ovat kuvassa tunnis­tet­ta­vissa kasvoista.