Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi
(JV) Joukkueet2023-05-25T07:23:22+00:00

JOUKKUE­VOI­MIS­TELUN VALMEN­NUS­RYHMÄT

Joukkue­voi­mistelu on joukkuelaji, jota voi harrastaa KIRKUssa esikou­lusta aina aikui­siälle. Tarjoamme laajat mahdol­li­suudet joukkue­voi­mis­telun harras­ta­miseen ja erinomaiset olosuhteet harjoit­teluun. KVS:ltä löytyy jousto­kan­veesit, matot sekä peilit. Olosuh­teiden lisäksi panos­tetaan valmen­tajien osaamiseen ja pitkä­jän­teiseen harjoit­teluun.

Joukkue­voi­mistelu on kehit­tynyt suoma­lai­sesta naisvoi­mis­te­lusta kansain­vä­li­seksi kilpaur­hei­lu­la­jiksi ja se on harras­ta­ja­mää­rältään Voimis­te­lu­liiton lajeista suurin. Laji vaatii voimis­te­li­jalta liikku­vuutta, nopeutta, kette­ryyttä, motoriikkaa ja rytmi­tajua ja siinä koros­tuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmai­sul­lisuus ja esteet­tisyys. Hyvälle suori­tuk­selle on ominaista yhtenäisyys ja yhtäai­kaisuus.

Kilpailla KirkUssa voi harraste‑, kilpa- ja SM-sarjassa. Sarjat eroavat toisistaan vaati­mus­ta­soltaan. Kilpa- ja SM-sarjoissa voimis­te­li­joilta vaaditaan paljon liikku­vuutta ja nopeutta mutta jokai­sessa sarjassa tulee olla erityi­sesti perus­voi­mistelu erinomaista ja lajitaidot kunnossa. Harjoit­te­lu­määrä vaihtelee ikä- ja sarja­ta­sosta aina tunnista kahteen­kym­meneen viikossa.

Lisätietoa joukkuevoimistelu@kirku.fi

Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmiin haetaan nyt uusia voimis­te­li­joita touko-elokuussa!

Valmen­nus­ryh­miimme pääsee kokei­lemaan touko-elokuussa (1.7.–8.8. tauko)

Ole yhtey­dessä lomakkeen kautta kokei­lut­reeni ajankoh­dasta: Ilmoit­tau­tu­minen

SM-sarjaan tähtäävät ja sarjassa voimis­te­levat joukkueet 2023–2024:
Team Celina 2011–2012 (10–12v sarja) harjoi­tukset 10–12 tuntia viikko

Kilpa­sarjan joukkueet ja sarjaan tähtäävät joukkueet kaudella 2023–2024:
Cirena 09 2009–2010 (12–14 kilpa­sarja) harjoi­tukset 10 tuntia viikko
Celina K 2011–2012 (10–12v sarja) harjoi­tukset 8 tuntia viikko
Celea K 2013–2014 (8–10v sarja) harjoi­tukset 6 tuntia viikko

Harras­te­sarjan joukkueet ja sarjaan tähtäävät joukkueet kaudella 2023–2024:
Claretit 2005–2007 (16–18 harras­te­sarja) harjoi­tukset 4–5 tuntia viikko
Celina KH 2011–2012 (stara) harjoi­tukset 4–6 tuntia viikko

Joukkueet ja ryhmät, joihin ilmoit­tau­tu­minen MyClu­bissa suoraan kesä-elokuussa:
Celea Star 2013–2014 (stara) harjoi­tukset 1,25 tuntia viikko
Cefina Star 2015–2016 (stara) harjoi­tukset 1 tuntia viikko
Cefina Stara 2015–2016 harjoi­tukset 50 min viikko
Celena Point 2017–2018 (stara) harjoi­tukset 2,25 tuntia viikko
Celena Star 2017–2018  harjoi­tukset 1 tunti viikko
JV minit 2019 syntyneet harjoi­tukset 50 min viikko

Stara tarkoittaa, että joukkue osallistuu voimis­te­lu­liiton esiin­ty­mis­ta­pah­tumiin eli stara­ta­pah­tumiin. Tapah­tumia syksyisin marras­kuussa ja keväisin huhti-touko­kuussa 1–3 kertaa joukku­eesta riippuen.

Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmien kustan­nuk­sista lisää täällä.

Go to Top