JOUKKUE­VOI­MIS­TELUA KAIKILLE

Joukkue­voi­mistelu on joukkuelaji, jota voi harrastaa KIRKUssa esikou­lusta aina aikui­siälle. Tarjoamme laajat mahdol­li­suudet joukkue­voi­mis­telun harras­ta­miseen ja erinomaiset olosuhteet harjoit­teluun. KVS ltä löytyy jousto­kan­veesit, matot sekä peilit. Olosuh­teiden lisäksi panos­tetaan valmen­tajien osaamiseen ja pitkä­jän­teiseen harjoit­teluun.

Joukkue­voi­mistelu on kehit­tynyt suoma­lai­sesta naisvoi­mis­te­lusta kansain­vä­li­seksi kilpaur­hei­lu­la­jiksi ja se on harras­ta­ja­mää­rältään Voimis­te­lu­liiton lajeista suurin. Laji vaatii voimis­te­li­jalta liikku­vuutta, nopeutta, kette­ryyttä, motoriikkaa ja rytmi­tajua ja siinä koros­tuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmai­sul­lisuus ja esteet­tisyys. Hyvälle suori­tuk­selle on ominaista yhtenäisyys ja yhtäai­kaisuus.

Tutustu joukkue­voi­mis­telun esiin­tyviin lasten joukkueisiin sekä kilpai­leviin joukkueisiin. Kilpailla KirkUssa voi harraste‑, kilpa- ja SM-sarjassa. Sarjat eroavat toisistaan vaati­mus­ta­soltaan. Kilpa- ja SM-sarjoissa voimis­te­li­joilta vaaditaan paljon liikku­vuutta ja nopeutta mutta jokai­sessa sarjassa tulee olla erityi­sesti perus­voi­mistelu erinomaista ja lajitaidot kunnossa. Harjoit­te­lu­määrä vaihtelee ikä- ja sarja­ta­sosta aina tunnista kahteen­kym­meneen viikossa.

Lisätietoa joukkuevoimistelu@kirku.fi