Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi
(JV) Joukkueet2023-12-17T15:11:43+00:00

JOUKKUE­VOI­MIS­TELUN VALMEN­NUS­RYHMÄT

Joukkue­voi­mistelu on joukkuelaji, jota voi harrastaa KIRKUssa 3‑vuotiaasta aina aikui­siälle. Tarjoamme laajat mahdol­li­suudet joukkue­voi­mis­telun harras­ta­miseen ja erinomaiset olosuhteet harjoit­teluun. KVS:ltä löytyy jousto­kan­veesit, matot sekä peilit. Olosuh­teiden lisäksi panos­tetaan valmen­tajien osaamiseen ja pitkä­jän­teiseen harjoit­teluun.

Joukkue­voi­mistelu on kehit­tynyt suoma­lai­sesta naisvoi­mis­te­lusta kansain­vä­li­seksi kilpaur­hei­lu­la­jiksi ja se on harras­ta­ja­mää­rältään Voimis­te­lu­liiton lajeista suurin. Laji vaatii voimis­te­li­jalta liikku­vuutta, nopeutta, kette­ryyttä, motoriikkaa ja rytmi­tajua ja siinä koros­tuvat vartalon liikkeiden virtaavuus, ilmai­sul­lisuus ja esteet­tisyys. Hyvälle suori­tuk­selle on ominaista yhtenäisyys ja yhtäai­kaisuus.

Kilpailla KirkUssa voi harraste- ja kilpa­sar­joissa. Sarjat eroavat toisistaan vaati­mus­ta­soltaan. Kilpa­sar­joissa voimis­te­li­joilta vaaditaan paljon liikku­vuutta ja nopeutta mutta jokai­sessa sarjassa tulee olla erityi­sesti perus­voi­mistelu erinomaista ja lajitaidot kunnossa. Harjoit­te­lu­määrä vaihtelee ikä- ja sarja­ta­sosta aina tunnista yli 10 tuntiin viikossa.

Lisätietoa ja ilmoit­tau­tu­miset kilpa­jouk­kueisiin: joukkuevoimistelu@kirku.fi

Kilpa­jouk­kueet vuonna 2024:

Cerenia (yli 18 v harras­te­sarja) harjoi­tukset 2–4 tuntia viikko

Kilpa Cirena 2009–2010 (14–16 kilpa­sarja) harjoi­tukset 11 tuntia viikko

Kilpa Celina 2011–2012 (12–14v kilpa­sarja) harjoi­tukset 10,5 tuntia viikko

Celina K 2011–2012 (12–14v kilpa­sarja) harjoi­tukset 10 tuntia viikko

Celina KH 2011–2012 (harras­te­sarja) harjoi­tukset 5,25 tuntia viikko

Kilpa Celea 2013–2014 (10–12v sarja) harjoi­tukset 6,25 tuntia viikko

Celea K 2013–2014 (10–12v sarja) harjoi­tukset 4 tuntia viikko

Cefina flex 2015–2016 (8–10v sarja) harjoi­tukset 5,25 tuntia viikko

Ilmoit­taudu seuraaviin joukkueisiin suoraan MyClu­bissa joulu-tammi­kuussa:

Celea Star 2013–2014 (stara) harjoi­tukset 1,5 tuntia viikko

Cefina Star 2015–2016 (stara) harjoi­tukset 1,25 tuntia viikko

Celena Flex 2017–2018 (stara) harjoi­tukset 2,25 tuntia viikko

Celena Star 2017–2018 (stara) harjoi­tukset 1 tunti viikko

JV minit 2019 syntyneet harjoi­tukset 50 min viikko

Camelia aikuisten tanssil­linen voimis­te­lu­ryhmä (Gym for life ja voimis­te­lu­liiton suurta­pah­tumat) 1,5 tuntia viikko

Stara tarkoittaa, että joukkue osallistuu voimis­te­lu­liiton esiin­ty­mis­ta­pah­tumiin eli stara­ta­pah­tumiin. Tapah­tumia syksyisin marras­kuussa ja keväisin huhti-touko­kuussa 1–3 kertaa joukku­eesta riippuen.

Joukkue­voi­mis­telun valmen­nus­ryhmien kustan­nuk­sista lisää täällä.

Go to Top