VOIMIS­TELUN ILOA ESIINTYEN

Sopivat tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

KirkUssa harrastat voimis­telua ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita joukkue­voi­mis­te­lussa sekä teline­voi­mis­te­lussa.

Joukkue­voi­mis­telua tarjotaan 2004–2016 ‑synty­neille neljällä eri vaati­vuus­ta­solla. Näissä lajeissa kaikki harjoi­tukset Kirkun voimis­te­lusa­lilla. Tällä sivulla esitellään ryhmät, joihin mukaan pääsee kaikki halukkaat. Katso tarkemmat tiedot ryhmistä ja ilmoit­taudu MyClu­bissa.

Joukkue­voi­mis­telun esiin­tyvät ryhmät

Joukkue­voi­mis­te­lussa harrastaa voi ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita esiin­ty­vissä H/E ‑joukkueissa ja myöhemmin kilpai­lemaan tähtää­vissä pienten joukkueissa. Näissä joukkueissa kehitetään voimis­telun perus­taitoja ja paino­tetaan monipuo­lista liikku­mista. Joukkueet esiin­tyvät erilai­sissa tapah­tu­missa.

Esiin­tyvät joukkueet harjoit­te­levat 1–2 kertaa viikossa tavoite- ja ikäta­sosta riippuen. Harjoit­te­lussa käytetään välineitä, musiikkia ja jossain määrin telineitä.

Esiin­tyvät joukkueet sopivat myös uusille harras­ta­jille ja aiempia voimis­te­lu­taitoja ei tarvita.  H/E‑joukkueista voi hakeutua kilpai­leviin ryhmiin myöhemmin, jos taitotaso ja motivaatio vastaa kilpai­levan ryhmän tasoa. H‑joukkueissa voi jatkaa läpi voimistelu-uran ja tavoit­teena on joukkueen raken­teessa säilyvyys.

Katso kaikille avoimet ryhmät tästä ja ilmoit­taudu mukaan: