VOIMIS­TELUN ILOA HARRASTAEN

Sopivat tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

KirkUssa harrastat voimis­telua ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita kolmessa lajissa: joukkue­voi­mis­te­lussa, tanssil­li­sessa voimis­te­lussa (TanVo) sekä teline­voi­mis­te­lussa.

Joukkue­voi­mis­telua tarjotaan 2004–2014 ‑synty­neille neljällä eri vaati­vuus­ta­solla. TanVo ryhmät ovat 9–19v ja naisille yli 30v. Näissä lajeissa kaikki harjoi­tukset Kirkun voimis­te­lusa­lilla. Tällä sivulla esitellään ryhmät, joihin mukaan pääsee kaikki halukkaat. Katso tarkemmat tiedot ryhmistä ja ilmoit­taudu MyClu­bissa.

Kaikkiin ryhmiin veloi­tuk­setta kaksi viikkoa kokei­lemaan! Kevät­kausi 11.1.–23.5.2021.

Joukkue­voi­mis­telun esiin­tyvät ryhmät

Joukkue­voi­mis­te­lussa harrastaa voi ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita esiin­ty­vissä H ‑joukkueissa ja myöhemmin kilpai­lemaan tähtää­vissä pienten joukkueissa. Näissä joukkueissa kehitetään voimis­telun perus­taitoja ja paino­tetaan monipuo­lista liikku­mista. Joukkueet esiin­tyvät erilai­sissa tapah­tu­missa.

Esiin­tyvät joukkueet harjoit­te­levat 1–3 kertaa viikossa tavoite- ja ikäta­sosta riippuen. Harjoit­te­lussa käytetään välineitä, musiikkia ja jossain määrin telineitä.

Esiin­tyvät joukkueet sopivat myös uusille harras­ta­jille ja aiempia voimis­te­lu­taitoja ei tarvita.  H‑joukkueista voi hakeutua kilpai­leviin ryhmiin myöhemmin, jos taitotaso ja motivaatio vastaa kilpai­levan ryhmän tasoa. H‑joukkueissa voi jatkaa läpi voimistelu-uran ja tavoit­teena on joukkueen raken­teessa säilyvyys.

Katso kaikille avoimet ryhmät tästä ja ilmoit­taudu mukaan. Ensim­mäiset kaksi viikkoa veloi­tuk­setta:


Tanssil­lisen voimis­telun ryhmät

TanVo on tuore laji lasten keskuu­dessa Kirkko­num­mella. TanVossa yhdistyy voimis­telun nopeus, ketteryys ja notkeus sekä tanssin virtaavuus ja liike­kieli.

Ilmoit­taudu ja tule kokei­lemaan matalan­kyn­nyksen uutuus ryhmiin tammi­kuussa 2021!

Mikäli toiminta keskeytyy Covid-epidemian aiheut­tamien rajoit­teiden vuoksi, lasku­tetaan TanVo ‑ryhmissä vain toteu­tu­neista kerroista. Tule kokei­lemaa ensim­mäiset kaksi kertaa veloi­tuk­setta!