VOIMIS­TELUN RIEMUA OMAN TAVOI­TE­TASON MUKAAN

Sopivat tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, ystäviä ja monipuo­lista harjoit­telua”

KIRKUn joukkueissa harrastaa 4–19v lapset ja nuoret.  Joukkueet ovat jakau­tuneet eri taito- ja tavoi­te­ta­soille. Sivun alareu­nasta pääset suoraan ilmoit­tau­tumaan pienten ryhmiin. Muihin joukkueisiin pyritään tulemalla kokei­lemaan joukkueen harjoi­tuksiin. Kaikki toiminta järjes­tetään KVS-salilla Kirkko­nummen keskus­tassa.

Ota yhteyttä kokei­lu­kerran tiimoilta tai ilmoit­taudu suoraan linkistä: joukkuevoimistelu@kirku.fi

Joukkue Ikäluokka Sarjataso Harjoi­tus­määrä
Claretit yli 16v harras­te­sarja 3 x 2 tuntia
KirkU Pre Jr 2008–2010 SM-sarja 5 x 2,75–3 tuntia
Cirena 09 2009–2010 Kilpa­sarja 4 x 2,25 tuntia
Cirena KH 2009–2010 Harras­te­sarja 3 x 1,75 tuntia
Celina X 2011–2012 10–12 v sarja 4 x 2,25 tuntia
Celina K 2011–2012 10–12 v sarja 3 x 2 tuntia
Celina KH 2011–2012 stara­ta­pah­tumat 2 x 1,5 tuntia
Celea K 2013–2014 stara­ta­pah­tumat 3 x 1,5 tuntia
Celea Star 2013–2014 stara­ta­pah­tumat 1 x 1 tuntia
Cefina Flex 2015–2016 stara­ta­pah­tumat 2x 1 tuntia
Cefina Star 2015–2016 stara­ta­pah­tumat 1x 1 tuntia
JV Minit 2017–2018 Seuran näytökset 1x 0,8 tuntia
Camelia — Naisten TanVo +30 v Seuran näytökset 1x 1,25 tuntia
Joukkue­voi­mis­telun avoimet joukkueet

Joukkue­voi­mis­te­lussa harrastaa esiin­ty­vissä  joukkueissa ja myöhemmin kilpai­lemaan tähtää­vissä pienten joukkueissa. Näissä joukkueissa kehitetään voimis­telun perus­taitoja ja paino­tetaan monipuo­lista liikku­mista. Joukkueet esiin­tyvät erilai­sissa tapah­tu­missa. Esiin­tyvät joukkueet harjoit­te­levat 1–2 kertaa viikossa tavoite- ja ikäta­sosta riippuen.

Esiin­tyvät joukkueet sopivat myös uusille harras­ta­jille ja aiempia voimis­te­lu­taitoja ei tarvita.

Ilmoit­taudu kaikille avoimiin joukkueisiin: