JOUKKUE­VOI­MISTELU KILPA­LAJINA

Yhteiset tavoitteet, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

Seuralla toimii kymmenen kilpai­levaa ryhmää kolmessa eri sarjassa: harraste‑, kilpa- ja SM-sarjoissa.

Sarjojen esittelyt

Kilpai­lemaan tähtäävät joukkueet harjoit­te­levat 2–3 kertaa viikossa ja ennen kilpai­lemaan siirty­mistä esiin­tyvät stara­ta­pah­tu­missa.

Näihin joukkueisiin otetaan uusia mukaan joukkueen tilanteen mukaan, innostus ja motivaatio harjoit­teluun on tärkeintä!

Harras­te­sar­jassa kilpaillaan 12-vuoti­aasta alkaen ja tavoit­teena on mahdol­listaa kilpai­le­minen kaikille siitä nautti­ville. Harras­te­sarjan joukkueet harjoit­te­levat kolmesti viikossa ja ennen kilpai­lemaan siirty­mistä esiin­tyvät stara­ta­pah­tu­missa. Harras­te­sarjan joukkueille mahdol­lis­tetaan laadukas valmennus ja tilat sekä mahdol­lisuus kehittyä maltil­liseen tahtiin.

Kilpa­sar­jassa siirrytään kilpai­lemaan n. 9 ‑vuoden iässä. Kilpa­sarjan joukkueet harjoit­te­levat tavoit­teel­li­sesti 3–4 kertaa viikossa. Joukkueissa vaaditaan sitou­tu­mista niin joukkue­toi­mintaan kuin omatoi­miseen harjoit­teluun. Harjoi­tukset sisäl­tävät monipuo­li­sesti eri ominai­suuksien harjoit­telua, lajitaitoja ja koreo­grafian hiomista.

Kilpa­sarjan joukkueisiin voi hakea voimis­telua tai tanssia kilpa­ta­solla harras­tanut tai vastaavat ominai­suudet omaava. Joukkueen valmentaja kutsuu innokkaat joukkueen harjoi­tuksiin ja katsastaa hakijan taidot ja ohjaa sopivaan joukku­eeseen aloit­tamaan harras­tuksen.

SM-sarjassa voimis­tellaan kovalla palolla menestyä urhei­lussa! SM-sarjan joukkueet harjoit­te­levat 4–6 kertaa viikossa ja osallis­tuvat voimis­te­lu­liiton valmen­nus­toi­mintaan. Joukkueiden harjoi­tukset koostuvat monipuo­li­sesta fysiikka harjoit­te­lusta, baletista ja lajitai­doista.

Joukkueisiin voi hakea voimis­telua tai tanssia kilpa­ta­solla harras­tanut tai vastaavat ominai­suudet omaava. Joukkueen valmentaja kutsuu innokkaat joukkueen harjoi­tuksiin ja katsastaa hakijan taidot ja ohjaa sopivaan joukku­eeseen aloit­tamaan harras­tuksen.