KOHTI SM-SARJAA 

Tavoitteet korkealla, laadu­kasta valmen­nusta, hauskaa yhdes­säoloa ja monipuo­lista harjoit­telua”

SM-joukkueissa tavoit­teena on 12-vuoden iässä nousta SM-sarjaan kilpai­lemaan. Nousuun vaati­muksena on joukkueen hyvä kilpai­lu­me­nestys edeltävinä kausina ja motivoi­tunut sekä sitou­tunut ote harjoit­teluun.

SM-sarjaan pyrkiessä harjoi­tellaan tiheään ja inten­sii­vi­sesti jo nuorena, sillä laji vaatii erinomaista liikku­vuutta, kette­ryyttä, motoriikkaa, nopeutta, räjäh­tävää voimaa, rytmi­tajua sekä sulavaa liike­kieltä. Harjoi­tus­määrät nousevat joukkue­koh­tai­sesti tavoit­teena 12–14 SM-sarjaan noustessa 5 kertaa viikossa 2,5–3 tuntia kerralla.

Tiivis joukkue ja korkeat tavoitteet vaativat myös voimis­te­lijan perheeltä sitou­tu­mista kuskaa­miseen, kustan­ta­miseen ja kannus­ta­miseen. Joukkueilla useim­miten vapaata koulujen lomapäivinä. Joukkue­har­joit­te­lussa korostuu kaikkien läsnäolo harjoi­tuk­sissa sekä tapah­tu­missa, erityi­sesti kun kyseessä on esiintyvä laji.

SM-sarjaan pyrkivät ryhmät hakevat vuosittain voimis­te­lu­liiton valmen­nus­toi­mintaan mukaan. SM-joukkueilla on mahdol­lisuus hakea kansain­vä­lisiin kilpai­luihin, pääpaino kuitenkin kansal­li­sissa kilpai­luissa.

Joukkueiden harjoit­te­lusta vastaa Viveca Lindgren, joukkuevoimistelu@kirku.fi

JOUKKUEET
CELINA X
CELINA X
2011–2012
Harjoit­telee 3x 2 t /vko (syksy 2020 4x 2 t)
JV: 8–10v
RV: 1.lk
CIRENA X
CIRENA X
2009–2010
Harjoit­telee 4x 2,25 t /vko
JV: 10–12v
RV: 1. lk / 2. lk
TEAM CORALIET
TEAM CORALIET
2007–2008
Harjoi­telee 5x 2,5–3t /vko
JV: 12–14 SM
RV: 2lk, 3lk, 4.lk