OLOSUH­DE­HANKE 2020 — Voimis­te­lusalin laajennus 

kanvee­si­talkoot 2018

Suurkii­tokset jokai­selle talkoisiin osallis­tu­neille!

Joukkue­voi­mistelu muutti paikal­lisen hyvin­voin­ti­kes­kuksen tiloihin keväällä 2017. Omat tilat mahdol­lis­tivat pidemmät harjoitteluvuorot,mattojen 100% käytön sekä myöhemmin myös jousto­kan­veesin raken­ta­misen. Kanveesi raken­nettiin 2018 touko­kuussa ja sen tuomat tervey­del­liset edut ovat olleet huomat­tavat — loukkaan­tu­misia tai rasituksia ollaan saatu tehok­kaasti ehkäistyä oikeilla olosuh­teilla.

Toiminta on jatkanut kasva­mistaan ja nykyinen sali jäänyt ahtaaksi lähes 200 voimis­te­lijan päivit­täi­sessä käytössä. Joukkueilla harjoit­te­luaikaa kertyy yhteensä n. 80 tuntia viikossa jo tällä hetkellä.

Seura on päättänyt vuokrata jaoston käyttöön lisätilaa seinän toiselta puolelta. Voimis­te­lusali laajenee tammi­kuussa 2020 samassa raken­nuk­sessa. Laajennus tuo uuden lämmit­te­ly­tilan, oman sisään­käynnin, pukuhuoneet sekä varasto- ja toimis­to­tilat. Uuteen lämmit­te­ly­tilaan raken­netaan jousto­kan­veesi ja hankitaan voimis­te­lu­matto, peilit, balet­ti­tangot sekä muita voimis­te­lu­tuot­teita.

Laajennus mahdol­listaa toiminnan säilyt­tä­misen nykyi­sella tasollaan ja kehit­tä­misen ilman että turval­li­suu­desta tarvitsee tinkiä.

Kanveesi raken­netaan vuoden vaihteessa talkoo­voimin ja panoksen antaminen talkoisiin on iso tuki toimin­nalle.

Kiitos matto­palan ostaneille ja yhteis­työ­kump­pa­neille!

K‑Citymarket Kirkko­nummi
Samuli Siivonen Oy
K‑Rauta Kirkko­nummi
Asian­ajo­toi­misto Roihu oy

Matto­palan ostaneiden nimet löytyvät salimme seinältä.

Yrittäjä haluatko tukea toimin­taamme ja samalla saada näkyvyyttä. Ota yhteyttä hanke­vas­taavaan joukkuevoimistelu@kirku.fi