Puh. 040 543 9069|toimisto@kirku.fi

Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto

Joukkuevoimistelu, Rytminen voimistelu, Tanssillinen voimistelu

Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto2021-01-06T09:06:22+00:00

HUOM! Kevät­kausi alkaa joukkue­voi­mis­te­lussa ja rytmi­sessä ma 11.1.. Kauden alkamisen harjoit­te­lusta tiedo­tetaan pe 8.1..

Terve­tuloa KIRKUn joukkue­voi­mis­te­lu­jaoston sivuille

Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto tarjoaa monipuo­lista voimis­telua monen ikäisille. Lajiva­li­koimaan kuuluu joukkue­voi­mistelu, tanssil­linen voimistelu ja oheisena rytminen voimistelu. Jaostolla toimintaa myös alle koului­käi­sille alkeis­ryh­missä. Valikosta löydät esittelyt harras­ta­ville, kilpai­le­ville ja alkeis­ryh­mille.

Kysy rohkeasti lisää:  040 7515476, joukkuevoimistelu@kirku.fi

Lajie­sit­telyt

Joukkue­voi­mis­telua tarjotaan 2003–2014 synty­neille monella eri taito- ja tavoi­te­ta­solla. Joukkue­voi­mistelu on suoma­laista perua oleva taitolaji, jossa yhdistyy musiikki ja liike virtaa­vaksi kokonai­suu­deksi. Joukkue­voi­mistelu kehittää notkeutta, nopeutta, kestä­vyyttä, tasapainoa ja kehon hallintaa, musiikin tulkintaa sekä ryhmä­taitoja. Esiin­tyvänä lajina se lisää myös itsevar­muutta ja rohkeutta. Lajia voit harrastaa myös ilman kilpai­lul­lisia tavoit­teita. Oletko vasta-alkaja tai SM-sarjan voimis­telija, meiltä löytyy joukkue sinulle!

Tanssil­linen voimis­te­lussa kokoon­nutan 1–2 viikossa voimis­te­lemaan ja tanssimaan yhdessä. Lajissa on mahdol­lisuus esiintyä erilai­sissa tapah­tu­missa. Toiminta on mahdol­li­simman matalan­kyn­nyk­sistä ja mukaan pääsee kaikki halukkaat. Tunneilla harjoi­tellaan lajiliik­keitä musiikkiin ja ilman sekä kehitetään erilisia ominai­suuksia. Ryhmiä lapsille, nuorille ja aikui­sille.

Rytminen voimis­te­lussa pääset yksilönä harjoit­te­lemaan ja kilpai­lemaan 8‑vuoden iästä eteenpäin. Toimintaa järjes­tetään yhteis­työssä Esvolin kanssa. Kirku tarjoaa voimis­te­li­jalle harjoittelu olosuhteet kanvee­silla ja ammat­ti­val­men­nuksen.

AJANKOH­TAISTA

Kevät­kausi 2021

22.12.2020|

Ilmoit­tau­tu­minen kevät­kau­delle 2021 on auki. Tutustu ryhmiimme ja lajei­himme ja ilmoit­taudu mukaan. Kevät­kausi 2021 päästään […]

KORONA­TIEDOTE 27.11.2020

27.11.2020|

Kirkko­nummen kunnassa otetaan korona­ra­joi­tukset käyttöön 30.11.2020 alkaen https://www.kirkkonummi.fi/koronavirusepidemia-leviamisvaiheessa-koko-uudellamaalla-uusia-rajoituksia-ja-suosituksia-myos-kirkkonummelle Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n toimin­nassa otamme rajoi­tukset käyttöön […]

Load More Posts
Go to Top