TANSSIL­LINEN VOIMISTELU 

NAISET 

Naiset Itävallan Gymnae­strassa 2019 heinä­kuussa

Tanssil­linen voimistelu on kiehtovia koreo­gra­fioita, musiikin ja liikkeen synnyt­tämiä kerto­muksia, jotka heräävät eloon treeni­sa­leilla, näytök­sissä tai kilpai­luissa. Joukon voimaa, josta syntyy kokonaisuus. Esiin­ty­mistä, iloa ja elämyksiä – niin harras­ta­jille kuin katso­jil­lekin.

Naisille suunnatut TanVo ‑ryhmät etsivät uusia jäseniä. Tutustu alla kahteen ryhmään ja ilmoit­taudu mukaan!

Camelia yli 30 ‑vuotiaat

Camelia on naisille suunnattu ryhmä, joka harjoit­telee ja esiintyy yhdessä. Ryhmään mahtuu uusia voimis­te­lusta kiinnos­tu­neita naisia eli aiempaa voimis­te­lu­taustaa ei välttä­mättä tarvita, vain intoa oppia uutta.

Ryhmä kokoontuu maanan­taisin klo 20.00 ‑21.15 KVS:llä, Munkin­mäentie 7.

Ryhmän tavoit­teena esiintyä joukkue­voi­mis­te­lu­jaoston näytök­sissä ja mahdol­li­sesti osallistua tanssin lumo ‑tapah­tumaan. Lumossa kilpail­taisiin seniorit ‑ikäluo­kassa (yli 30v). Lumo ‑kilpai­luissa arvos­tellaan tanssil­lisen ohjelman viihdyt­tä­vyyttä, omape­räi­syyttä, tekniikkaa ja laatua sekä yleis­vai­ku­telmaa.

Ryhmän kausi­maksu 140€

Ilmoit­tau­tu­minen Cameliaan:

Uusi ryhmä 17–30 ‑vuotiaat

Uutta ryhmää kootaan yli 17 ‑vuotiaiden sarjaan esiin­tymään. Mukaan pääsee kaikki innokkaat, eikä aiempaa voimis­te­lu­taustaa tarvitse olla. Ilmoit­taudu rohkeasti mukaan ja pääset ryhmän wa-rinkiin sopimaan ensim­mäi­sistä harjoi­tuk­sista marraskuun lopulle.

Ilmoit­tau­tu­minen ryhmään: