Joukkue­voi­mis­te­lu­jaos­tossa käynnistyi olosuh­de­hanke nykyisen tilan laajen­tu­mi­selle. Lisätilaa on etsitty, kun toiminta laajenee ja harjoi­tus­määrät kasvavat. Viimein tila-asiaan löytyi ratkaisu ja vielä saman katon alta. Nimittäin nykyinen sali laajenee samassa raken­nuk­sessa tammi­kuussa 2020. Uuden ison harjoit­te­lu­tilan lisäksi, laajennus tuo tilaan oman sisään­käynnin, pukuhuoneet ja muut sosiaa­li­tilat

Laajennus osuus erittäin tärkeään ajankohtaan, sillä moni seuran joukkue nousee uuteen ikäsarjaan vuoden vaihtuessa ja näin myöskin harjoit­te­lu­määriä olisi pitänyt jo tälle syksylle saada hieman lisättyä nykyistä enemmän. Kuitenkaan nykyinen tila tähän ei enää taipunut.

Nyt saamme nostettua harjoit­te­lu­määrät tarvit­ta­valle tasolle sekä lisättyä ja monipuo­lis­tettua toimintaa. Uutena jaostolle tulee esival­mennus 2015 synty­neille sekä ruotsin­kie­lisiä voimis­te­lu­ryhmiä ala-astei­käi­sille. Uusista ryhmistä lisätietoa tulossa ja ilmoit­tau­tu­misen Myclu­bissa jo käynnissä.

Laajen­nukseen tullaan raken­tamaan jousto­kan­veesi sekä hankkimaan voimis­te­lu­matto, peilit, balet­ti­tangot sekä muita voimis­te­lu­tuot­teita. Hankin­toihin ja tilan alkuin­ves­toin­teihin tarvitaan tukea yrityk­siltä ja yksityi­siltä. Yritykset voivat osoittaa tukensa hankkeelle ja lasten liikun­nalle ostamalla palan mattoa tai neuvot­te­le­malla isommalla sponso­ri­sum­malla näkyvyyttä ja kumppa­nuutta.

Yksityiset voivat myös tukea hanketta ostamalla kanna­tus­tuot­teita tai palan mattoa Myclubin seura­kau­pasta. Perheet voivat antaa isomman satsauksen osallis­tu­malla kanveesin raken­nus­tal­koisiin.

Ostamaan pala mattoa täältä

Lisätietoa hankkeesta antaa Viveca Lindgren, joukkuevoimistelu@kirku.fi, 040 7515476