Joukkue­voi­mis­te­lu­jaosto kokoaa kasaan jaosto­tiimin.

Jaosto­tiimin tehtävänä on kehittää ja ideoida joukkue­voi­mis­telun toimintaa, tapah­tumia, olosuh­teita sekä näkyvyyttä. Seura­toi­minnan kehit­ty­misen elinehtona on vapaa­eh­toinen talkootyö ja nyt etsitäänkin joukkoa idearik­kaita ja innok­kaita voimis­telun ystäviä mukaan tähän uuteen tiimiin.

Tiimin tarkoi­tuksena on kokoontua 1–2 kk välein.

Ensim­mäinen kokoon­tu­minen Ravintola Ervas­tissa kunnan­ta­lolla 4.9. klo 18.30–20.30.

Ilmoit­taudu mukaan jaosto­tiimiin ja ensim­mäiseen tapah­tumaan spostilla: jaostotiimi@kirku.fi