Joukkue­voi­mistelu etsii täysi-ikäistä, valmennus-/opetus­taustaa omaavaa vastuu­val­men­tajaa alle 10 ‑vuotiaiden joukkueisiin. Valmen­ta­jalta odotetaan vahvaa oma-aloit­teista otetta työhön ja lapsi­läh­töistä valmen­nusta. Joukkueet tähtäävät harras­tamaan ja harras­te­sarjaan lajissa ja harjoittelu sisältää perus­voi­mis­te­lu­tai­tojen kehit­tä­mistä. Valmen­ta­jalla ei siis tarvitse olla vahva lajitausta, tämä katsotaan kuitenkin eduksi.

Vastuu­val­men­tajan tehtävät: joukkueen valmen­nuksen suunnittelu, seuranta ja toteutus; vuoro­puhelu ja tiedot­ta­minen vanhempien suuntaan; joukkueen vieminen esiin­ty­mis­ta­pah­tumiin; joukkueen esiin­ty­misiin liittyvien koreo­gra­fioiden ja pukujen hankinta/suunnittelu; sekä osallis­tu­minen valmen­nus­tiimin kokouksiin.

Vastuu­val­men­ta­jalle tarjolla tunteja 7–10 tuntia viikossa alle 10-vuotiaiden kanssa. Ohjaus­tun­ti­palkka perustuu aiempaan kokemukseen ja koulu­tukseen. Voimis­te­lu­liiton valmen­ta­ja­kou­lu­tukset sekä ammatil­linen koulutus katsotaan eduksi. Työt alkavat elokuussa 2020.


Joukkue­voi­mis­teluun apuval­men­ta­jaksi otetaan 15-vuotta täyttäviä lajitaustan omaavia nuoria. Eduksi katsotaan halukkuus kehittyä vastuu­val­mentaja tehtäviin sekä koulut­tau­tumia valmen­tajana. Apuval­men­ta­jalta odotetaan oma-aloit­teista ja innos­tu­nusta otetta valmen­nukseen.


Vapaa­muo­toinen hakemus osoit­teeseen: joukkuevoimistelu@kirku.fi