KESÄN KAIKKI LIIKUN­NAL­LISET LEIRIT  ON PERUTTU

4.5.2020: Kesäleirien toteu­tu­minen on vielä avoinna korona­ti­lan­teesta johtu­vista poikkeuk­sista ja rajoi­tuk­sista: Kesäkuun alusta on mahdol­lista kokoontua max 50 hengen ryhmä­ko­koon­tu­mi­sissa. Nyt odotamme lisätietoa mahdol­li­suu­desta pitää leiri­toi­mintaa mm kunnan liikun­ta­ti­lojen osalta.

Kesän 2020 liikun­ta­lei­reille ilmoit­tau­tu­minen on käynnissä.

LIIKUN­TA­LEIRIT

Leiri 1 : 1.–5.6.    7–12 v   Hinta: 145 €  Ilmoit­taudu

Leiri 2: 8.–12.6.  7–12 v   Hinta : 145 €  Ilmoit­taudu 

Leiri 3: 15.–18.6. 7–12 v Hinta: 116 €    Ilmoit­taudu 

Leiriaika ‑ja paikka : ma-pe klo 9–15  Gesterbyn koulu, liikun­tasali os Vilhon­kum­muntie 4.

Leiri­hintaan sisältyy: Lounas, vakuutus.

Liikunnan monila­ji­leiri, ohjelmaa sisällä salissa ja ulkona. Ohjel­massa mm teline­taitoja, temppuja ilmavolt­ti­ra­dalla, palloilua, parkouria, leiri­viikkoon mahtuu jätski­retki, vesisotaa, omien majojen raken­telua salissa ja paljon muuta.
Liikunnan lomassa myös rauhoit­tu­misen hetkiä: lukemista, piirtelyä, lauta­pelejä, pingistä, hauskoja leikkejä. Iloista kesälo­ma­mei­ninkiä tiedossa.

PARKOUR­LEIRIT

Leiri 1: 1.-5–6.  Treeni­leiri yli 10 v  klo 10–14.30  Hinta : 120 €  Ilmoit­taudu

Leiri 2: 8.–12.6. Parkour­leiri 7–12 v klo 9–15  Hinta: 145 € Ilmoit­taudu

Leiri­paikka: Gesterbyn koulu   Leiri­hintaan sisältyy : lounas, vakuutus

Parkour­leirit sopivat lajia aiemmin harras­ta­neille kuin lajiin tutus­tu­ville uusille harras­ta­jille.

Toimintaa suunni­tellaan siten , että kaiken tasoi­sille harras­ta­jille tarjotaan sopivia haasteita ja tekniik­ka­har­joit­teita. Aloit­tavien kanssa pereh­dytään perus­tek­nii­koihin ja harjoit­teisiin, kokeneempien kanssa löydetään uusia puolia teknii­koista ja kehitetään uusia haasteita. KirkU:n parkour­leirit toteu­tetaan aidon parkourin hengessä liikun­ta­salin monipuo­li­silla välineillä ja lähimaas­tossa huippu hyvillä spoteilla.  Parkour­lei­rillä tutuksi tulevat myös parkourin periaatteet, kuten turval­linen harjoittelu, muiden ihmisten huomioi­minen sekä jokapäi­väisen ympäristön kunnioit­ta­minen.

Leirillä opitaan turval­li­sesti taitavien ohjaajien johdolla parkourin erilaisia taitoja ylityksiä, alituksia, loikkia jne. Harjoit­teluun kuuluu kunnol­linen alkulä­mittely sekä harjoi­tellaan lihas­kuntoa ja sitä kautta paran­netaan koko kehon motoriikkaa ja perus­kuntoa. Lisäksi luvassa suosittuja parkour-videoita, pelejä ja leikkejä, omien ratojen raken­telua, hauskaa meininkiä ja yhdes­säoloa.

VOIMIS­TE­LU­LEIRIT KOULU­LAI­SILLE

Voimis­te­lu­leiri 1: 8.–12.6. Ilmoit­taudu
Voimis­te­lu­leiri 2: 22.–26.6. Ilmoit­taudu
Voimis­te­lu­leiri 3: 29.6.–3.7 Ilmoit­taudu

Hinta: 130 € /koko viikko tai  90 € / 3 päivä

Voimis­te­lu­leiri, jossa painottuu voimis­telun lattia­lajit eli rytminen ‑ja joukkue­voi­mistelu. Liikutaan pääasiassa sisällä salissa, sään salliessa liikutaan myös ulkona. Tiedossa myös tanssia ja cheer­lea­dingia. Leiri­läiset ottavat oman lounaan mukaan, käytössä jääkaappi, mikro, veden­keitin.