Sunnun­taina 28.5. Kirkko­nummen Jokirinteen Oppimis­kes­kuksen valtaa suuri joukko voimis­te­li­joita ja voimis­telun ystäviä. Kirkko­nummen Urhei­lijat järjes­tävät toista kertaa KirkU Cup ‑joukkue­voi­mis­te­lu­kil­pailut. Tänä vuonna kilpai­luihin ottaa osaa lähes 1000 voimis­te­lijaa ympäri Suomea aina Oulun korkeu­delta saakka.

Joukkue­voi­mis­te­lu­kil­pai­luissa joukkueet suorit­tavat paljon harjoit­te­lu­tunteja vaatineet ohjel­mansa eri ikäsar­joissa ja sarja­ta­soilla. Ohjelman kesto on n. 2,5 minuuttia ja siinä pyritään yhtenäiseen kokonai­suuteen ja koreo­grafian teeman tai tunnelman välit­tä­miseen tuoma­reille ja yleisölle. Tuoma­risto arvioi suori­tuksia ja parhaat palkitaan. Kilpai­luissa päästään näkemään niin nuoria ensiker­ta­laisia 8 ikävuo­desta ylöspäin kuin jo kokeneita nuoria aikuisia.

Joukkue­voi­mis­te­lijat harjoit­te­levat Kirkko­num­mella omissa tiloissa Into Wellnesin yhtey­dessä Munkin­mäessä. Sunnun­taina klo 10–18.00 on oiva tilaisuus paikal­li­sille tulla ihaste­lemaan ja tutus­tumaan joukkue­voi­mi­teluun sekä kannus­tamaan paikal­lisen seuran joukkueita kuin kilpailuun muualta osaaot­tavia suori­tuksiin!

Kilpai­luista lisätietoa ja aikataulut löytyvä  Kisanet

Lipun­myynti Tiketissä

Lisätietoa tapah­tu­masta: joukkuevoimistelu@kirku.fi