Päivi­tetty 11.2..2022. Tätä ohjetta päivi­tetään ohjeis­tusten ja/tai tilan­teiden muuttuessa.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto on kumonnut kokonaan Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoi­to­piirin alueella voimassa olevat, koronaan liittyvät kokoon­tu­mis­ra­joi­tukset maanan­taista 14.2.2022 lähtien.

Terveys­tur­val­lisuus on huomioitava edelleen toimin­nassa  ja tilojen käytössä.

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehal­lin­to­vi­raston määräys, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimi­joita ehkäi­semään lähikon­taktien aiheut­tamaa tartun­ta­riskiä. Määräys perustuu tartun­ta­tau­tilain pykälään 58 d.

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty eikä esimer­kiksi tietyn mittaisia turva­välejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveys­tur­val­li­suus­toimia.

Turval­li­sesti liikkumaan ryhmiimme:

 • Toivomme kaikkien osallis­tujien noudat­tavan muutamia perus­oh­jeita, jotta harras­ta­minen on kaikille turval­lista ja turhilta altis­tu­mi­silta vältytään.

Ennen tuntia

 • Ryhmään on tehty ilmoit­tau­tu­minen myClub-jäsen­pal­velun kautta ennen ryhmään  tuloa.
 • Tunnille voi tulla ainoastaan terveenä (edes lievä­oi­reisena  EI voi  tulla). Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia.
 • Noudata aina viran­omaisten karan­tee­ni­suo­si­tuksia, etenkin ulkomailta palatessasi ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Tunnille saavut­taessa

 • Liikun­ta­vaatteet puetaan päälle jo kotona, puku- ja pesuti­lojen käyttöä on vältettävä.
 • Suosit­te­lemme saapumaan liikun­ta­pai­kalle vasta juuri ennen tuntia. Huoltaja voi tulla saattamaan lapsen  sisälle puku-tai käytä­vä­tilaan.
 • Suosit­te­lemme  kaikille 12 vuotta täyttä­neille harras­ta­jille ja saatta­jille kasvo­maskin käyttöä muutoin kuin urhei­lusuo­ri­tuksen ajan.
 • Kädet pestään/desinfioidaan saavut­taessa liikun­ta­pai­kalle. Omaa käsidesiä  voi pitää halutessa mukana.
 • Porrastamme/ ohjaamme ryhmien saapu­misen eri  pukuhuo­neisiin vähen­tääk­semme eri ryhmien kohtaa­misia.

Tunnin jälkeen

 • Kädet pestään/desinfioidaan huolel­li­sesti tunnin jälkeen.
 • Vanhemmat ottavat lapsen vastaan joko liikun­ta­salin ulkopuo­lella tai ulko-ovilla.
 • Mahdol­linen altistuminen/altistumistilanne harras­te­ryh­mässä:
 • Noudata aina viran­omaisten voimassa olevaa testaus- ja karan­tee­nioh­jeis­tusta.
 • Suosit­te­lemme, että sekä altis­tuneet että koronaan sairas­tuneet noudat­tavat Kirkko­nummen kunnan ohjeis­tusta  
   • Harras­te­ryh­mässä tapah­tuneen altis­tu­misen jälkeen kehotamme osallis­tujia seuraamaan mahdol­lista oireiden kehit­ty­mistä
   • Mikäli jossain ryhmässä/joukkueessa tartuntoja todetaan peräkkäin useita tai altis­tu­mis­riski on tilassa korkeampi kuin normaa­li­toi­min­nassa (esim. yöleiri) voidaan ryhmä siirtää etähar­joit­teluun viideksi päiväksi tilanteen rauhoit­ta­mi­seksi.
   • Korona­tar­tunnan jälkeen tunneille voi palata kun oireiden alkami­sesta on kulunut vähintään viisi päivää, joista kaksi oiree­tonta tai kahden oireet­toman päivän jälkeen jos oireet kestävät pidempään. Pitkit­ty­neisä oireissa (esim. yskä) voi palata tunneille kun oireet ovat selvästi väisty­mässä ja korona­tes­ti­tulos on negatii­vinen.
Seurana olemme sitou­tuneet tekemään harras­ta­mi­sesta niin turval­lista kuin mahdol­lista muun muassa näiden käytän­töjen avulla:
 • Ohjaa­jamme tulevat paikalle vain terveenä.
 • Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja.
 • Ohjaa­jamme pitävät kirjaa tuntien osallis­tu­jista, ja altis­tu­mis­ta­pauk­sessa kaikki osallis­tujat tavoi­tetaan nopealla aikatau­lulla.
 • Ryhmäkoot on suunni­teltu niin, että tunneilla on mahdol­lista pitää etäisyyttä muihin osallis­tujiin.
 • Käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan ennen tuntia sen jälkeen, ohjaajat auttavat pieniä lapsia käsien pesussa ja desin­fioi­mi­sessa.
 • Liikun­ta­vä­li­neitä puhdis­tetaan ja desin­fioidaan tiuhaan.