Koronainfo

Päivi­tetty 16.9.2021

Kaikki toimin­tamme ja tuntimme suunni­tellaan niin, että halutessaan osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus välttää lähikon­taktit.

Joihinkin lajeihin kuitenkin väistä­mättä kuuluu jonkin verran yhteis­työtä ja sitä, että kontakteja saattaa syntyä osallis­tujien kesken tai ohjaajat auttavat etenkin lapsia liikkeissä käsin. ( paini, lasten voimistelu ja temppuilu)

Huomioit­tehan, että mikäli ette halua lapsenne joutuvan lähikon­taktiin toisten tai ohjaajan kanssa tunneil­lamme joissakin lajeis­samme, ilmoi­tatte tästä ryhmän valmen­ta­jalle tai toimisto@kirku.fi.

Lisäksi erityi­sesti alle koului­käisten tunneilla emme voi taata turva­välien toteu­tu­mista koko tunnin ajan heidän tarvit­sevan avusta­misen vuoksi.

Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja koko tunnin ajan ja  käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan.

Tartun­tojen leviä­misen ehkäi­se­minen

Alla olevat ohjeet koskevat kaikkia harras­te­ryh­miämme. Toivomme kaikkien osallis­tujien noudat­tavan muutamia perus­oh­jeita jotta harras­ta­minen on kaikille turval­lista ja turhilta altis­tu­mi­silta vältytään.

Ennen tuntia

 • Ryhmään ilmoit­tau­dutaan aina ennakkoon myClubin kautta.
 • Tunnille mukaan vain terveenä! Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia (alle koului­käiset).
 • Sairas­pois­saolon jälkeen tunneille voi palata kahden täysin oireet­toman päivän jälkeen (vaikka testi­tulos olisi negatii­vinen).
 • Noudata aina viran­omaisten karan­tee­ni­suo­si­tuksia, etenkin ulkomailta palatessasi ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Tunnille saavut­taessa

 • Pue liikun­ta­vaatteet päälle jo kotona, puku- ja pesuti­lojen käyttöä on vältettävä. Mikäli lajissasi on tarvetta käyttää liikun­ta­tilan pukutiloja, noudata ohjaajan antamia ohjeita.
 • Ohjaajat hakevat lapset liikun­ta­paikan ulko-ovilta tai uimahal­lilla aulasta, saattajat eivät tule sisätiloihin/ liikun­ta­saliin. Odotathan ohjaajaa ulkona. Suosit­te­lemme saapumaan liikun­ta­pai­kalle vasta vähän ennen tuntia.
 • Edelly­tämme kaikilta 12 vuotta täyttä­neiltä kasvo­maskin käyttöä liikun­ta­pai­koilla liikut­taessa (aulatilat, pukuhuoneet jne.), varsi­naisen urhei­lusuo­ri­tuksen aikana maskia ei käytetä. Tämä koskee siis myös mahdol­lisia saattajia/hakijoita (alle 7‑vuotiaat).
 • Pese/desinfioi kätesi huolel­li­sesti saapuessasi liikun­ta­pai­kalle. Pienten lasten ryhmissä (alle koului­käiset) ohjaaja valvoo tarvit­taessa käsien pesua. Voit pitää mukana omaa käsidesiä, mutta tämä ei ole välttä­mä­töntä.

  Tunnin aikana

 • Muista ylläpitää turva­väliä aina kun siihen on mahdol­lisuus. Tunnit suunni­tellaan ohjaa­jiemme toimesta niin, että osallis­tujien on mahdol­lista välttää lähikon­taktit. Huoltaja infoaa valmentajaa/ ohjaajaa, mikäli lapsi ei saa tietyissä lajeis­samme (paini, voimistelu, temppuilu) olla lähikon­tak­tissa muihin.
 • Noudata liikuntapaikan/ohjaajan ohjeis­tusta tiloissa liikku­misen osalta, näin minimoimme eri ryhmien kohtaa­miset.
 • Käytä omaa mattoa/pehmustetta tunnilla (mikäli käytetään) ja juo aina omasta vesipul­lostasi.

Tunnin jälkeen

 • Pese/desinfioi kätesi huolel­li­sesti tunnin jälkeen. Pienten lasten ryhmissä ohjaaja valvoo tarvit­taessa käsien pesua.
 • Ohjaaja saattaa lapset ulko-oville, joiden ulkopuo­lella vanhemmat ottavat lapset vastaan.
 • Mikäli saat positii­visen korona­tes­ti­tu­lokset tunnille osallis­tu­misen jälkeen, ilmoi­tathan siitä seuraan toimisto@kirku.fi, puh 0405439069

Seurana olemme sitou­tu­neita tekemään harras­ta­mi­sesta niin turval­lista kuin mahdol­lista muun muassa näiden käytän­töjen avulla:

 • Ohjaa­jamme tulevat paikalle vain terveenä.
 • Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja koko ajan liikun­ta­pai­koilla.
 • Ohjaa­jamme pitävät kirjaa tuntien osallis­tu­jista, ja altis­tu­mis­ta­pauk­sessa kaikki osallis­tujat tavoi­tetaan nopealla aikatau­lulla.
 • Ryhmäkoot on suunni­teltu niin, että tunneilla on mahdol­lista pitää etäisyyttä muihin osallis­tujiin.
 • Käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan ennen tuntia sen jälkeen, ohjaajat auttavat pieniä lapsia käsien pesussa tai desin­fioi­mi­sessa.