Koronainfo

1.10.2021 alkaen suosit­te­lemme KirkU:ssa maskin käyttöä sisätiloissa,jos ihmisiä on paljon lähellä toisiaan. Maskin käyttöä suosi­tellaan etenkin, jos ei ole ottanut rokotetta tai saanut vielä toista rokotetta. Suositus perustuu jatkossa ohjaajan, harras­tajan ja saattajien omaan harkintaan.

Muita ohjeita:

Vaikka rajoi­tuksia puretaan, muistetaan toimi­minen terveys­tur­val­li­sesti:

-pyritään riittävän väljään sijoit­tu­miseen tiloissa niin, ettei ruuhka­ti­lan­teita syntyisi ‚jakso­tetaan mahdol­li­suuksien mukaan ryhmien käyttämiä pukuhuo­neita ja sisään­käyntejä.

-huoleh­ditaan yskimis- ja käsihy­gie­niasta,

-ohjaamaan tai harras­tamaan ei tulla oireisena tai sairaana.

Tartun­tojen leviä­misen ehkäi­se­minen

Toivomme kaikkien osallis­tujien noudat­tavan muutamia perus­oh­jeita jotta harras­ta­minen on kaikille turval­lista ja turhilta altis­tu­mi­silta vältytään.

Ennen tuntia

 • Uusi osallistuja ilmoit­tautuu ryhmään aina ennen ensim­mäistä kokei­lu­kertaa.
 • Tunnille ei tulla sairaana (edes lievä­oi­reisena). Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia.
 • Noudata aina viran­omaisten karan­tee­ni­suo­si­tuksia, etenkin ulkomailta palatessasi ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Tunnille saavut­taessa

 • Pue liikun­ta­vaatteet päälle jo mieluiten kotona,jotta aika pukuhuo­neessa jää mahdol­li­simman lyhyeksi. Noudata pukuhuo­neiden käytössä ohjaajan antamia ohjeita.
 • Suosit­te­lemme saapumaan liikun­ta­pai­kalle vasta vähän ennen tuntia. Ohjaajat ottavat lapset vastaan liikun­ta­salin ovilla tunnin alkaessa, saattajat voivat viedä lapset sisäti­loihin (huomioit­tehan maskin käyttöä liittyvät ohjeis­tukset).
 • Suosit­te­lemme kaikille 12 vuotta täyttä­neille kasvo­maskin käyttöä liikun­ta­paikan aula- ja pukuti­loissa, erityi­sesti jos et ole saanut täyttä rokotus­sarjaa.
 • Pese kädet huolel­li­sesti saapuessasi liikun­ta­pai­kalle. Pienten lasten ryhmissä vanhempi huolehtii  lapsen käsien pesun.

Tunnin aikana

 • Noudata liikuntapaikan/ohjaajan ohjeis­tusta tiloissa liikku­misen osalta, näin minimoimme eri ryhmien kohtaa­miset.
 • Käytä omaa mattoa/pehmustetta tunnilla (mikäli käytetään) ja juo aina omasta vesipul­lostasi.

Tunnin jälkeen

 • Pese kädet huolel­li­sesti tunnin jälkeen. Pienten lasten ryhmissä vanhempi huolehtii lapsen käsien pesun.
 • Vanhemmat ottavat lapset vastaan liikun­ta­salin ulkopuo­lella tai ulko-ovilla.

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­rasto AVI ei jatka tilan­near­vionsa perus­teella Uudenmaan kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia lokakuussa. Nykyiset rajoi­tus­pää­tökset ovat voimassa 30.9. asti myös Kirkko­num­mella, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehal­lin­to­vi­raston määräämiä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia.

Tartun­ta­tau­tilain yleiset hygie­nia­vaa­ti­mukset velvoit­tavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimi­joita varmis­tamaan asiak­kaiden ja osallis­tujien terveys­tur­val­li­suuden.

Kunnat ja aluehal­lin­to­vi­rasto voivat edelleen tarvit­taessa määrätä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia omalle alueelleen, jos epide­mia­ti­lanne heikentyy paikal­li­sesti.

Päivi­tetty 16.9..2021

Kaikki toimin­tamme ja tuntimme suunni­tellaan niin, että halutessaan osallis­tu­jilla on mahdol­lisuus välttää lähikon­taktit.

Joihinkin lajeihin kuitenkin väistä­mättä kuuluu jonkin verran yhteis­työtä ja sitä, että kontakteja saattaa syntyä osallis­tujien kesken tai ohjaajat auttavat etenkin lapsia liikkeissä käsin. ( paini, lasten voimistelu ja temppuilu)

Huomioit­tehan, että mikäli ette halua lapsenne joutuvan lähikon­taktiin toisten tai ohjaajan kanssa tunneil­lamme joissakin lajeis­samme, ilmoi­tatte tästä ryhmän valmen­ta­jalle tai toimisto@kirku.fi.

Lisäksi erityi­sesti alle koului­käisten tunneilla emme voi taata turva­välien toteu­tu­mista koko tunnin ajan heidän tarvit­sevan avusta­misen vuoksi.

Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja koko tunnin ajan ja  käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan.

Tartun­tojen leviä­misen ehkäi­se­minen

Alla olevat ohjeet koskevat kaikkia harras­te­ryh­miämme. Toivomme kaikkien osallis­tujien noudat­tavan muutamia perus­oh­jeita jotta harras­ta­minen on kaikille turval­lista ja turhilta altis­tu­mi­silta vältytään.

Ennen tuntia

 • Ryhmään ilmoit­tau­dutaan aina ennakkoon myClubin kautta.
 • Tunnille mukaan vain terveenä! Tämä koskee myös mahdol­lisia saattajia (alle koului­käiset).
 • Sairas­pois­saolon jälkeen tunneille voi palata kahden täysin oireet­toman päivän jälkeen (vaikka testi­tulos olisi negatii­vinen).
 • Noudata aina viran­omaisten karan­tee­ni­suo­si­tuksia, etenkin ulkomailta palatessasi ja altistumisen/tartunnan jälkeen.

Tunnille saavut­taessa

 • Pue liikun­ta­vaatteet päälle jo kotona, puku- ja pesuti­lojen käyttöä on vältettävä. Mikäli lajissasi on tarvetta käyttää liikun­ta­tilan pukutiloja, noudata ohjaajan antamia ohjeita.
 • Ohjaajat hakevat lapset liikun­ta­paikan ulko-ovilta tai uimahal­lilla aulasta, saattajat eivät tule sisätiloihin/ liikun­ta­saliin. Odotathan ohjaajaa ulkona. Suosit­te­lemme saapumaan liikun­ta­pai­kalle vasta vähän ennen tuntia.
 • Edelly­tämme kaikilta 12 vuotta täyttä­neiltä kasvo­maskin käyttöä liikun­ta­pai­koilla liikut­taessa (aulatilat, pukuhuoneet jne.), varsi­naisen urhei­lusuo­ri­tuksen aikana maskia ei käytetä. Tämä koskee siis myös mahdol­lisia saattajia/hakijoita (alle 7‑vuotiaat).
 • Pese/desinfioi kätesi huolel­li­sesti saapuessasi liikun­ta­pai­kalle. Pienten lasten ryhmissä (alle koului­käiset) ohjaaja valvoo tarvit­taessa käsien pesua. Voit pitää mukana omaa käsidesiä, mutta tämä ei ole välttä­mä­töntä.

  Tunnin aikana

 • Muista ylläpitää turva­väliä aina kun siihen on mahdol­lisuus. Tunnit suunni­tellaan ohjaa­jiemme toimesta niin, että osallis­tujien on mahdol­lista välttää lähikon­taktit. Huoltaja infoaa valmentajaa/ ohjaajaa, mikäli lapsi ei saa tietyissä lajeis­samme (paini, voimistelu, temppuilu) olla lähikon­tak­tissa muihin.
 • Noudata liikuntapaikan/ohjaajan ohjeis­tusta tiloissa liikku­misen osalta, näin minimoimme eri ryhmien kohtaa­miset.
 • Käytä omaa mattoa/pehmustetta tunnilla (mikäli käytetään) ja juo aina omasta vesipul­lostasi.

Tunnin jälkeen

 • Pese/desinfioi kätesi huolel­li­sesti tunnin jälkeen. Pienten lasten ryhmissä ohjaaja valvoo tarvit­taessa käsien pesua.
 • Ohjaaja saattaa lapset ulko-oville, joiden ulkopuo­lella vanhemmat ottavat lapset vastaan.
 • Mikäli saat positii­visen korona­tes­ti­tu­lokset tunnille osallis­tu­misen jälkeen, ilmoi­tathan siitä seuraan toimisto@kirku.fi, puh 0405439069

Seurana olemme sitou­tu­neita tekemään harras­ta­mi­sesta niin turval­lista kuin mahdol­lista muun muassa näiden käytän­töjen avulla:

 • Ohjaa­jamme tulevat paikalle vain terveenä.
 • Ohjaa­jamme käyttävät kasvo­maskeja koko ajan liikun­ta­pai­koilla.
 • Ohjaa­jamme pitävät kirjaa tuntien osallis­tu­jista, ja altis­tu­mis­ta­pauk­sessa kaikki osallis­tujat tavoi­tetaan nopealla aikatau­lulla.
 • Ryhmäkoot on suunni­teltu niin, että tunneilla on mahdol­lista pitää etäisyyttä muihin osallis­tujiin.
 • Käsihy­gie­niasta huoleh­ditaan ennen tuntia sen jälkeen, ohjaajat auttavat pieniä lapsia käsien pesussa tai desin­fioi­mi­sessa.