Kirkko­nummen Urhei­lijat ry sääntö­mää­räinen syyskokous torstaina 30.11. klo 18.30 seuran toimis­tolla os Munkin­mäentie 19 . Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvi­tar­joilu. Terve­tuloa!

 

Kirkko­nummen Urhei­lijat ry:n syyskokous  Esitys­lista

Aika               Torstai 30.11.2017 klo 18:30

Paikka            Kirkko­nummen Urhei­lijat ry, Yrittä­jätalo, Munkin­mäentie 19, Kirkko­nummi

1§                  Kokouksen avaus

2§                  Kokouksen laillisuus ja päätös­val­taisuus

3§                  Esitys­listan hyväk­sy­minen

4§                  Kokous­toi­mi­hen­ki­löiden valinta

5§                  Liitty­mis­maksun ja jäsen­maksun suuruus ja maksua­jan­kohta vuodeksi 2018

6§                  Toimin­ta­suun­ni­telma ja talous­arvio vuodeksi 2018

7§                  Vahvis­tetaan halli­tuksen ja jaostojen jäsenten palkkiot

8§                  Valitaan halli­tuksen puheen­johtaja ja varapu­heen­johtaja sekä muut 3–7 johto­kunnan jäsentä

9§                  Valitaan tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

10§                 Päätetään halli­tuksen avuksi asetet­ta­vista ja halli­tuksen alaisuu­dessa   toimi­vista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan halli­tuk­selle valtuudet jäsenten valit­se­miseen

11§                 Valitaan seuran edustajat ja varae­dus­tajat eri järjes­töjen ja yhtei­söjen                                kokouksiin

12§                 Kokouk­selle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat

13§                 Kokouksen päättä­minen