HARRAS­TUSINFO 

ILMOIT­TAU­TU­MINEN
Ilmoit­tau­tu­minen tehdään myClub-jäsen­pal­velun kautta. Ilmoit­tau­tu­minen tehdään ryhmään tulevan lapsen nimellä. Ryhmät ja suorat linkit ilmoit­tau­tu­miseen löydät toiminnon omilta sivuilta. Huomioi ryhmää valitessa, että lapsen on oltava täyttänyt vaaditun iän ryhmään tullessaan.
KAUSI-JÄSEN­MAKSUT  

Ryhmissä on toimin­ta­maksu eli kausi­maksu. Syksy-ja kevät­kausi ovat erilliset kaudet. Ryhmien toimin­ta­maksut vaihte­levat toiminnan ja lajin mukaan. Kausi­maksun suuruus on ilmoi­tettu kunkin ryhmän tiedoissa myClu­bissa.

KAUSI­MAKSU:  Kausi­maksun suuruus vaihtelee ryhmästä riippuen.

JÄSEN­MAKSU :  Kausi­maksun lisäksi maksetaan KirkU:n jäsen­maksu, joka on vuonna 2020 lapsilta 15 €. Jäsen­maksu maksetaan kerran/ kalen­te­ri­vuosi. Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse kauden toisen liikun­ta­kerran jälkeen.

MAKSU-JA PERUU­TUSEHDOT

Lapsen on mahdol­lista käydä tutus­tu­massa ryhmässä kaksi kertaa veloi­tuk­setta. Mikäli lapsi ei jatka ryhmässä, ryhmä­paikan peruutus on tehtävä heti toisen tutus­tu­mis­kerran jälkeen kirjal­lisena sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi . Peruu­tusta ei voi tehdä ohjaa­jalle. Mikäli ryhmä­paikkaa ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan.

Mikäli joudutte perumaan paikan kesken kauden kokei­lu­ker­tojen jälkeen, kausi­maksua ei palauteta. Pidem­piai­kai­sessa sairas­ta­pauk­sessa voimme palauttaa osan maksusta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan.

HUOMIOI MAKSUISSA:
Mikäli ryhmän toiminta keskeytyy seurasta riippu­mat­to­masta syystä:
1) jos ryhmän kautta on käyty alle puolet, seura palauttaa puolet kausi­mak­susta.
2) mikäli ryhmän toiminta keskeytyy kauden puolen välin jälkeen, seura ei hyvitä kausi­maksua.

Kaudella tarkoi­tetaan syyskautta 2020 ja kevät­kautta 2021 erillisinä lukukausina. Yhdessä lukukau­dessa on 15–18 kokoon­tu­mis­kertaa.
Syyskauden 2020 osalta puolet kausi­mak­susta palau­tetaan, mikäli toiminta keskeytyy ennen tai päiväyk­sellä 11.10. Tämän jälkeen kausi­maksua ei palauteta.
Mikäli kauden aikana tulee satun­naisia peruu­tuksia ‚näitä tunteja ei hyvitetä.
Seura ei ole velvol­linen järjes­tämään korvaavaa toimintaa mahdol­lisen keskey­tyneen kauden tilalle.

TAPATURMA JA VAKUUTUS

Lapsi­liik­ku­jamme on vakuu­tettu seuran puolesta liikun­ta­ryhmän aikana LähiTa­pio­lassa. Lääkärin hoitoa vaatimia tapaturmia sattuu lasten tunneilla harvoin. Pienempiä kolhaisuja, naarmuja tai kaatu­misia hoidamme mm kylmä­pussein ja laastarein.

Isomman tapaturman sattuessa  kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­tavaa ensiapua. Tilanteen mukaan vanhempia infor­moidaan tapah­tu­neesta jo harjoi­tusten aikana tai harjoi­tusten päätyttyä. Ohjaaja tekee aina ilmoi­tuksen kurssi­vas­taa­valle tunnilla sattu­neesta tapatur­masta. Mikäli tapaturma vaatii lääkärin hoitoa, mahdol­liset kustan­nukset maksaa huoltaja ensin aina itse. Perhe saa ohjeet vakuu­tuksen osalta kurssi­vas­taa­valta os toimisto(at)kirku.fi. Huoltaja tekee tapatur­mail­moi­tuksen vakuu­tus­yh­tiöön korvauksen hakua varten.

OHJEITA TUNNILLE TULEVILLE COVID ‑19 HUOMIOIDEN:

Saapu­mis­ohjeet ja koronan huomioi­minen:
‑Sisään­käynti saliin ennak­koin­fossa annetusta ovesta/ pukuhuo­neesta. Ryhmille on osoitettu tietyt sisään­käynnit, jotta ryhmät eivät sekoitu keskenään.
‑Alle koului­käisiä lapsiaan saattavat ja hakevat huoltajat sekä kaikki 15 v täyttäneet käyttävät maskia liikun­ta­ti­lojen sisäti­loissa ja pukuhuo­neessa ollessaan.

-Koului­käisiä lapsia ei saateta sisäti­loihi, ainoastaan salin/pukuhuoneen ulko-ovelle.

- Sali,-pukuhuone-ja aulati­loissa ei saa oleskella tuntien aikana.

-Hyvästä käsihy­gie­niasta huoleh­ti­minen: käsienpesu tunnille lähdet­täessä, saavut­taessa koululle ennen tuntia ja tunnin jälkeen. Aikuinen huolehtii alle koului­käisen lapsen käsien­pe­susta salille saavut­taessa ja lähtiessä.
‑Ryhmien välillä käytetyt välineet desin­fioidaan mm kiinni­pi­to­kohdat, alustat ja patjat.
— Vain täysin terveenä toimintaan mukaan, pidä riittävä etäisyys.

Seuraamme korona-tilan­netta ja muutoksia toimin­ta­ta­poihin voi tulla, mikäli tilanne huononee tai ohjeis­tukset muuttuvat. Tiedo­tamme mahdol­li­sista muutok­sista sähkö­pos­titse.
  • Tuothan lapsen tunneille ajoissa, jotta tunti pääsee alkamaan ajallaan.
  • Varusteet tunnille: perus­va­rus­teena tunneille käy sisälii­kun­ta­vaatteet esim t‑paita ja trikoot/shortsit/verkkarit tai jumppapuku,juomapullo. Lisäksi lajista ja ryhmästä riippuen ollaan paljain varpain, sisätos­suilla / peliken­gillä. Varus­teista on infottu tarkemmin ryhmä­koh­tai­sesti myClu­bissa.

  • Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja esim korut jätetään kotiin. Purkat ja muut syömiset jätetään pois tunnilta.
  • Ohjaajat vastaavat mielellään kysymyk­siinne koskien lapsen liikun­ta­ryhmää. ole yhtey­dessä toimisto@kirku.fi , välitämme omalle ohjaa­jalle viestin.
  • Kauden ensim­mäi­sellä kerralla pidetään tunnin alussa vanhem­mille ja lapsille aloitus­hetki, tämä pidetään ulkona.  Tällöin käydään yhteiset pelisäännöt läpi, tulevan kauden asioita, ohjaajat esittäy­tyvät ja vanhemmat voivat kysellä arkar­rut­tavia asioita tällöin.
PELISÄÄNNÖT LASTEN RYHMISSÄ
HUOLTAJAN PELISÄÄNNÖT

Huolehdin, että lapseni tulee terveenä tunnille. Ilmoitan mahdol­li­sista sairauk­sista, vammoista tai muista lapsen terveyteen vaikut­ta­vista tekijöistä heti kauden alussa tai harjoituskohtaisesti.Huolehdin, että lapsi on syönyt hyvin ja tarpeeksi ajoissa ennen harjoi­tusten alkua. Ilmoitan pidem­piai­kai­sista poissao­loista ohjaa­jalle tai kurssi­vas­taa­valle os toimisto(at)kirku.fi. Pyrin tuomaan lapsen ajoissa tunnille. Olen häntä vastassa, kun tunti päättyy.Kannustan lasta harras­tuk­sessa ja tuen häntä monipuo­liseen liikuntaan.

Annan ryhmälle toimin­ta­rauhan. Vanhemmat odottavat salin ulkopuo­lella, mikäli toisin ei ole sovittu ohjaajan kanssa.  Välillä pidetään myös vanhem­mille avoimia kertoja, jolloin kotivä­kikin pääsee mukaan lapsen liikun­ta­tuo­kioon. Tunti sujuu luonte­vimmin ja turval­li­simmin, kun lapset eivät kiinnitä huomiota salin reunalla oleviin aikuisiin.

Mikäli vanhem­malla on ryhmän toimintaan liittyvää asiaa, vanhempi voi keskus­tella asiasta ensisi­jai­sesti ohjaajan kanssa ennen tai jälkeen tunnin. Mikäli ei ole mahdol­lista jutella ohjaajan kanssa, vanhempi voi ottaa yhteyttä ohjaajaan kurssi­vas­taavan kautta os toimisto(at)kirku.fi.

Vanhemman ja ohjaajan välinen yhteistyö: olemme avoimia molemmin puolin lasta koske­vissa, liikun­ta­ryhmään liitty­vissä asioissa.  Keskus­te­lemme liikun­ta­ryhmään liitty­vissä asian­mu­kai­sesti, raken­ta­vasti ja luotta­muk­sella.

OHJAAJAN PELISÄÄNNÖT

Luon lapselle turval­lisen ja mukavan liikun­ta­tuokion ryhmässäni.

Kannustan ja innostan tasapuo­li­sesti jokaista osallis­tu­jaani yrittämään  parhaansa kullakin liikun­ta­tuo­kiolla. Ymmärrän, jos lasta jännittää, ujostuttaa tai muutoin tuntuu kurjalta, autan häntä parhaani mukaan jatkamaan. Pohjana turval­liseen ja mukavaan liikun­ta­hetkeen on yhdessä ohjaajien kanssa sovittu KirkU:n lasten liikunnan voima­va­ra­kes­keiset periaatteet.

Annan oikeu­den­mu­kaista palau­tetta rohkaisevasti.Puhun aina kunnioit­ta­vasti lapsista ja vanhem­mista.

Mikäli ryhmässäni sattuu jotakin poikkeavaa esim tapaturma tai kiusaa­mis­ti­lanne, selvitän tilan­netta parhaani mukaan heti ryhmässä, kerron tapah­tu­masta vanhem­malle ja ilmoitan asiasta myös kurssi­vas­taa­valle.

Ohjaajan ja vanhemman välinen yhteistyö: Olemme avoimia molemmin puolin lasta koske­vissa, liikun­ta­ryhmään liitty­vissä asioissa.  Keskus­te­lemme liikun­ta­ryhmään liitty­vissä asian­mu­kai­sesti, raken­ta­vasti ja luotta­muk­sella. Vanhemmat voivat tulla jutte­lemaan lapseen liitty­vistä asioista esim tunnin jälkeen. Mikäli tämä ei ole aina mahdol­lista, voi olla yhtey­dessä kurssi­vas­taavaan ja pyytää yhtey­den­ottoa muutoin.

LAPSEN PELISÄÄNNÖT

Tunnille päälle ryhmän toiminnan edellyt­tämät asian­mu­kaiset varusteet. Mukaan myös juoma­pullo, mahdol­liset pitkät hiukset kiinni, korut, kellot pois.

Ohjaaja antaa luvan tulla saliin. Pukuhuo­neissa odotetaan tunnin alkua rauhal­li­sesti ja sopui­sasti.

Tunnilla liikun reippaalla mielellä toiset huomioiden ja kaikkien kanssa. Ketään ei kiusata, jätetä sivuun, haukuta tai nimitellä.  Ryhmässä on ehdoton kielto kiusata tai käyttäytyä ikävästi toisia kohtaan.

Kuuntelen ohjaajan ohjeita ja toimin ohjaajan ohjeiden mukaan parhaani yrittäen.

Iloisia liikun­ta­hetkiä ryhmis­sämme!

KIRKUN SEURA­VAATTEET

Seura­kauppa myClu­bissa on auki tammi- ja syyskuisin. Seura­kau­pasta voit hankkia mm. seura­hup­parit, t‑paidat, jumppa­pussit.