HARRAS­TUSINFO 

ILMOIT­TAU­TU­MINEN
Ilmoit­tau­tu­minen tehdään myClub-jäsen­pal­velun kautta. Ilmoit­tau­tu­minen tehdään ryhmään tulevan lapsen nimellä. Ryhmät
 ja suorat linkit ilmoit­tau­tu­miseen löydät toiminnon omilta sivuilta. Huomioi ryhmää valitessa, että lapsen on oltava täyttänyt vaaditun iän ryhmään tullessaan.
KAUSI-JÄSEN­MAKSUT  

KAUSI­MAKSU:  Ryhmissä on toimin­ta­maksu eli kausi­maksu. Syksy-ja kevät­kausi ovat erilliset kaudet. Ryhmien toimin­ta­maksut vaihte­levat toiminnan ja kauden kokoon­tu­mis­ker­tojen mukaan.  Kausi­maksun suuruus on ilmoi­tettu kunkin ryhmän tiedoissa myClu­bissa.

JÄSEN­MAKSU :  Kausi­maksun lisäksi maksetaan KirkU:n jäsen­maksu, joka on vuonna 2021 lapselta 15 €. Jäsen­maksu maksetaan kerran/ kalen­te­ri­vuosi. Kausi­maksu-ja jäsen­mak­su­lasku lähetetään sähkö­pos­titse kauden toisen liikun­ta­kerran jälkeen.

MAKSU-JA PERUU­TUSEHDOT

Lapsen on mahdol­lista käydä tutus­tu­massa ryhmässä kaksi kertaa veloi­tuk­setta. Tutus­tu­mis­kerrat ovat kauden kaksi ensim­mäistä kertaa tai kesken kautta ilmoit­tau­dut­taessa,  kaksi seuraavaa kertaa ilmoit­tau­tu­mi­sesta.

Mikäli lapsi ei jatka ryhmässä, ryhmä­paikan peruutus on tehtävä heti toisen tutus­tu­mis­kerran jälkeen kirjal­lisena sähkö­pos­titse toimisto@kirku.fi . Peruu­tusta ei voi tehdä ohjaa­jalle tai myClubin kautta. Mikäli ryhmä­paikkaa ei peruuteta ilmoi­tetun ohjeen mukaan, veloi­tetaan kausi­maksu kokonai­suu­dessaan.

Mikäli joudutte perumaan paikan kesken kauden kokei­lu­ker­tojen jälkeen, kausi­maksua ei palauteta. Pidem­piai­kai­sessa sairas­ta­pauk­sessa (yli 4  vko) voimme palauttaa osan maksusta lääkä­rin­to­dis­tusta vastaan tapaus­koh­tai­sesti.

TAPATURMA JA VAKUUTUS

Lapsi­liik­ku­jamme alle 18 v on vakuu­tettu seuran puolesta harjoi­tusten aikana LähiTa­pio­lassa.

Tapaturmia sattuu tunneilla joskus. Tapaturman sattuessa harjoi­tuk­sissa kartoi­tetaan tilanne ja annetaan tarvit­taessa ensiapua. Tilanteen mukaan vanhempia infor­moidaan tapah­tu­neesta jo harjoi­tusten aikana tai harjoi­tusten päätyttyä. Ohjaaja tekee aina ilmoi­tuksen toimis­tolle tunnilla sattu­neesta tapatur­masta. Mikäli tapaturma vaatii lääkärin hoitoa, lääkä­ri­käynnit maksetaan ensin aina itse. Perhe saa ohjeet vakuu­tuksen osalta seuran toimis­tolta os toimisto(at)kirku.fi. Huoltaja tekee tapatur­mail­moi­tuksen vakuu­tus­yh­ti­öön­kor­vauksen hakua varten.

POISSAOLO:

Satun­nai­sista, yksit­täi­sistä poissao­loista ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Pidem­piai­kai­sista poissao­loista on hyvä ilmoittaa ohjaa­jalle tai toimisto@kirku.fi

Muita ohjeita tunnille saavut­taessa:
  • Varusteet tunnille: perus­va­rus­teena tunneille käy sisälii­kun­ta­vaatteet esim t‑paita ja trikoot/shortsit/verkkarit tai jumppapuku,juomapullo. Lisäksi lajista ja ryhmästä riippuen ollaan paljain varpain, sisätos­suilla / peliken­gillä. Varus­teista on infottu tarkemmin ryhmä­koh­tai­sesti myClu­bissa.

  • Pitkät hiukset laitetaan kiinni ja esim korut jätetään kotiin. Purkat ja muut syömiset jätetään pois tunnilta.
  • Ohjaajat vastaavat mielellään kysymyk­siinne koskien lapsen liikun­ta­ryhmää. Ohjaajan kanssa voi jutella tunnin alkaessa/ päättyessä tai mikäli tähän ei ole mahdol­li­suutta, ole yhtey­dessä toimisto@kirku.fi , välitämme omalle ohjaa­jalle viestin.
  • Kauden ensim­mäi­sellä kerralla pidetään tunnin alussa vanhem­mille ja lapsille aloitus­hetki. Tällöin käydään yhteiset pelisäännöt läpi, tulevan kauden asioita, ohjaajat esittäy­tyvät ja vanhemmat voivat kysellä mieleen tulevia asioita tällöin.
  • Pyydämme ilmoit­tamaan lapsen mahdol­li­sista sairauk­sista, vammoista tai muista  terveyteen vaikut­ta­vista tekijöistä heti kauden alussa tai harjoi­tus­koh­tai­sesti.
  • Lapsi pyritään tuomaan ajoissa tunnille. Huoltaja on lasta vastassa ajoissa, kun tunti päättyy.
  • Vanhemmat odottavat salin ulkopuo­lella, mikäli toisin ei ole sovittu ohjaajan kanssa. Tunti sujuu luonte­vimmin ja turval­li­simmin, kun lapset eivät kiinnitä huomiota salin reunalla oleviin aikuisiin.
  • Ohjaaja tulee noutamaan lapset pukuhuo­neesta ja  antaa luvan tulla saliin. Pukuhuo­neissa odotetaan tunnin alkua rauhal­li­sesti ja sopui­sasti.
  • Mikäli ryhmässä sattuu jotakin poikkeavaa esim tapaturma tai kiusaa­mis­ti­lanne, ohjaaja selvittää tilan­netta parhaansa mukaan heti ryhmässä, kertoo tapah­tu­masta vanhem­malle ja ilmoittaa asiasta myös toimis­tolle.

Iloisia liikun­ta­hetkiä ryhmis­sämme!