TALENT

Talent — ryhmät syyskausi 2023

Ryhmissä liikutaan monipuo­li­sesti eri teemoin. Ryhmissä tehtävät  harjoitteet vahvis­tavat erityi­sesti kehon­hal­lintaa, kette­ryyttä, liikku­vuutta, voima, kooor­di­naa­tiota.

7–11 vuotiaiden  Talent- tunti rakentuu alkuver­ryt­te­lystä, taito- ja harjoi­teo­siosta sekä ratahar­joit­te­lusta teeman mukai­silla telineillä ja välineillä.Tunneilla voidaan mm riippua renkaissa, tasapai­noilla erilai­silla telineillä ja harjoi­tella erilaisia hyppy­taitoja. Tavoit­teena on saada antoisa ja kiva liikun­ta­har­ras­tus­hetki lapselle.

yli 12 vuotiaiden nuorten Talent ‑tunti rakentuu vaihte­le­vista liikun­ta­har­joit­teista musiikkia, telineitä tai välineitä käyttäen, tunnilla voidaan tehdä kierto­har­joit­telua tai piste­har­joit­telua. Näissä treeneissä syke voi nousta, hiki saa tulla pintaan ja hauskaakin on!  Lopuksi pidetään suosittu, rauhoittava venytys-ja rentou­tus­hetki. Tavoit­teena on tarjota nuorelle mielekäs ja innostava liikun­ta­har­ras­tus­hetki.

Mikäli lapsi tai nuori osaa toimia ryhmässä itsenäi­sesti, avustajaa ei tarvita. Oman avustajan mukanaolon toivotaan olevan mahdol­lista, mikäli ryhmässä toimi­minen on itsenäi­sesti haastavaa.