Liikun­ta­leik­ki­koulu on jälleen KirkU:n ohjel­massa mukana! Liikun­ta­leik­ki­koulu eli Liikkari on alle koului­käisten lasten liikun­ta­kon­septi, jossa toiminnan ytimenä on lapsi­läh­töisyys, monipuo­lisuus ja leikki. Liikun­ta­leik­ki­kou­lussa lapset harjoit­te­levat liikunnan perus­taitoja pohjaksi lajitai­tojen opette­lulle.

Liikun­ta­leik­ki­koulua on uudis­tettu ja sisältöjä päivi­tetty. Uudis­te­tussa Liikka­rissa ikäluokat ovat muuttuneet ja toiminta on jaettu 2–3 ‑vuotiaiden Perhe­liik­kariin, 4–5 ‑vuotiaiden Liikkariin ja 6 ‑vuotiaiden Liikkariin.

Jo yli kahden­kym­menen vuoden ajan tuhannet lapset ovat osallis­tuneet Liikun­ta­leik­ki­koulu ‑toimintaan sadoissa urhei­luseu­roissa, yhdis­tyk­sissä ja päivä­ko­deissa. Terve­tuloa Liikun­ta­leik­ki­kouluun!