PERHE­LII­KUNTA 

Perhe­lii­kunta on lapsen ja vanhemman yhteistä aikaa. Perhe­lii­kunta tarjoaa iloa ja virkis­ty­mistä aikui­selle ja lapselle. Tunneilla lapsi pääsee liikkumaan oman aikuisen kanssa temppuillen, telmien, leikkien, musiikin ja mieli­kuvien siivit­tämänä. Tuntien tavoit­teena on myös lapsen liikun­nal­listen valmiuksien kehit­tä­minen turval­li­sessa ilmapii­rissä. Perhe­lii­kunta on myös oiva keino tutus­tuttaa hieman ujompi lapsi ryhmässä liikku­miseen oman tutun ja turval­lisen vanhemman kanssa. Perhe­lii­kuntaan voi ilmoit­tautua omaan toimin­ta­ryhmään tai mukaan voi osallistua avoimille touhu­tun­neille ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mista.

AVOIMET TOUHU­PERHIS-TUNNIT

Terve­tuloa liikun­ta­saliin peuhaamaan, pallot­te­lemaan, temppui­lemaan. Ohjaajan vetämän yhteisen alkuläm­mit­telyn jälkeen perheet voivat puuhas­tella oman kiinnos­tuksen mukaan teline­ra­doilla ja käytössä on erilaisia liikun­ta­vä­li­neitä. Mukaan tunnille voi tulla eri-ikäisten, alle koului­käisten lasten kanssa. Touhu­perhis- tunneille ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista, kerta­maksu 7 € .

SYYSKAUDEN  2023 TOUHU­PERHIS-TUNNIT : Laaja­kallion koululla sunnun­taisin klo 16–16.50   Syyskauden 2023 perhis­tunnit 3.9.2023 alkaen.

PERHE­TEMPPU

Perhe­temp­pu­tun­nilla aikuinen ja lapsi liikkuvat ja telmuavat yhdessä. Oman aikuisen avustuk­sella taitoja ja temppuja on mukava harjoi­tella. Kehon­hal­linta ja liikun­nal­liset taidot kehit­tyvät lapsella ja aikui­nenkin voi oppia uutta!  Ryhmässä puretaan alkuun energiaa juosten, temmeltäen ja leikkien. Taito-osiossa harjoi­tellaan erilaisia teline‑,akrobatia-ja temppui­lu­lii­keitä ikään sopivilla harjoit­teilla. Monipuo­li­sella ratao­suu­della on kiva kirmata ja samalla vahvistaa liikun­nal­lisia taitoja.

PERHE­PARKOUR

Perhe­par­kou­rissa lapset  3–7‑vuotta ja oma aikuinen harjoit­te­levat parkouria yhdessä. Tunnilla verry­tellään leikkien ja juosten, harjoi­tellaan erilaisia parkourin taitoja mm ylityksiä, alituksia, hyppyjä ja  alastuloja sekä liikutaan rata-tai pisteo­suu­della omien taitojen mukaan. Haastetta riittää niin lapselle kuin aikui­sel­lekin.